Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

2/4/2008 - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κυρία Υπουργός
Κατ’ επανάληψη απευθυνθήκαμε στις υπηρεσίες σας και σε σας προσωπικά, σχετικά με το θέμα της εσφαλμένης ερμηνείας της διάταξης παρ.6 αρθρ.58 νόμου 3371/05 βάσει της οποίας οι συνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ που ασφαλίστηκαν μέχρι 31/12/92 εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ ανεξαρτήτως του αν διανύουν στάδιο προσυνταξιοδότησης ή είναι κανονικοί συνταξιούχοι θεμελιώσαντες δικαίωμα  σε φορέα κύριας ασφάλισης.
Η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται για όσους κατέστησαν συνταξιούχοι μέχρι 18/4/06 ημερομηνία ισχύος του νόμου 3455/06 ενώ οι συνταξιοδοτηθέντες μετά την ημερομηνία αυτή υπάγονται στο ΕΤΑΤ αρμόδιο φορέα για την καταβολή ποσών προσυνταξιοδότησης κατά τα οριζόμενα στο αρθρ.61στοιχ.β΄ν. 3371/05. Ο εν λόγω διαχωρισμός είναι αυθαίρετος και όπως επανειλημμένα σας αναφέραμε στερείται νομικής και λογικής βάσης διότι πρόκειται για ενιαία κατηγορία συνταξιούχων που τελούσε υπό τις αυτές συνθήκες εργασίας και υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Πέραν τούτου  η διάταξη της παρ.6 αρθρ. 58 που επικαλείται η υπηρεσία σας αφορά, αποκλειστικά, την επικουρική σύνταξη (όπως, άλλωστε και οι λοιπές διατάξεις του άρθρου αυτού) ενώ  η προσυνταξιοδότηση περιλαμβάνει και ποσό κύριας σύνταξης που συμψηφίζεται όταν ο δικαιούχος  θεμελιώσει το δικαίωμά του στο φορέα κύριας ασφάλισης, σύμφωνα με τη διάταξη  του ως άνω αθρ.61 στοιχ. β΄ ρύθμιση που η υπηρεσία σας με την εγκύκλιο Ν Φ 20203/593/17.7.06 επέκτεινε αυθαίρετα και στην παρ.6 του αρθρ. 58 .
Η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του νόμου δημιούργησε πλήθος προβλημάτων σε βάρος των μελών μας για τα οποία κατά καιρούς σας ενημερώσαμε.
Αλλά το πλέον  σοβαρό πρόβλημα είναι αυτό που προκύπτει από το αρθρ. 146 του τελευταίου νόμου που αφορά τον καθορισμό πλαφόν 20% στις επικουρικές συντάξεις επί των συντάξιμων αποδοχών για χρόνο ασφάλισης 35 ετών αν ο χρόνος  ασφάλισης είναι μικρότερος το ποσοστό αυτό μειώνεται ανάλογα.
Από την όλη διατύπωση του άρθρου καθίσταται σαφές  ότι η εφαρμογή του αφορά και τους ήδη συντ/χους που ασφαλίστηκαν μέχρι 31/12/92, άρα και τους υπαχθέντες στο ΕΤΕΑΜ, ενώ οι ενταχθέντες στο ΕΤΑΤ ουδόλως θίγονται αφού κατά τα ρητώς οριζόμενα στο ως άνω αρθρ. 146, διατηρούνται σε  ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 60-69 του ν. 3371/05 μεταξύ των οποίων και αυτοί του αρθρ. 61 στοιχ. α΄ που προβλέπει τη συμπλήρωση της σύνταξης του ΕΤΕΑΜ από το ΕΤΑΤ μέχρι του ποσού της σύνταξης  του  ΤΕΑΠΕΤΕ. Συνεπώς γι’ αυτή την κατηγορία  δικαιούχων είναι αδιάφορο το ποσό της μείωσης που θα υποστούν όταν θα υπαχθούν στο ΕΤΕΑΜ –  δεδομένου ότι την υπάρχουσα διαφορά υποχρεούται να την καλύπτει το ΕΤΑΤ.
Σημειώνεται ότι τούτο ισχύει και για τους συνταξιούχους των άλλων Τραπεζών που έχουν υπαχθεί στο ΕΤΑΤ, ισχύει  ακόμα, όπως προαναφέρθηκε και για τους  ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΕΤΕ που κατέστησαν ή θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την 18/4/06.
Δεν ισχύει., όμως, για τους 5.000 δικαιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν από το ΤΕΑΠΕΤΕ πριν από την ημερομηνία αυτή, επειδή η υπηρεσία σας υιοθέτησε μια κατάφωρα εσφαλμένη ερμηνεία της διάταξης της παρ.6 αρθρ.58 ν. 3371/05.
Τα ως άνω συνοπτικώς αναπτυχθέντα, που αφορούν τα 5.000 μέλη μας με τις ιδιαίτερα επιζήμιες συνέπειες σε βάρος τους, επιβάλλουν  την αντιμετώπιση από την πλευράς σας του όλου θέματος, στο πλαίσιο της συνταγματικής αρχής της ισότητας που παραβιάζεται  απροκάλυπτα στη συγκεκριμένη περίπτωση, οδηγώντας σε ανεπίτρεπτο διαχωρισμό μιας ενιαίας κατηγορίας συνταξιούχων.
Τα ανωτέρω θα σας τα αναπτύξουμε λεπτομερέστερα  κατά τη διάρκεια συνάντησής μας μαζί σας την οποία ζητάμε με το έγγραφό μας αυτό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας
Εμμ. Βογιατζάκης              Γ. Καραμέτος