Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

07.11.2006 - ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και το Ε.Τ.Α.Τ.

Αθήνα, 7-11-2006

Αρ.Πρωτ.: Φ. 20203/οικ.19189/931

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29

Ταχ.Κώδικας : 101 10

Fax : 210-3368148

Τηλέφωνο : 210-3368157-6-5

 

 

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. Στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και το Ε.Τ.Α.Τ.

 

Σε συνέχεια της Φ.20203/οικ.12708/593/17-7-2006 εγκυκλίου μας σχετικά με την υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.)στην ασφάλιση το Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)και του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) όπως προκύπτει από τις ρυθμίσεις της παρ.1 του άρθρου 26 του Ν. 3455/2006, (84 Α'/18-4-2006) και του Ν.3371/2005 (178 Α'/14-7-2005),σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σχετικά με το ύψος των καταβαλλομένων ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλλουν στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. Διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του Κεφαλαίου Α' επιπλέον εισφορά ασφαλισμένου 4,25% και εργοδότη 4,5 %, αφορά μόνον τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992.

α) Ειδικά όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να καταβάλλονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για τους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.,ύψους 4,25 % για τον ασφαλισμένο και 4,5 % για τον εργοδότη, διευκρινίζεται ότι σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται το ισχύον από τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου εργοδότη και συνεπώς η συνολική 7,5 % για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες αντιστοίχως. Επισημαίνεται ότι ειδικά για τους προερχόμενους από την Τράπεζα Πειραιώς ασφαλισμένους της ανωτέρω κατηγορίας, εργοδοτική εισφορά διαμορφώνεται συνολικά σε 4,25 % και η εισφορά εργαζομένου συνολικά σε 7,25 %.

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι επειδή τα συγκεκριμένα ποσοστά εισφορών δεν είναι μεγαλύτερα του 4,5 % απο τις αντίστοιχες εισφορές του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., δεν υφίσταται λόγος προσαρμογής τους με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περίπτωσης β' του άρθρου 59 του Ν. 3371/2005 κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ως προς τις αποδοχές επί των οποίων θα καταβάλλονται οι εισφορές αυτές επισημαίνονται τα εξής:

 • Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 3455/2006 οι ασφαλισμένοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. Καθίστανται ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ή του Ν.3371/2005 (πλην ορισμένων διατάξεων του άρθρου 62) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των άλλων οι διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του νόμου αυτού.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 αναφέρεται ότι ως προς την εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη των ασφαλισμένων των Ταμείων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ενώ στο άρθρο 59 αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι η οικονομική επιβάρυνση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. αντιμετωπίζεται με εισφορά εργαζομένου και εργοδότη κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (περίπτωση α).

  Στα πλαίσια αυτά το τμήμα της εισφοράς που αντιστοιχεί στο ισχύον από τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό ύψους 3% για τον ασφαλισμένο και 3% για τον εργοδότη θα πρέπει να καταβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., δηλαδή επί αποδοχών οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν αυτές της εκάστοτε ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά.

 • Με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3371/2005, αναφέρεται ότι η κάλυψη της οικονομικής επιβάρυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. θα πραγματοποιείται, μεταξύ των άλλων, με την καταβολή της επιπλέον εισφοράς που καταβάλλονταν στα οικεία Ταμεία (περίπτωση β).Η έννοια της εισφοράς στη συγκεκριμένη διάταξη αφορά το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό για την αντιμετώπιση της προκαλούμενης δαπάνης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και, συνεπώς, αυτή περιμβάνει τόσο το ποσοστό της επιπλέον εισφοράς όσο και τις αποδοχές επί των οποίων αυτή καταβάλλονταν στα οικεία Ταμεία.

  Στο Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. οι εισφορές ασφαλισμένου (7,25%) καταβάλλονταν επί του συνόλου των αποδοχών.Όσον αφορά τις εισφορές εργοδότη στην Εμπορική Τράπεζα από το συνολικό ποσοστό εισφοράς (7,5%) το 4,25% καταβάλλονταν επί του συνόλου των αποδοχών και το 3,25% επί των συνταξίμων αποδοχών που ήταν αυτές του Κλάδου Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. Ενώ στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο του προβλεπόμενου ποσοστού εισφοράς εργοδότη (4,25%)καταβάλλονταν επί όλων των αποδοχών.

  Στα πλαίσια αυτά:

  - Όσον αφορά το τμημα της καταβαλλόμενης εισφοράς των εργαζομένων στις ανωτέρω Τράπεζες που υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό εισφοράς εργαζομένου (4,25%), αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων.

  - Όσον αφορά την Εμπορική Τράπεζα, από το συνολικό τμήμα της προβλεπόμενης εισφοράς που υπερβαίνει το προβλεπόμενο από την νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό εισφοράς εργοδότη (4,5%) το 1,25% θα καταβάλλεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων και το 3,25% επί των αποδοχών για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές στον Κλάδο Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., οι οποίες είναι ο βασικός μηνιαίος μισθός προσαυξημένος με τα επιδόματα για οικογενειακά βάρη, πολυετή υπηρεσία, βαθμού, ανθυγιεινής εργασία – που είναι συνέπεια του αντικειμένου της εργασίας και όχι του τόπου που αυτή προσφέρεται – κανονικής αδείας και με το σπουδών γενικά καθώς και με τα δώρα εορτών και τις αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση (άρθρο 18 του Καταστατικού του Κλάδου Πρόνοιας).

  - Όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς το τμήμα της καταβαλλόμενης εισφοράς που υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ποσοστό εισφοράς εργοδότη (1,25%) θα καταβάλλεται επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων.

  β) Όσον αφορά τους ασφαλισμένους απο 1-1-1993, θα καταβάλλεται μόνον η αναφερόμενη στην περίπτωση α' ισόποση εισφορά εργοδότη-ασφαλισμένου ύψους 3% με ανώτατο όριο αποδοχών το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος (βασικές ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου-εργοδότη στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)

  2. Σχετικά με τις αιτήσεις ασφαλισμένων που είχαν υποβληθεί στο Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. πριν την 18-4-2006 και παραμένουν σε εκκρεμότητα, στην εγκύκλιό μας αναφέρονταν ότι για πρακτικούς λόγους θα έπρεπε να κριθούν από το Ε.Τ.Α.Τ. Παράγραφος 5 του Κεφαλαίου Β'). Όμως, δεδομένου ότι το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. εξακολουθεί να υφίσταται ως ασφαλιστικός φορέας αφού από τις διατάξεις των νόμων 3371/2005 και 3455/2006 δεν προβλέπεται ευθεία κατάργηση – διάλυσή του ούτε θίγεται η περιουσία του, θα πρέπει οι συγκεκριμένες εκκρεμείς αιτήσεις να κριθούν από τις υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε., οι οποίες άλλωστε ήταν αρμόδιες να κρίνουν τις αιτήσεις αυτές.

  3. Σχετικά με τον τρόπο καταβολής της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 59 και της περίπτωσης α' του άρθρου 63 του Ν. 3371/2005 εισφοράς εργοδότη, όπως αυτή καθορίζεται από το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν. 3455/2006 για το Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και Ε.Τ.Α.Τ. Αντίστοιχα, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

   

  Α) Όσον αφορά την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

 

Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων η Τράπεζα οφείλει να καταβάλλει συνολικά 1.155,92 εκ.€ στους ανωτέρω φορείς (778,6 εκ.€ στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και 377,32 εκ.€ στο Ε.Τ.Α.Τ.) μέσα σε 10 έτη.

Στο συμπληρωματικό Παράρτημα 5 της οικονομικής μελέτης που εκπονήθηκε τον 12°/2005 βάσει της από 10-11-2005 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας <<ΧΙΟΥΙΤ ΑΣΣΟΣΙΕΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δ.τ. HEWITT ASSOSIATS S.A.>>κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.3371/2005, αναφέρεται η παρακάτω διευθέτηση των οφειλών της Τράπεζας, βάσει της οποίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η καταβολή των οφειλομένων ποσών αναλυτικά ως εξής:

- Από τα 778,6 εκ.€ που οφείλει η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. τα 409,3 εκ.€ θα καταταβληθούν σε ετήσιες δόσεις εντός μίας 10ετίας και τα υπόλοιπα 369,3εκ.€ θα μετασχηματισθούν σε εισφορές.

- Από τα 377,32 εκ. € που οφείλει στο Ε.Τ.Α.Τ. Τα 8,02 εκ.€ (αφορά τις πλεονάζουσες εισφορές των ασφαλισθέντων από 1-1-1993) θα καταβληθούν άμεσα και τα υπόλοιπα 369,3 εκ.€ θα καταβληθούν σε ετήσιες δόσεις εντός μίας 10ετίας.

Οι ετήσιες καταβολές των ποσών που διευθετούνται σε δόσεις με τη ρύθμιση της 10ετίας θεωρείται ότι γίνονται στην αρχή κάθε έτους αρχίζοντας από την 1-1-2005 και επειδή η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει οι πρώτες δόσεις επιβαρύνονται με ομάδας αυτής (οι εισφορές αυτές δεν αφορούν τους προσλαμβανόμενους από 1-1-2005).Οι μισθοί επί των οποίων υπολογίζονται εισφορές υπόκεινται στο ανώτατο όριο αποδοχών ασφαλισμένους,τα οποία αναπροσαρμόζονται ετησίως κατα2%.

Βάσει των ανωτέρω προκύπτει ο εξής πίνακας:

 

 

 

<tr style="text-align: left;"

Έτος

Μισθοδοσία ασφαλισμένωνέως 31-12-1992

Μισθοδοσία ασφαλισμένων από 1-1-1993

Ποσοστό εισφοράς

%

Ποσό

Εισφορών

Αξία εξοφλούμενου Κεφαλαίου

2005

132,539,291

23,319,734

16

24,937,444

24,508,618

2006

131,800,790

23,979,843

16

24,924,901

23,661,056

2007

126,444,457

24,655,309

16

24,175,963

22,167,578

2008

118,428,109

25,346,353

17,5

25,160,531

22,283,738

2009

114,597,125

26,052,893

17,5

24,613,753

21,056,194

2010

107,521,942

26,774,772

17,5

23,501,925

19,419,554

2011

100,079,752

27,511,738

20

25,518,298

20,366,730

2012

92,222,127

28,263,424

20

24,097,110

18,576,691

2013

82,387,993

29,029,344

20

22,283,467

16,592,810

2014

74,308,126

29,793,082

25

26,025,302

18,718,315

2015

64,216,024

30,585,003

25

23,700,257

16,464,851

2016

53,503,896

31,388,371

25

21,223,067

14,241,203

2017

43,010,322

32,202,364

30

22,563,806

14,624,623

2018

33,682,173

33,007,390

30

20,006,869

12,525,216

2019

26,705,257

33,816,602

30

18,156,558

10,979,269

2020

21,455,411

34,594,922

30

16,815,100

9,821,394

2021

16,719,416

35,284,536

30

15,601,186

8,801,670

2022

13,229,159

35,993,874

30

14,766,910

8,046,942

2023

10,290,436

36,675,156

30

14,089,678

7,416,109

2024

7,457,061

37,447,185

30

13,471,274

6,848,847

2025

6,057,040

38,131,789

30

13,256,649

6,509,931

2026

4,501,167

38,704,746

30

12,961,774

6,148,099

2027

2,618,650

39,181,689

30

12,540,102

5,745,280

2028

1,479,131

39,638,854

30

12,335,395

5,458,798

2029

806,333,0

40,063,349

30

12,260,905

5,240,832

2030

413,967,0

39,507,312

30

11,976,384

4,944,669

2031

210,262,0

37,541,512

30

11,325,532

4,516,520

2032

36,880,0

30,955,211

30

9,297,627

3,581,387

2033

37,558,0

25,984,947

30

7,806,752

2,904,579