Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

13.02.2018 Επιστολή προς ΟΣΤΟΕ για Επιστροφή Χρηματικών Ποσών Ετών 2015 & 2016

Αθήνα, 13.02.2018
Αρ. Πρωτ. :2615

Προς: Την «Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 34, τ.κ. 106 79, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

Θέμα: «Επιστροφή χρηματικών ποσών ετών 2015 και 2016 από εισφορές Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας»

Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή μας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας (εφεξής «Σύλλογος»), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28.7.2016, καταψηφίσθηκε ο οικονομικός απολογισμός του έτους 2015, του τότε (προηγούμενου) Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, καθώς και ο προϋπολογισμός του έτους 2016. Επιπλέον, κατά τη Γενική Συνέλευση στις 9.11.2016 καταψηφίσθηκε και ο οικονομικός απολογισμός για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως και 30.9.2016. Τέλος, η Γενική Συνέλευση στις 31.5.2017 από τον οικονομικό απολογισμό διαστήματος 1.10.2016 – 31.12.2016 δεν ενέκρινε - καταψήφισε την πληρωμή, που πραγματοποιήθηκε στις 21.10.2016 προς την ΟΣΤΟΕ ποσού €15.000.

Στην από 28.12.2016 , 2η συνεχιζόμενη, συνεδρίαση του νέου (τωρινού) ΔΣ μας, που συγκροτήθηκε μετά από τις εκλογές του Δεκεμβρίου 2016, με απόφαση της έκτακτης εκλογικής Γενικής Συνέλευσης την 9.11.2016, ανατέθηκε σε αρμόδιο ορκωτό λογιστή, ο διαχειριστικός έλεγχος του Συλλόγου επί της Διαχείρισης της προηγούμενης περιόδου και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 31.12.2016.

Από την ανωτέρω έκθεση του ορκωτού λογιστή, κου Τσαπατσάρη, προκύπτει ότι για τις χρήσεις 1.1-31.12.2015 και 1.1-31.12.2016 κατεβλήθησαν προς την ΟΣΤΟΕ υπό μορφή συνδρομών τα ποσά €41.495 και €40.000 αντιστοίχως. Η καταβολή δε των ανωτέρω χρηματικών ποσών έγινε τμηματικά και συγκεκριμένα στις 4.6.2015 (€20.000), 20.10.2015 (€21.495), 26.5.2016 €25.000) και 21.10.2016 (€15.000), όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα αποδεικτικά μεταφοράς ποσών της Alpha Bank.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των αρ. 68, 70 ΑΚ και αρ. 17 παρ. 1 του Καταστατικού του Συλλόγου μας, προκύπτει ότι το ΔΣ, μεταξύ άλλων, εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Οι ως άνω πληρωμές διενεργήθηκαν εκτός άλλων και χωρίς να υπάρχουν εγκρίσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά ευθεία παράβαση του άρθρου 17 παρ. 1 του Καταστατικού μας. που σαφώς ορίζει ότι πριν κάθε πληρωμή το Δ.Σ. εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού.

Δεδομένου ότι οι ως άνω καταβολές προς την ΟΣΤΟΕ περιλαμβάνονται στους καταψηφισμένους οικονομικούς απολογισμούς για τα έτη 2015 και 2016 καθώς και στον καταψηφισμένο προϋπολογισμό έτους 2016 και εξέλειπε η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για τις ως άνω καταβολές, διότι το τότε ΔΣ του Συλλόγου μας ενήργησε καταφανώς πέραν των ορίων της εξουσίας του, με αποτέλεσμα οι ενέργειες των τότε μελών του ΔΣ να μην δεσμεύουν το Σύλλογό μας. Οι σχετικές δε καταβολές των ανωτέρω χρηματικών ποσών προς την ΟΣΤΟΕ πρέπει να θεωρηθούν ως άκυρες πράξεις και να μας επιστραφούν τα ανωτέρω χρηματικά ποσά.

Βάσει λοιπόν των ανωτέρω, σας καλούμε όπως μας επιστρέψετε άμεσα το συνολικό ποσό των ογδόντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (20.000 + 21.495 + 25.000 + 15.000 =) €81.495, το οποίο παρακρατείτε και πρέπει να μας αποδώσετε.


      Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            Ο Πρόεδρος       Ο Γεν. Γραμματέας

 Χρ. Τσιλώνης          Γ. Δέδες