Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

13.11.2017 Εξώδικο προς ΟΣΤΟΕ 36 Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο

ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Εξώδικη διαμαρτυρία – Όχληση – Πρόσκληση

Του Ευσταθίου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών, οδός Αιόλου, αρ.25, Παλαιό Φάληρο, τ.κ.17561 υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του 36ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ της 14ης Νοεμβρίου 2017.


ΠΡΟΣ


Την Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.), με έδρα στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 34 και Ιπποκράτους 1, τ.κ.106 79, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

 

Υπό την ιδιότητά μου ως εκλεγμένου Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του 36ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ της 14ης Νοεμβρίου 2017, σας παραθέτω κατωτέρω αυτούσια τα πρακτικά και την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του ως άνω Συνεδρίου:

«ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
36ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου Ο.Σ.Τ.Ο.Ε
14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Στην Αθήνα, σήμερα 14 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:30π.μ. στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 52 - στον ημιώροφο, κατόπιν της από 5.10.2017 προσκλήσεως της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.), την οποία υπογράφει η Πρόεδρος κα Ελένη Κλητοράκη-Πούλια και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Μυλωνάς, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., όλοι εμείς οι υπογράφοντες σύνεδροι, οι οποίοι νομίμως παρευρεθήκαμε για τις εργασίες του 36ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., αναφορικά με τις εργασίες του Συνεδρίου καταθέτουμε τα εξής:
Ενώ υπήρχε η προβλεπόμενη καταστατική απαρτία για την σημερινή επαναληπτική Γενική Συνέλευση, το Προεδρείο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. χωρίς καμία εξήγηση προς το σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποχώρησε από την αίθουσα που επρόκειτο να γίνουν οι εργασίες του συνεδρίου.
Παρά ταύτα η Γενική Συνέλευση μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, που έγινε με υπογραφές των συνέδρων στην προβλεπόμενη κατάσταση (λίστα), συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα το προεδρείο του συνεδρίου, το οποίο έχει ως εξής:


Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ευσταθίου - Τράπεζα Ελλάδος
Αναπλ.Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταθόπουλος - Εμπορική Τράπεζα
Γραμματείς: - Γενοβέφα (Εύη) Φιωτάκη - Τράπεζα Ελλάδος
- Αναστασία Τσιλιμπάρη - Εμπορική Τράπεζα
- Εμμανουέλα Σηφογεωργάκη - Εμπορική Τράπεζα


Μετά από διαβούλευση όλων των συνέδρων προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης η επανάληψη του 36ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο και το καταστατικό της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., διότι οφείλει η διοίκηση της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. να παρουσιάσει στους συνέδρους όλα τα θέματα ημερήσιας διατάξεως της ως άνω προσκλήσεως ως έχουν.
Η πρόταση αυτή ψηφίστηκε ομόφωνα από τους συνέδρους και είναι απόφαση της σημερινής Γενικής Συνελεύσεως.


ΑΠΟΦΑΣΗ


Το Δ.Σ. της ΟΣΤΟΕ να προβεί σε επανάληψη του 36ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο και το καταστατικό της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.»
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς το νομικό πρόσωπο που απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την συγχρόνως ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα, 14 / 11 / 2017
Ο εξωδίκως Δηλών