Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

29.12.2021 - Διεκδiκηση Αναδρομικών 30 Έτη ΧΟΗ

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η διεκδίκηση των αναδρομικών για τους συναδέλφους με 30 έτη ΧΟΗ

Αθήνα 29/12/2021

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 το ΔΣ του Συλλόγου, ομόφωνα (9-0) αποφάσισε την διεκδίκηση με ομαδικές αγωγές -με έξοδα του Συλλόγου- αναδρομικών ποσών σύνταξης για τους συναδέλφους εκείνους, που αποχώρησαν από την Τράπεζα το τέλος του έτους 2014 με 30 χρόνια ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας, και δεν έλαβαν την σύνταξη τους – από την αποχώρηση τους από την Τράπεζα- λόγω της μη ορθής εφαρμογής του αρ. 7 παρ.1 του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ από το ΔΣ του ΕΤΑΤ.

Οι ομαδικές αυτές αγωγές ασκήθηκαν και κατατέθηκαν έγκαιρα προκειμένου να μην απολέσουν οι συνάδελφοι το δικαίωμα τους –λόγω πενταετούς παραγραφής- να προσφύγουν στα δικαστήρια και να διεκδικήσουν δικαστικά πλέον τις ως άνω συντάξεις τους και επομένως για να μην απολέσουν οριστικά τις συντάξεις τους τόσων ετών.

Συγκεκριμένα ασκήθηκαν μέσω της νομικής μας συμβούλου 12 αγωγές που αφορούν σε 67 συνάδελφους μας! O διαχωρισμός τους ανά αγωγή έγινε με κριτήριο η κάθε αγωγή να αφορά σε ομοειδείς περιπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν καλύτερα τα ιδιαίτερα νομικά θέματα που ανέκυπταν σε κάθε ομάδα.

Είναι γνωστό ότι στις ομαδικές αγωγές που διενεργούνται με ευθύνη και έξοδα του Συλλόγου, στη συνέχεια ο Σύλλογος αποστέλλει προς τους συναδέλφους το εργολαβικό που έχει συμφωνηθεί με τον πληρεξούσιο δικηγόρο,  για να υπογραφεί από τα δύο μέρη (προσφεύγοντες και πληρεξούσιο δικηγόρο), ώστε να είναι σαφείς οι όροι συνεργασίας και στα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη πριν προχωρήσει η εκδίκαση των αγωγών.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση το εργολαβικό που απεστάλη καθορίζει τα δικαστικά έξοδα ανά συνάδελφο που επιβαρύνεται ο Σύλλογος για τον α και β βαθμό εκδίκασης των υποθέσεων, καθώς και την αμοιβή του δικηγόρου που θα καταβάλει ο συνάδελφος σε ποσοστό ύψους 2% επί των καθαρών ποσών σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης της υπόθεσης. 

Η υπόθεση αυτή επαναλαμβάνουμε αφορά σε 67 συναδέλφους, οι δε τιμές δικαστικών εξόδων και αμοιβής της δικηγόρου είναι οι πλέον χαμηλές που υπάρχουν. 

Η ενημέρωση με την παρούσα ανακοίνωση είναι στα πλαίσια της απόλυτης διαφάνειας που διέπει όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιεί η σημερινή διοίκηση του Συλλόγου, καθώς και σε απάντηση σε δόλια δημοσίευση των γνωστών «καλοθελητών» η οποία είναι εξ’ ολοκλήρου και παντελώς αναληθής και παραπλανητική, με σκοπό να επισκιάσει το έργο του Συλλόγου και την συνεχή ουσιαστική συνδρομή του σε κάθε συνάδελφο που το έχει ανάγκη.

 

Για τον Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης           Παύλος Δερμενάκης