Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

home image

28.05.2021 - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας τροποποίησης καταστατικού

Αθήνα 28 Μαΐου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Την 31η Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, κατόπιν της από 17.2.2021 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης Τροποποίησης του Καταστατικού και η πραγματοποίησή της από απόσταση με τη χρήση ψηφιακών μέσων στον διαδικτυακό τόπο της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης zoom.us.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης -παρέστησαν 4.885 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, σε σύνολο 7.312, που έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό, το δικαίωμα να συμμετέχουν στην ΓΣ- δηλαδή η παρουσία άνω του ½ των συνόλου των μελών του Συλλόγου,  ξεκίνησε η διαδικασία  της Γεν. Συνέλευσης.

Πραγματοποιήθηκε η εκλογή του Προέδρου και των δύο Γραμματέων, σύμφωνα με το καταστατικό. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης  εξελέγη ο Γεώργιος Καπετανόπουλος και Γραμματείς, η Μαρία Γεωργοπούλου και η Κυριακή Πάρου.

Μετά την σχετική ενημέρωση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διενέργεια φανερής ψηφοφορίας, τη διενέργεια ψηφιακής ψηφοφορίας μέσω της πλατφόρμας, η οποία παρέχει τις τεχνικές δυνατότητες για την αυθεντική γνώμη/ψήφο των μελών και τη χρήση της επιστολικής ψήφου ως εναλλακτικής λύσης σε περίπτωση ανάγκης.

Στη συνέχεια συζητήθηκε η ομόφωνη πρόταση του ΔΣ του Συλλόγου για τροποποίηση του καταστατικού -μετά από ομόφωνη εισήγηση της

επιτροπής καταστατικού- και ακολούθησε ψηφοφορία, μετά το πέρας της οποίας έγινε καταμέτρηση των ψήφων και βρέθηκαν επί συνόλου 4.321 ψηφισάντων:

 

Έγκυρα   4.263, Άκυρα 29, Λευκά  29
Ψήφισαν 4.242  υπέρ των τροποποιήσεων του καταστατικού  
και               21   κατά των τροποποιήσεων

 

Συνεπώς, εγκρίθηκαν, με τη νόμιμη απαρτία άνω του ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία που υπερβαίνει τα ¾ των παρόντων, οι τροποποιήσεις των άρθρων του καταστατικού.

     Ο Πρόεδρος της ΓΣ                                           Οι Γραμματείς   

                       

Γεώργιος Καπετανόπουλος                                  Μαρία Γεωργοπούλου

 

                                                                                Κυριακή Πάρου