Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr

07.04.2017 Ενημερωτικό Σημείωμα για Εταιρείες ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Οχλήσεις από τις «Εταιρείες Ενημέρωσης για Ληξιπρόθεσμες Οφειλές»

Αθήνα 5/4/2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Από την συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 14/3/2017 στα γραφεία του Συλλόγου μας, στο πλαίσιο της παρουσίασης των προτάσεων της ομάδας έργου για τα δάνεια των μελών του ΣΣΕΤ, και τον διάλογο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι, μαζί με τα έντονα οικονομικά  προβλήματα που σχετίζονται με την διαβίωση και την αντιμετώπιση της εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων των συναδέλφων, υπάρχει και η σχεδόν καθημερινή ψυχολογική πίεση μέσω τηλεφωνημάτων ή της αποστολής μηνυμάτων από τις εταιρίες ενημέρωσης δανειοληπτών για οφειλές.

 

Η Ομάδα έργου δανείων του ΣΣΕΤ, με βάση την τελευταία διαπίστωση έκρινε σκόπιμο προκειμένου να βοηθήσει τους συναδέλφους στην αντιμετώπιση περιστατικών όπου οι ενημερώσεις από μεμονωμένα πρόσωπα ή εκπροσώπους εταιριών για ληξιπρόθεσμες οφειλές εκτρέπονται των κανόνων που Νομοθετικά έχουν θεσπισθεί, να παρουσιάσει συνοπτικά τις προβλεπόμενες βάσει των Νόμων διατάξεις για ενημέρωση.

Ειδικότερα, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει μέχρι σήμερα το πεδίο εφαρμογής της ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από εταιρίες καθορίζεται από τον Νόμο :    

 • Ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις»  (ΦΕΚ 68/5 Μαΐου 2009)

Βασικά σημεία του Νόμου αυτού τα οποία θα πρέπει να έχουν υπ' όψη τους όλοι οι συνάδελφοι παρατίθενται παρακάτω:

- Η εν γένει επιχειρηματική δράση των Εταιρειών στην αγορά διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί, προστασίας του καταναλωτή, του τραπεζικού απορρήτου και τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας, του τραπεζικού απορρήτου και της συμβατικής και οικονομικής ελευθερίας των οφειλετών.

Πριν από κάθε ενέργεια Ενημέρωσης απαιτείται η από τον δανειστή προς τον οφειλέτη επιβεβαίωση των οφειλών με κάθε διαθέσιμο τρόπο και η ταυτοποίηση του οφειλέτη, καθώς και η ενημέρωσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην Εταιρεία. Η επικοινωνία με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται, εντός εύλογου χρόνου και με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα (δεν επιτρέπονται δηλαδή ενοχλήσεις τις ώρες κοινής ησυχίας ή αργίες, Σαββατόβραδα κ.λ.π.). Η τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται, μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο.

Απαγορεύεται στις Εταιρείες να προβαίνουν σε αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές προς τους οφειλέτες, όπως:  

 1. Η, κατά την επικοινωνία με τον οφειλέτη, εμφάνιση των υπαλλήλων τους υπό ιδιότητες που δεν διαθέτουν όπως υπαλλήλων των δανειστών, δικηγόρων ή δικαστικών επιμελητών.

2.Η άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του.

 1. Η επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή και των οικείων του.
 2. Η δυσφήμιση ή η απειλή δυσφήμισης του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του.  5.  Η εκμετάλλευση περιστάσεων αντικειμενικής αδυναμίας του οφειλέτη.
 3. Η απειλή λήψης μη νόμιμου μέτρου σε βάρος του.
 4. Η παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη.
 5. Οι κατ’ οίκον ή στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, καθώς και οι επισκέψεις σε άλλους χώρους αυστηρώς προσωπικούς, όπως νοσοκομεία.
 6. Η όχληση των οικείων προσώπων του κατά την έννοια της περίπτωσης 4.
 7. Η παραπλανητική χρήση και παρουσίαση εγγράφων που δημιουργούν εσφαλμένα την εντύπωση ότι πρόκειται για δικαστικά έγγραφα.
 8. Η οποιαδήποτε επικοινωνία που περιλαμβάνει ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αθέτησης πληρωμών.
 9. Η επικοινωνία για οφειλές οι οποίες απορρέουν από γενικούς όρους συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

- Οι Εταιρείες έχουν υποχρέωση σε κάθε προφορική επικοινωνία με τον οφειλέτη, να διαθέτουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης, να παρέχουν πλήρη και σαφή Ενημέρωση στους οφειλέτες, τόσο για το ονοματεπώνυμο του καλούντος υπαλλήλου και την ιδιότητα του, όσο και για τον αριθμό Μητρώου της Εταιρείας και το σκοπό της επικοινωνίας τους. Σε κάθε δε έγγραφη επικοινωνία, είτε με επιστολή είτε με σταθερό μέσο, οι Εταιρείες υποχρεούνται, πλέον των ανωτέρω, να αναγράφουν, την πλήρη εμπορική επωνυμία τους, την ταχυδρομική διεύθυνση της καταστατικής έδρας τους, με οδό, αριθμό, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, τηλεφωνικό αριθμό, αριθμό τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τον αριθμό Μητρώου της Εταιρείας. Απαγορεύεται στις Εταιρείες να αντιποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο κατά την επικοινωνία τους με τους οφειλέτες την επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο των δανειστών−εντολέων τους.

- Εφόσον ζητηθεί από τον οφειλέτη, οι Εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν σε αυτόν εγγράφως και ατελώς πλήρη και ακριβή αναλυτικά στοιχεία για το ύψος και την προέλευση της ληξιπρόθεσμης οφειλής, κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα και προσαυξήσεις, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί από τον δανειστή, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την πρώτη προφορική επικοινωνία.

- Απαγορεύεται στις Εταιρείες να ενεργούν πράξεις, οι οποίες ασκούνται αποκλειστικά από δικηγόρους ή δικαστικούς επιμελητές, όπως έρευνα στα υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία, παράσταση σε δημόσιες αρχές, κοινοποίηση δικαστικών ή εξώδικων πράξεων, κίνηση διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ή με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε αυτήν. Απαγορεύεται στις Εταιρείες να αναθέτουν τη δικαστική διεκδίκηση των οφειλών σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές της δικής τους επιλογής, έργο που ανήκει αποκλειστικά στους δανειστές.

- Εφόσον οι Εταιρείες προβαίνουν, στο πλαίσιο ανάθεσης από τους δανειστές, σε ρύθμιση ή διακανονισμό οφειλής, επιτρέπεται η καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τον οφειλέτη, μετά από ενημέρωση του, για το σκοπό παροχής αποδεικτικών στοιχείων της πραγματοποιηθείσας εμπορικής συναλλαγής. Στις περιπτώσεις απλής ενημέρωσης για την οφειλή η καταγραφή δεν επιτρέπεται. Υπεύθυνος επεξεργασίας του σχετικού αρχείου είναι ο δανειστής, ο οποίος μπορεί να αναθέσει την τήρηση του στην Εταιρεία. Ο δανειστής οφείλει να ενημερώσει τον οφειλέτη για την εν λόγω επεξεργασία.

- Με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων ειδικότερων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης επιβάλλεται σε βάρος των Εταιρειών που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της Εταιρείας από το Μητρώο για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως έξι (6) μήνες και, σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της Εταιρείας.

Επίσης θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψη μας ότι στην πλειοψηφία τους οι κανόνες λειτουργίας που ορίζονται στις διατάξεις του προαναφερόμενου Νόμου για την λειτουργία των Εταιριών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, περιλαμβάνονται κατά κανόνα και στους Νόμους, 4224/2013 όπως ισχύει (Συνεδρίαση ΕΠΑΘ της ΤτΕ 195/29.7.2016, ΦΕΚ Β’ 2376/2.8.2016) «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας»  και 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων» (ΦΕΚ 176/16 Δεκεμβρίου 2015, Κεφάλαιο Α, άρθρα 1,2,3,4 ).

Συνάδελφοι, με την γνώση και την συνεχή ενημέρωση μας πάνω στους κανόνες που έχουν θεσπισθεί με Νόμους οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται από όλους, ουσιαστικά μπορούμε να ακυρώσουμε το πλεονέκτημα που χρησιμοποιείται από ορισμένους στο πλαίσιο αυθαιρεσιών τους. Ο Σ.Σ.Ε.Τ., όπως αναφέρθηκε και στην συνάντηση, προτίθεται να εξετάσει και να δρομολογήσει ενδεχομένως νομικές ενέργειες για περιπτώσεις αυθαιρεσιών από πλευράς των εν λόγω εταιριών που αναφέρονται τεκμηριωμένα (με βάση στοιχεία) από συναδέλφους.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι αιτήματα για οποιονδήποτε σκοπό, προκειμένου να έχουν αποδεικτική ισχύ πρέπει να υποβάλλονται γραπτά και πάντα στο αντίγραφο να προκύπτει η ημερομηνία παραλαβής και τα στοιχεία αυτού που το παρέλαβε.

Η Ομάδα Έργου Δανείων των Μελών

του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας