Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

12.04.2010 - Υπαγωγή του ΕΤΑΤ στην απαγόρευση χορήγησης αυξήσεων στις συντάξεις έτους 2009

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΕΤΕΑΜ – ΕΤΑΤ - ΟΣΤΟΕ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΝΤΑΥΘΑ


ΘΕΜΑ: Υπαγωγή του ΕΤΑΤ στην απαγόρευση χορήγησης αυξήσεων  στις συντάξεις έτους 2009.
Κύριε Υπουργέ,
Σχετικά με το ως άνω θέμα επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1. To ETAT  δεν αποτελεί φορέα επικουρικής ασφάλισης με την καθιερωμένη έννοια του όρου ως στερούμενο δικού του καταστατικού  και κανονισμού παροχών – θεμελιώδες γνώρισμα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Λειτουργεί ως παρένθετο Ν.Π.Δ.Δ. ιδιάζουσας μορφής που χορηγεί συντάξεις «ιδίω ονόματι» μεν αλλά για λογαριασμό των επικουρικών ταμείων από τα οποία προέρχονται οι ενταχθέντες σ’ αυτό συνταξιούχοι, ενεργώντας ως «οιoνεί» εντολοδόχος, ως τρίτος, εντός των ορίων της εξουσίας που του παρέχουν οι διατάξεις   της νομοθεσίας ενός εκάστου των επιμέρους επικουρικών ταμείων τα οποία υποκαθιστά στη χορήγηση των συντάξεων και λοιπών παροχών ασκώντας, ουσιαστικά, ταμειακή διαχείριση και μόνον. Επίσης στερείται τακτικών εισφορών τα δε ποσά των συντάξεων αντλούνται από ασφαλιστικό κεφάλαιο σχηματιζόμενο  από ετήσιες καταβολές των Τραπεζών των οικείων ταμείων  που υπολογίζονται με ειδική οικονομική μελέτη την οποίαν εκπονεί η ανάδοχος εταιρεία σύμφωνα με τις οδηγίες και παραδοχές που ορίζει το Υπουργείο Οικονομικών.
2. Πρόσθετο στοιχείο της ιδιομορφίας του ΕΤΑΤ αποτελούν οι αναφερόμενες στα άρθρα 64-65 του ν. 3371/05 διαμεσολαβητικές υπηρεσίες ίδιες με αυτές που παρέχουν «επ’ αμοιβή»… τα γνωστά γραφεία διεκπεραίωσης ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων. Υπηρεσίες ξένες και άσχετες με το πραγματικό αντικείμενο των ασφαλιστικών φορέων όπως αυτό προσδιορίζεται  από τον καταστατικό τους σκοπό και προορισμό.
Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το ΕΤΑΤ, ασχέτως της ιδιότητάς του ως   Ν.Π.Δ.Δ. δεν συγκεντρώνει τα βασικά γνωρίσματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους  έχει εφαρμογή η νομισματική πολιτική, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 2084/92 όπως τροποποιηθέν ισχύει.
Αλλά όπως ήδη αναφέρθηκε οι ενταχθέντες   στο ΕΤΑΤ συνταξιούχοι διέπονται, κατ’ επιταγήν του νόμου, από τις καταστατικές διατάξεις  των επικουρικών ταμείων τους όπως ειδικότερα  ορίζει  το άρθρο 61 υπό στοιχ. α΄και β΄ του                ν.3371/05, οι δε  διατάξεις αυτές  των καταστατικών τους προβλέπουν την αναπροσαρμογή των χορηγουμένων συντάξεων  βάσει των κλαδικών Σ.Σ.Ε., διαιτητικών αποφάσεων ή άλλων  ευνοϊκότερων ρυθμίσεων.
3.  Το Ε.Τ.Α.Τ. για το διάστημα από 18/4/06  μέχρι 31/12/06 εφάρμοσε  την Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΤΟΕ και Τραπεζών,  ενώ για το έτος  2007  χορήγησε  τις αυξήσεις της εισοδηματικής πολιτικής  καίτοι η Σ.Σ.Ε. ήταν διετούς διάρκειας, αποτελούσε ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο ρυθμίσεων, δεσμεύοντας τον εν λόγω φορέα για τον αντίστοιχο χρόνο ισχύος της
Αυτή η αλλαγή θέσης στηρίχθηκε στην υπ.αριθμ. 132/12.4.07  γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. που ζήτησε το Υπουργείο σας,  με την οποία οι συντάκτες της αποφάνθηκαν  ότι για τις αυξήσεις των συντάξεων του ΕΤΑΤ έχει εφαρμογή η εισοδηματική πολιτική σύμφωνα με τη γενική διάταξη του άρθρου 66 ν. 2084/92, τούτο δε επειδή «στο νόμο 3371/05 δεν υπάρχει καμία διάταξη που να ορίζει ρητώς ότι για τις αυξήσεις αυτές θα ισχύουν τα καταστατικά των οικείων επικουρικών  ταμείων». Η αιτιολογία αυτή είναι απορριπτέα ως αβάσιμη, καθιστά δε την γνωμοδότηση  απολύτως άκυρη, αφού την έλλειψη ρητής διάταξης καλύπτει η κατά παραπομπή νομοθέτηση που καθιερώνει το άρθρο  61 στοιχ.α΄ με ρητή αναφορά στις καταστατικές διατάξεις των επικουρικών ταμείων μεταξύ των οποίων και οι διατάξεις που αφορούν τον υπολογισμό των συντάξεων, τις αυξήσεις τους και τις λοιπές παροχές. Το άρθρο τούτο ως νεότερο και ειδικότερο  κατισχύει του ως άνω γενικού και προγενεστέρου άρθρου 66 ν. 2084/92 το οποίο, άλλωστε, ουδέποτε εφαρμόστηκε  στα επικουρικά ταμεία του κλάδου, χωρίς εκ του λόγου αυτού να προκύψει δικαστική αμφισβήτηση από την πλευρά των Τραπεζών. Η ακυρότητα της γνωμοδότησης  συμπαρασύρει και τις στηριχθείσες επ’ αυτής  αποφάσεις του ΕΤΑΤ για τα έτη 2007 και 2008. Συνεπώς οι συνταξιούχοι έχουν νόμιμη αξίωση να αναζητήσουν αναδρομικά τις διαφορές από τις παροχές της Σ.Σ.Ε. έτους 2007 και των διαιτητικών αποφάσεων 39/08 για το έτος 2008 και 37/09 για το έτος 2009.
4.  Σχετικά με τη γνωμοδότηση πρέπει  επιπλέον να αναφερθεί ότι αυτή ζητήθηκε εκ των υστέρων, μετά την 18/4/06,  αφού ήδη είχε υπολογισθεί και νομοθετηθεί το κόστος ένταξης χωρίς να συμπεριληφθεί σ’ αυτό οποιοδήποτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων του ΕΤΑΤ, επειδή «αναπροσαρμογή των συντάξεων αυτών δεν προβλέπεται από το νόμο» (!!) σύμφωνα με το έγγραφο 42912/1085/16.11.05 του Υπουργείου Οικονομίας προς την εταιρεία  εκπόνησης της οικονομικής μελέτης.
Ο μη υπολογισμός των αυξήσεων στο κόστος ένταξης συνιστά,  μη σύννομη, κρατική ενίσχυση  των συγκεκριμένων τραπεζών  που ωφελούνται από τη μή επιβάρυνσή τους με τη σχετική δαπάνη η οποία συνεχώς διογκούμενη στο βάθος του χρόνου  θα οδηγήσει,  αναποτρέπτως, στη δημιουργία ελλείμματος στο ΕΤΑΤ που θα κληθεί να καλύψει ο κρατικός  προϋπολογισμός, ενώ ήδη μέρος του έχει μετακυλισθεί στους συνταξιούχους με τη χορήγηση αυξήσεων σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική αντί των προβλεπομένων από τις κλαδικές Σ.Σ.Ε.  
Η μόνη ορθή λύση που ήταν η επίρριψη  της σχετικής δαπάνης στις υπόχρεες Τράπεζες με συμπληρωματική οικονομική μελέτη, όχι μόνο δεν εφαρμόσθηκε αλλά αντίθετα παρατηρήθηκε το  απαράδεκτο φαινόμενο του μη υπολογισμού στο κόστος ένταξης  ούτε καν των αυξήσεων της εισοδηματικής πολιτικής για τις Τράπεζες που το προσωπικό τους εντάχθηκε στο ΕΤΑΤ μετά  τη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.
Πάντως η νομική υπηρεσία του Υπουργείου σας  το σχετικό ερώτημα που έθεσε εκ των υστέρων στο Ν.Σ.Κ. όφειλε να το είχε θέσει πριν ψηφισθεί ο νόμος 3455/06 που οριστικοποίησε τα ποσά του κόστους ένταξης  στα οποία όπως τονίσαμε δεν συμπεριελήφθηκε κανένα ποσοστό αύξησης των συντάξεων, ούτε καν του προβλεπομένου από την εισοδηματική πολιτική με κύρια ευθύνη του Υπουργείου   Οικονομίας χωρίς να απαλλάσσονται των σχετικών ευθυνών οι υπηρεσίες του συναρμοδίου Υπουργείου σας για τον όλο χειρισμό του θέματος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιo
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΜΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ                                                  Γ. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ