Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

06.03.2017 Εξώδικο για την συνέχιση λειτουργίας των υπηρεσιών του ΤΕΑΠΕΤΕ στην Νίκης 23

Αθήνα, 6.3.2017

O Σύλλογός μας λόγω της παύσης λειτουργίας του ΕΤΑΤ (ΦΕΚ Β3 5/1/2017) και της ένταξης των προσυνταξιούχων του ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ στον ΕΦΚΑ, σε συνέχεια των ενεργειών του για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών του ΤΕΑΠΕΤΕ στο κτήριο του ταμείου στην οδό Νίκης 23, προχώρησε την 6/3/2017 σε αποστολή εξωδίκου προς την ΑlphaBank, τον ΕΦΚΑ, το ΤΕΑΠΕΤΕ, τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΤΕΑΠΕΤΕ, καθώς και στους αρμόδιους Υπουργούς με το οποίο τους καλούμε να :
“λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, για την ασφάλιση του προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας καθώς και των δικαιούχων συνταξιοδοτικών και προσυνταξιοδοτικών παροχών πρώην υπαλλήλων της εταιρείας Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. από το ίδιο προσωπικό και με την ίδια μέθοδο όπως και μετά την υπαγωγή του ΤΕΑΠΕΤΕ στο Ε.Τ.Α.Τ. Άλλως θα λάβουμε κάθε νόμιμο μέτρο για την προστασία των δικαιωμάτων των μελών μας.”

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ. ΤΣΙΛΩΝΗΣ                           Γ. ΔΕΔΕΣ

 

 

               ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ

Του σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας» που εδρεύει στην Αθήνα, 3ης Σεπτεμβρίου 8, νόμιμα εκπροσωπούμενου.

 ΠΡΟΣ

1. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 23, νόμιμα εκπροσωπούμενο.

2. Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» που εδρεύει στην Αθήνα, νόμιμα εκπροσωπούμενο.

3. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», με αριθμό ΜΑΕ: 06066/006/Β/86/0005, αριθμό ΓΕΜΗ: 000223701000 και Α.Φ.Μ.: 094014249, που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) και εκπροσωπείται νόμιμα.

             ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣ

1. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.  κο Σπύρο Φιλάρετο,  Σταδίου  40.

2. Τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε κο Βασίλειο Ψάλτη, Σταδίου 40.

             ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ

1. Στην κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 29).

2.  Στον κ. Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης,  που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 29).                                                   

                                                          ***

  Κύριοι, 

           Το άρθρο 62 του Ν. 3371/2005 ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 «6.Εάν δεν αποφασισθεί η διάλυση των επικουρικών ταμείων ή των κλάδων σύνταξης των ανωτέρω ταμείων ή ενώσεων προσώπων ή ειδικών λογαριασμών με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προκύψουν δικαστικές αντιδικίες μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων στο πλαίσιο των ιδιωτικών συμφωνιών που έχουν καταρτίσει, το Ε.Τ.Α.Τ., με αίτημα του αρμόδιου οργάνου του εργοδότη ή των εργαζομένων ή του ταμείου, που υποβάλλεται στο Διοικητικό του Συμβούλιο μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη των δικαστικών διενέξεων, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση και διαχείριση των κάθε φύσεως υποθέσεων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των οικείων επικουρικών ταμείων που αφορούν ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά τους ζητήματα, όπως είσπραξη εισφορών ή απονομή και καταβολή συντάξεων. Σε καμία περίπτωση στο Ε.Τ.Α.Τ. δεν ανατίθενται θέματα σχετικά με δικαστικές αντιδικίες, που προκύπτουν μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων στο πλαίσιο των ιδιωτικών συμφωνιών που έχουν καταρτίσει.

Στην περίπτωση αυτή το ταμείο δεν διαλύεται ούτε θίγεται η περιουσία του. ……»

   Όπως γνωρίζετε οι δικαστικές αντιδικίες για το ζήτημα του ΤΕΑΠΕΤΕ δεν έχουν λήξει.

   Το άρθρο 67 του Ν. 3371/2005 όρισε τα ακόλουθα:

«Οργάνωση, διοίκηση, προσωπικό, λειτουργία του Ε.Τ.Α.Τ.

2. Η υπηρεσία του Ε.Τ.Α.Τ. διεξάγεται, χωρίς επιβάρυνσή του, από υπαλλήλους των πιστωτικών ιδρυμάτων που εντάσσονται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, οι οποίοι αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος και σύμφωνη γνώμη των αποσπώμενων. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στο Ε.Τ.Α.Τ. κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στο Ε.Τ.Α.Τ. και κατά την εκτέλεση αυτής υπέχουν τις ευθύνες δημοσίου υπαλλήλου.

 Ο Διευθυντής του Ταμείου ορίζεται από τους αποσπώμενους στο Ε.Τ.Α.Τ. υπαλλήλους με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου»

Όπως επίσης καλώς γνωρίζετε, το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) ορίστηκε ότι συγχωνεύεται στον Ε.Φ.Κ.Α. με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016.

Με το άρθρο 52 του Ν. 4387/2016, ορίζεται ότι τα θέματα προσωπικού του ΕΦΚΑ θα ρυθμιστούν με ΠΔ.

Μέχρι τότε, ισχύει το άρθρο 71 του νόμου που αναφέρει τα ακόλουθα:

«Άρθρο: 71 Θέματα προσωπικού.

1. α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 72, 73, 83 και 89, το πάσης φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των εντασσόμενων, σύμφωνα με το άρθρο 53 φορέων στον Ε.Φ.Κ.Α., μεταφέρονται σε αυτόν με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.

 β. Κατά τη διάρκεια της παράλληλης λειτουργίας των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών με τον Ε.Φ.Κ.Α., η μεταφορά γίνεται, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 101.

 γ. Το πάσης φύσεως μεταφερόμενο προσωπικό τοποθετείται στις υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. με απόφαση του Διοικητή του.

2. α. Για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης, εφαρμόζεται αναλόγως η ρύθμιση της παραγράφου 1. Μετά τη μεταφορά, η απόσπαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη της, εκτός αν αποφασίσει την διακοπή της το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών, από τις οποίες προέρχονται.

Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας τους, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη: αα. όσον αφορά τους αποσπασμένους από τη ΔΕΗ Α.Ε., τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον ΟΤΕ Α.Ε. βαρύνουν τις εταιρείες αυτές και ο Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδει στις εταιρείες το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Ν. 4354/2015 που αφορούν στο μισθολογικό κόστος των υπαλλήλων του άρθρου 1 του ίδιου νόμου και ββ. όσον αφορά στους λοιπούς, βάσει της παραγράφου αυτής, υπηρετούντες με διάθεση υπαλλήλους βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται. Οι ανωτέρω υπάλληλοι κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στο Ε.Φ.Κ.Α. και κατά την εκτέλεση αυτής υπέχουν τις ευθύνες δημοσίου υπαλλήλου.

 β. Η απόσπαση υπαλλήλων των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη της.

3. Οι συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες στους εντασσόμενους φορείς κατ' αποκοπή συνεχίζονται και με τον Ε.Φ.Κ.Α., μέχρι τη λήξη τους, με απόφαση του Δ.Σ. του τελευταίου… »

   Όπως επίσης γνωρίζετε, μέχρι σήμερα, οι Υπηρεσίες του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής ΤΕΑΠΕΤΕ) παρήχαν υπηρεσίες στο ΕΤΑΤ προς  υποστήριξη της ασφάλισης -συνταξιοδότησης- προσυνταξιοδοτικών παροχών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ. Οι υπηρεσίες αυτές διεξάγονται από υπαλλήλους της Τράπεζας   που  στεγάζονται στο κτήριο του ΤΕΑΠΕΤΕ, Νίκης 23, και συγκεκριμένα στον 1ο,2ο  και 6ο όροφο.

   Επίσης,  εκεί στεγάζεται και η ομάδα της μηχανογράφησης (ΕΠΙΛΥΣΙΣ) που υποστηρίζει  το σύστημα των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ που ανήκουν στο Ε.Τ.Α.Τ., σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση έργου μεταξύ του ΤΕΑΠΕΤΕ και της εταιρείας ΕΠΙΛΥΣΙΣ. Το Ταμείο έχει πλήρη κάλυψη μηχανογραφικού συστήματος καθώς και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων ανάπτυξής του και λειτουργίας του.

   Οι υπηρεσίες αυτές προς τους 900 ασφαλισμένους και 4.200 συνταξιούχους του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ παρέχονται από υπαλλήλους της Τράπεζας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ:

« Άρθρο 25 -ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

1. Η Υπηρεσία του Ταμείου διεξάγεται από υπαλλήλους της Εμπορικής Τράπεζας που αποσπώνται σ’ αυτό ύστερα από αίτηση του Δ.Σ. αυτού και μισθοδοτούνται από αυτήν.

2. Η λειτουργία του Ταμείου, η διάρθρωση των υπηρεσιών του, τα καθήκοντα των λειτουργών αυτού ,ο τρόπος τήρησης των Μητρώων και λοιπά λειτουργικά, διοικητικά, διαδικαστικά θέματα καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του που λαμβάνονται με την πλειοψηφία της παρ. 24 β του άρθρου 4.

3. Οι υπηρετούντες στο Ταμείο κατ΄ απόσπαση υπάλληλοι της Εμπορικής Τράπεζας, λαμβάνουν αποζημίωση ή έξοδα κινήσεως, με απόφαση του Δ.Σ. »

   Επίσης στο καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ  ορίζονται τα ακόλουθα:                                                                  

«Άρθρο 4-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

…8.Ελέγχει την ορθή και ακριβή τήρηση των μητρώων των ασφαλισμένων του Ταμείου, καθώς και τα της εγγραφής, διαγραφής και ασφάλισης αυτών.

9.Ορίζει με απόφασή του, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία της παραγράφου 24β του παρόντος άρθρου, το Διευθυντή του Ταμείου και μέχρι δύο (2) Αναπληρωτές αυτού, καθορίζει την ευρύτερη οργανωτική διάρθρωση και υπηρεσιακή στελέχωση του Ταμείου… »

«Άρθρο 5-ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Ταμείου είναι:

…4. Η εισφορά της Τράπεζας.

α. Η εισφορά της Τράπεζας ορίζεται ίση με το ποσό που απαιτείται ως συμπλήρωση των λοιπών πόρων του Ταμείου για την πληρωμή όλων των κάθε είδους παροχών του προς τους συνταξιούχους και ασφαλισμένους των δαπανών και εξόδων για τις ανάγκες λειτουργίας του, των εν γένει υποχρεώσεών του και κάθε άλλη ανάγκη σχετική με την ανεμπόδιστη εκπλήρωση του σκοπού του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Η παραπάνω εισφορά αποτελεί εκπεστέα παραγωγική δαπάνη της Τράπεζας και έσοδα του Ταμείου απαλλαγμένη από κάθε κράτηση, εισφορά, ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.

β. …Η εισφορά του εδαφίου α της παρ. αυτής καταβάλλεται από την Τράπεζα αμέσως , οποτεδήποτε της ζητηθεί από το Ταμείο για την πληρωμή των υποχρεώσεών του που ορίζονται στην παράγραφο αυτή, το τελικό ποσό δε της εισφοράς αυτής για κάθε χρήση οριστικοποιείται με την κατάρτιση του ισολογισμού του Ταμείου.

…6. Το Δ.Σ. του Ταμείου έχει την ευθύνη να προβαίνει έγκαιρα σε κάθε νόμιμη ενέργεια , που επιβάλλεται τόσο για την εμπρόθεσμη είσπραξη όλων των παραπάνω πόρων, όσο και για την εμπρόθεσμη πληρωμή των συντάξεων και λοιπών παροχών του καταστατικού αυτού στους δικαιούχους.»

   Ακόμη γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το ν. 3371/2005, το Ε.Τ.Α.Τ. προέβαινε μέχρι σήμερα στην έκδοση απόφασης απονομής των συντάξεων που δικαιούται το προσωπικό της πρώην Εμπορικής Τράπεζας μετά από απόφαση του ΔΣ του.

   Η εισήγηση περί απονομής σύνταξης προς το ΔΣ του ΕΤΑΤ υποβάλλεται από τον Διευθυντή του ΤΕΑΠΕΤΕ, που ταυτόχρονα ήταν και διευθυντής του τομέα ΤΕΑΠΕΤΕ του  Ε.Τ.Α.Τ.. Όλες οι υποστηρικτικές εργασίες διενεργούνται από τις υπηρεσίες του ΤΕΑΠΕΤΕ, Νίκης 23, όπου τηρούνται όλοι οι ασφαλιστικοί φάκελοι των 900 εργαζομένων και των 4.200 συνταξιούχων της πρ. Εμπορικής Τράπεζας.

   Η ανάγκη να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών από το ίδιο προσωπικό είναι επιτακτική.

   Ήδη με την παύση ένταξης του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ (ΦΕΚ Β3 5/1/2017) βρισκόμαστε στον τρίτο μήνα παντελούς έλλειψης παροχής ασφαλιστικών-συνταξιοδοτικών υπηρεσιών στους χιλιάδες ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΤΕΑΠΕΤΕ, όταν ο χρόνος   συνταξιοδότησης με την προϋπάρχουσα λειτουργία ήταν  δύο μήνες. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το ΕΤΕΑΕΠ έχουν εγκριθεί τα ποσά για χορήγηση εφάπαξ σε όλους όσους έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι 31/12/2016 και οι συνάδελφοι δεν ημπορούν να τα λάβουν, επειδή το ΕΦΚΑ αδυνατεί να  συνεχίσει  να παρέχει υπηρεσίες προς τους προσυνταξιούχους της Εμπορικής Τράπεζας  με τον ίδιο τρόπο που παρέχονταν από το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ.

   Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν αυτά τα καθήκοντα οι λοιποί υπάλληλοι του ΕΦΚΑ που δεν έχουν γνώση των διαδικασιών απονομής και διαχείρισης μεταβολών των συντάξεων 4.200 συνταξιοδοτούμενων από το ΕΤΑΤ. Δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή με τον τρόπο υπολογισμού των παροχών βάσει του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ το οποίο είναι σε ισχύ σε όλες του τις προβλέψεις πέραν του επανυπολογισμού άρθρο 53 Α του νόμου 4387/2016, επανυπολογισμού που, σε κάθε περίπτωση, απαιτεί γνώση του αρχικού υπολογισμού.

   Οι λοιποί υπάλληλοι του ΕΦΚΑ δε γνωρίζουν και δεν είναι σε θέση να χειριστούν  κανένα ζήτημα υποψήφιων προσυνταξιούχων, τη μετάβαση από το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς στον κύριο φορέα και έκδοσης συνταξιοδοτικής παροχής όπως ορίζει το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ, ενώ επιπλέον, θα επιβαρυνθούν και με 900 προσυνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ/ΤΕΑΠΕΤΕ, νυν ΕΤΕΑ/ΤΕΑΠΕΤΕ και  όλα τα ζητήματα που δημιουργεί η ενοποίηση όλων των προσυνταξιούχων της Εμπορικής στο Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών του ΕΦΚΑ .

   Επομένως, τυχόν απομάκρυνση του προσωπικού που μέχρι σήμερα διαχειρίζεται κατά τα παραπάνω τη διοικητική υποστήριξη και επιστροφή του προσωπικού αυτού στην εργοδότρια Τράπεζα θα είχε ως βέβαιο αποτέλεσμα:

   Την αδυναμία παροχής οποιασδήποτε πληροφόρησης στους ασφαλισμένους και δικαιούχους παροχών που προέρχονται από την Εμπορική Τράπεζα. (Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση ασφαλισμένων και συνταξιούχων αποτελεί υποχρέωση των ασφαλιστικών οργανισμών βλ. σχετ. Χ. Μορφακίδης. Προβλήματα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης λόγω ελλιπούς ενημέρωσης. Πως η διοικητική διαδικασία παρεμβάλλεται μεταξύ κοινωνικού δικαίου και υλοποίησης των στόχων της κοινωνικής πολιτικής. Ε.Δ.Κ.Α. 2008 σελ. 697 επ και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία).

   Την αδυναμία ορθής και έγκαιρης καταβολής των παροχών που αποτελεί την κεντρική υποχρέωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και είναι και συνταγματικά επιβεβλημένη σύμφωνα με την υποχρέωση του κράτους να μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση και τη συνταγματική αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου.

                        ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ

           Και με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος μας     

                                  ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

   Να λάβετε κάθε αναγκαίο μέτρο για τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, όπως παραπάνω περιγράφτηκαν, για την ασφάλιση του προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας  καθώς και των δικαιούχων συνταξιοδοτικών και προσυνταξιοδοτικών παροχών πρώην υπαλλήλων της εταιρείας Εμπορική Τράπεζα  της Ελλάδος Α.Ε. από το ίδιο προσωπικό και με την ίδια μέθοδο  όπως και μετά την υπαγωγή του ΤΕΑΠΕΤΕ στο Ε.Τ.Α.Τ.

Άλλως θα λάβουμε κάθε νόμιμο μέτρο για την προστασία των δικαιωμάτων των μελών μας

Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας

Για το σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας»

Ο Πρόεδρος και Νόμιμος Εκπρόσωπος

Χρήστος Τσιλώνης

                                                                        Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στη σχετική έκθεση επιδόσεως.