Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

13.11.2020 - Διευκρινήσεις για Θέματα Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ'84 που Εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

Πρόσθετη Πράξη Σύμβασης Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ’84

για Ένταξη στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

 

13/11/2020

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι

 

Τα προβλήματα που αρχικά δημιουργήθηκαν με την ένταξη των δανείων ΣΣΕ’84 σταδιακά φαίνεται να επιλύονται από την Alpha Bank και τα δάνεια άρχισαν να εμφανίζονται στην Πλατφόρμα ΓΕΦΥΡΑ.

Με την ένταξη όμως απαιτείται μηχανογραφική παρακολούθηση, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με τον τρόπο και το πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένα και παρακολουθούνται μόνο από το Κεντρικό Κατάστημα. Τα δάνεια αυτά που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ πρέπει να περάσουν σε ένα άλλο μηχανογραφικό περιβάλλον που επιφέρει κάποιες αλλαγές. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία δανείων ΣΣΕ’84 του Κεντρικού Καταστήματος έχει ξεκινήσει επικοινωνίες ζητώντας τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων συναδέλφων με την υπογραφή μιας «Πρόσθετης Πράξης Τροποποίησης Όρων» της αρχικής σύμβασης το υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται.

Από τη μελέτη της «Πρόσθετης Πράξης» που κάναμε ως Ομάδα Δανείων και από τις προφορικές και έγγραφες διευκρινίσεις που λάβαμε από τους αρμόδιους λειτουργούς της Alpha Bank προκύπτουν τα ακόλουθα:

  1. Η υπογραφή της «Πρόσθετης Πράξης» δεν μεταφέρει το δανειολήπτη από το περιεχόμενο της ΣΣΕ’84 (στεγαστικά προσωπικού) σε δάνειο του Καταστήματος (στεγαστικά από ίδια κεφάλαια της Τράπεζας). Το πλαίσιο της ΣΣΕ’84 συνεχίζει να υφίσταται με την Πρόσθετη Πράξη πλην των αλλαγών που σημειώνουμε παρακάτω.

  2. Με την υπογραφή αλλάζουν δύο σημεία σε σχέση με ότι ίσχυε μέχρι τώρα:

  • α) Το επιτόκιο προς τα καλύτερο (μείωση κατά 0,25%), σαν ένα κίνητρο για να αποδεχθεί ο συνάδελφος την πρόταση και να διορθωθεί άμεσα η αδυναμία της Τράπεζας, όσον αφορά τον μηχανογραφικό τρόπο παρακολούθησης των συγκεκριμένων δανείων.

  • β) Αλλάζει ο πίνακας των τοκοχρεολυτικών δόσεων. Δεν ισχύει πλέον η διάκριση σε 3 περιόδους κατά τις οποίες πληρώναμε στην Α΄ το 75% της δόσης, στη Β΄ το 100% και στη Γ΄ το 125%. Τώρα από το σημείο που βρίσκεται κάθε συνάδελφος και μέχρι την τελική εξόφληση του δανείου θα καταβάλει την ίδια δόση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι συνάδελφοι που βρίσκονται στην Γ΄ περίοδο δεν θα έχουν καμία μεταβολή. Οι συνάδελφοι που βρίσκονται στην Β΄ θα δουν να αυξάνεται η δόση για τους μήνες που μένουν μέχρι την ολοκλήρωση της Β΄ περιόδου, ενώ αντίθετα θα είναι μειωμένη η προβλεπόμενη δόση για τη Γ΄ περίοδο.

  1. Για όσους έχουν το πρόγραμμα ασφάλισης πίστωσης PLUS θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως μέχρι τώρα.

  2. Στο κείμενο της «Πρόσθετης Πράξης» εκεί που αναφέρει το επιτόκιο υπάρχει η διατύπωση «πλέον της τυχόν εκάστοτε ισχύουσας εισφοράς του Ν.128/75». Η διατύπωση αυτή δεν υπάρχει στις υπογεγραμμένες συμβάσεις. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που λάβαμε: «γίνεται αναφορά στην εισφορά του Ν.128/75, καθώς αποτελεί υποχρέωση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε κάθε δανειοδότηση να υπάρχει η προβλεπόμενη επιβάρυνση και να αποδίδεται στο Κράτος. Βάσει του Νόμου Ν. 128/1975,  κάθε χρηματοδότηση επιβαρύνεται με εισφορά, η οποία  αποδίδεται στο Κράτος και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Ωστόσο για τα δάνεια ΣΣΕ δεν εισπράττεται εισφορά από τον δανειολήπτη, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας. Επομένως, όμοια τακτική θα ακολουθηθεί και τώρα, δηλαδή θα συνεχίσει ο δανειολήπτης να μην επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 όπως ισχύει για το σύνολο των δανειοληπτών με δάνεια ΣΣΕ.»

  3. Στις τελικές διατάξεις υπάρχει ο όρος οι δανειολήπτες «αναλαμβάνουν δε την υποχρέωση να ενεργήσουν οτιδήποτε απαιτηθεί για τη νομότυπη σημείωση των τυχόν μεταβολών στα δημόσια βιβλία με δικά τους έξοδα». Ο όρος αυτός αφορά στην υποχρέωση του κάθε δανειολήπτη να διατηρεί τις απαραίτητες εγγυήσεις που είχαν αρχικά παρασχεθεί προς εξασφάλιση του δανείου. Ενδεχόμενα δε να υπάρξει οικονομική επιβάρυνση σε ακραίες περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί ότι  απαιτείται επιπλέον εξασφάλιση για την πλήρη κάλυψη του δανείου (π.χ. καθυστέρηση αποπληρωμής με υπερβάλλουσα αύξηση της οφειλής σε σχέση με την αξία της εξασφάλισης).

Οι συνάδελφοι λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποφασίζουν για την αποδοχή / υπογραφή της «Πρόσθετης Πράξης» ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν πλήρως στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ και να λάβουν την προβλεπόμενη επιδότηση.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το ΓΕΦΥΡΑ, για διάστημα 6 – 18 μηνών ανάλογα με τις διακρίσεις των οφειλών {Κατηγορία Α: για εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι ενενήντα (90) ημέρες κατά την 29.2.2020, ο χρόνος παρακολούθησης είναι έξι (6) μήνες, Κατηγορία Β: για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών κατά την 29.2.2020 και δεν είναι καταγγελμένα ο χρόνος παρακολούθησης είναι δώδεκα (12) μήνες και Κατηγορία Γ: για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών κατά την 29.2.2020 και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από το χρηματοδοτικό φορέα, ο χρόνος παρακολούθησης είναι δέκα οκτώ (18) μήνες}, μετά την λήξη της επιδότησης ο δανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώνει χωρίς καθυστέρηση το συνολικό ποσό της μηνιαίας δόσης, διαφορετικά όλη η επιδότηση επιστρέφεται στο Κράτος έντοκα με επιτόκιο 2%. Αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Β’ φάση, καθώς όπως είπαμε θα πληρώνουν αυξημένη δόση μέχρι τη λήξη της Β’ φάσης.

Ομάδα Δανείων Μελών

Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Για την Πρόσθετη Πράξη Τροποποίησης Όρων Σύμβασης Στεγαστικού ΣΣΕ'84 δείτεΕΔΩ