Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

05.02.2018 Δικαστικές ενέργειες κατά του Συλλόγου - Κλήσεις σε απολογία τριών μελών

Αθήνα 05.02.2018


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, στην ΓΣ της 31.5.2017, μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ήταν και η από 2.5.2017 έκθεση του ορκωτού λογιστή, η οποία καταδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο, αξιόπιστο και πλήρως διαφανή τρόπο τα πεπραγμένα της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου για την περίοδο 1.1.2015 έως 31.12.2016.

Μετά τη συζήτηση του θέματος της έκθεσης του ορκωτού λογιστή, στην ΓΣ της 31.5.2017, προτάθηκε από παριστάμενα μέλη της ΓΣ και υπερψηφίστηκε, σχεδόν ομόφωνα, η απομάκρυνση από το ΔΣ των κκ Βογιατζάκη, Μπεκιάρη και Χασαπόπουλου, καθώς και η ενεργοποίηση του αρ. 8 του καταστατικού μας για διαγραφή τους από μέλη του Συλλόγου.

Το ΔΣ ανταποκρινόμενο στην εντολή της ΓΣ, η οποία είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Συλλόγου, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις αυτές απομάκρυνε τα ανωτέρω μέλη από το ΔΣ και έλαβε απόφαση για διαγραφή τους από μέλη του Συλλόγου, βάσει του αρ. 8 του καταστατικού.

Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση της ΓΣ για παύση τους από μέλη του ΔΣ έγινε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 14 του καταστατικού το οποίο αναφέρει ότι: «η Γ.Σ. δικαιούται να παύει ή να ανακαλεί οποιοδήποτε Συλλογικό Όργανο ή ορισμένα μέλη αυτών για οποιαδήποτε αιτία»

Επίσης η διαγραφή τους από μέλη του Συλλόγου έγινε σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού και είναι απολύτως σύννομη, καθότι το καταστατικό αναφέρει ότι: «Διαγράφεται από μέλος με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ που κοινοποιείται σε αυτόν:…

β. Όποιος παραβιάζει το Καταστατικό, απειθαρχεί στις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και με τις συγκεκριμένες πράξεις και δράσεις του ζημιώνει τα συμφέροντα του Συλλόγου του και της τάξης του».

Τον Ιούλιο 2017, τα ως άνω τρία μέλη προσέφυγαν στα αρμόδια δικαστήρια κατά του Συλλόγου και των αποφάσεων της ΓΣ και με προσωρινή διαταγή ζητούσαν την ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης της ΓΣ, ήτοι την απομάκρυνσή τους από μέλη του ΔΣ και τη διαγραφή τους από μέλη του Συλλόγου. Η αίτησή τους αυτή απερρίφθη από το δικαστήριο.

Κατόπιν, με αίτησή τους ασφαλιστικών μέτρων προσέφυγαν στα δικαστήρια κατά του Συλλόγου και των αποφάσεων της ΓΣ επειδή, κατά τα λεγόμενά τους, στερούνται της δυνατότητας να συμμετέχουν στο ΔΣ ενώ λαμβάνονται από το ΔΣ σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την οικονομική διαχείριση μεγάλων χρηματικών ποσών και την άσκηση προσφυγών για συνταξιοδοτικά θέματα.

Στις 6.10.2017 συζητήθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των ανωτέρω τριών μελών και πριν λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 310/2018 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έκανε δεκτό το αίτημα των ως άνω τριών μελών μόνο για τυπικούς λόγους. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο απεφάνθη ότι, η απομάκρυνση από το ΔΣ και η διαγραφή τους από μέλη του Συλλόγου μας δεν έγινε με την προβλεπομένη από το νόμο (άρθρο 97 AK) διαδικασία, διότι τα ζητήματα αυτά δεν αποτελούσαν θέμα της ημερησίας διάταξης της ΓΣ. Το δικαστήριο δεν εξέτασε καθόλου την ουσία της απομάκρυνσης και της διαγραφής τους και στάθηκε μόνο στον τύπο.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ΔΣ σεβόμενο πλήρως, μεταξύ άλλων, το νόμο, το καταστατικό, την ανωτέρω δικαστική απόφαση, την έκθεση του ορκωτού λογιστή και την εντολή των συναδέλφων στην προηγούμενη ΓΣ, εξέτασε εκ νέου τα δεδομένα και αποφάσισε στη συνεδρίαση της 29.1.2017 να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εφαρμοσθεί η βούληση των συναδέλφων, όπως εκφράστηκε στη ΓΣ και κάλεσε σε απολογία τους κκ Βογιατζάκη, Μπεκιάρη και Χασαπόπουλο, βάσει του αρ. 8 του Καταστατικού του Συλλόγου μας.

Σας ενημερώνουμε ότι η έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή και οι κλήσεις σε απολογία είναι στη διάθεση κάθε μέλους μας να τα διαβάσει στην ιστοσελίδα (www.ssem.gr) του Συλλόγου στην ειδική Περιοχή μελών.

Για το Σύλλογο Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
Ο Πρόεδρος            Ο Γ. Γραμματέας
Χ. Τσιλώνης                     Γ. Δέδες