Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

21.10.2020 - Απονομή επικουρικής σύνταξης, σε προσυνταξιούχους μας οι οποίοι συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

21.10.2020

 

Απονομή επικουρικής σύνταξης σε προσυνταξιούχους οι οποίοι συμπλήρωσαν το προβλεπόμενου όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα, από 1.1.2015 για προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ, και από 1.1.2017 για  προσυνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑ.  

  1. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης

Συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι με το από 8/10/2020 έγγραφο του ΕΦΚΑ δίνεται εντολή στα υποκαταστήματα να ανεύρουν τον χρόνο επικουρικής ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ, για την απονομή επικουρικών συντάξεων, από τις αποφάσεις απονομής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ για τις προσυνταξιοδοτικές παροχές πριν το 2006, και από τις αποφάσεις απονομής σύνταξης ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ για τις προσυνταξιοδοτικές παροχές μετά το  2006. Φωτοαντίγραφα των φακέλων των ασφαλισμένων ΤΕΑΠΕΤΕ βρίσκονται ήδη στα κατά τόπους υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ.

Καλούνται οι συνάδελφοι, που εκκρεμεί η έκδοση της επικουρικής τους σύνταξης από τα υποκαταστήματα  ΕΦΚΑ, να απευθυνθούν στους αρμόδιους υπαλλήλους απονομής συντάξεων και να αναζητήσουν την έκδοση απόφασης απονομής της επικουρικής τους σύνταξης, επισημαίνοντας ότι το Α τμήμα της επικουρικής σύνταξης, που αφορά χρόνο επικουρικής ασφάλισης μέχρι 31.12.2014, θα πρέπει να υπολογιστεί επί των συντάξιμων αποδοχών σας που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι καταβάλλονταν  διαχρονικά η προβλεπόμενη  εισφορά   επικουρικής ασφάλισης (εργοδότη & εργαζόμενου) σε  όλες ανεξαιρέτως  τις τακτικές και  έκτακτες αποδοχές σας, ήτοι στο σύνολο των αποδοχών  σας (συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές),  βάσει  του Καταστατικού του  ΤΕΑΠΕΤΕ και   της   κείμενης νομοθεσίας (υπ’ αριθμ.72/2006 εγκύκλιος του ΙΚΑ)

     2.Ήδη εκδοθείσες αποφάσεις απονομής επικουρικής σύνταξης

Σας  ενημερώνουμε  ότι ήδη η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής ασφάλισης  ΕΦΚΑ με το έγγραφό της 102951/30.6.2020 αναγνώρισε το λάθος  της   -στο από   30.10.2019  έγγραφό της με το οποίο έδινε οδηγίες οι επικουρικές συντάξεις για τους προερχόμενους από το τ. ΤΕΑΠΕΤΕ να εκδίδονται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές με τις οποίες υπολογίζεται η κύρια σύνταξη, οδηγώντας  με τον  τρόπο  αυτό σε   σύγχυση  τους αρμοδίους  υπαλλήλους του  ΕΦΚΑ,  και κατ’ επέκταση σε  μη ορθή   εφαρμογή  της κείμενης νομοθεσίας κατά την  απονομή των επικουρικών μας  συντάξεων- και  διευκρινίζει πλέον ότι -όπως προέβλεπαν και οι προϊσχύσαντες νόμοι (αρ. 16 του Ν. 4488/2017), αλλά προβλέπει και ο ισχύον νόμος (αρ. 44 του Ν. 4670/2020)- για  τον υπολογισμό της  επικουρικής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές κάθε ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, υποδεικνύοντας τα ανωτέρω να  εφαρμοστούν   τόσο κατά  την έκδοση  των  εκκρεμών επικουρικών   συντάξεων   στους ασφαλισμένους   προερχόμενους από το  τ. ΤΕΑΠΕΤΕ   όσο και   κατά   την διόρθωση  των ήδη   εκδοθέντων επικουρικών  συντάξεων.

Επί πλέον ο  Σύλλογος,   θέλοντας   να  συνδράμει   τους  συνταξιούχους-μέλη  του, που αιτήθηκαν  επικουρική σύνταξη μετά την 1.1.2015   και   εξής,  και τους απονεμήθηκε   αισθητά  μειωμένη  λόγω  του  εσφαλμένου  υπολογισμού της και  ως  προς το  μέρος του   υπολογισμού   του συντάξιμου μισθού  αλλά και  ως προς το μέρος  του μη   υπολογισμού   της προσαύξησης  του αρ. 30  ή του λανθασμένου   υπολογισμού    της   προσαύξησης αυτής,  σε συνεργασία με την νομική  του  σύμβουλο κ. Σοφία Καπατσώρη έχει δρομολογήσει  την  υποβολή  ενστάσεων για  κάθε έναν ενδιαφερόμενο  συνταξιούχο  μέλος του  ξεχωριστά στο  αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που έκαστος  ανήκει,  προκειμένου ουδείς  συνάδελφος να μην απωλέσει   τα συνταξιοδοτικά  του   δικαιώματα έως  ότου  λυθεί  οριστικά και    συνολικά  το θέμα του  υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων  για τους  προερχόμενους από  το  τ. ΤΕΑΠΕΤΕ.

   3.Ενέργειες Συλλόγου για τον ορθό υπολογισμό των επικουρικών συντάξεων

Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση με τις ενέργειες του Συλλόγου μας.

.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

    Ο Πρόεδρος                  Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης                Παύλος Δερμενάκης

Προσοχή: Ενημερωτικό Σημείωμα για την έκδοση επικουρικών συντάξεων από 1.1.2015 και εφεξής (δείτε εδώ)