Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

06.12.2017 Ενημερωτικό Σημείωμα για το Νόμο "Κατσέλη"

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ (3869/2010)


05/12/2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ακολουθεί ενημερωτικό σημείωμα για το Νόμο "Κατσέλη" προκειμένου να έχουμε μια συνολική πληροφόρηση επί του θέματος, όπως ισχύει, και να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις όσοι θεωρούν ότι μπορούν να τον αξιοποιήσουν.

Κρίναμε σκόπιμο να συντάξουμε την παρούσα ενημέρωση καθώς:

 

α) η ισχύς του νόμου όσον αφορά τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης λήγει την 31/12/2018,

β) ο Νόμος όπως ισχύει προστατεύει την 1η κατοικία των δανειοληπτών από τον κίνδυνο μέτρων αναγκαστικής είσπραξης (κατάσχεση & πλειστηριασμός) εκ μέρους των τραπεζών για δανειακές οφειλές.

γ) από τις επαφές με πολλούς συναδέλφους διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν υπόψη τους τις δυνατότητες που παρέχει ο Νόμος για ελάφρυνση από τις δανειακές τους οφειλές

Βασικό κριτήριο της απόφασή μας για ένταξη στο Νόμο, εκτός των άλλων (λοιπά ακίνητα κλπ), είναι η πραγματική αξία της κύριας ή 1ης κατοικίας την οποία επιθυμούμε να "σώσουμε", η οποία αξία πρέπει να είναι σαφώς χαμηλότερη σε σχέση με το συνολικό ύψος οφειλών μας.

Ποιες οφειλές καλύπτει ο νόμος Κατσέλη;

Καλύπτει τις πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές των φυσικών προσώπων προς Τράπεζες, Δημόσιο, ΟΤΑ, Ασφαλιστικούς Φορείς τις οποίες αδυνατούν να αποπληρώσουν και δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα. Απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του επιτρέπεται μόνο μία φορά.

Εξαιρούνται οι οφειλές:

α. του τελευταίου από την αίτηση έτους (αναληφθείσες ή βεβαιωθείσες),
β. που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του οφειλέτη,
γ. από διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές,
δ. που αφορούν διατροφή.

Επίσης, αποκλείονται περιπτώσεις δόλιας χρεωκοπίας.

Ποια είναι η διαδικασία για την ένταξη και ρύθμιση με το νόμο Κατσέλη;

Καταρχήν δεν είναι δυνατή η χρήση παράλληλα άλλου θεσμικού πλαισίου διευθέτησης οφειλών.

Ο οφειλέτης καταθέτει στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου (Ειρηνοδικείο) αίτηση με αναλυτικά στοιχεία (οφειλές, τυχόν μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων την τελευταία τριετία, τυχόν διαγραφή χρεών του κλπ) η οποία συνοδεύεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχονται από την γραμματεία (πληρότητα, ορθότητα κλπ). Με την αίτηση υποβάλλεται επίσης σχέδιο για τη διευθέτηση των οφειλών ή αίτημα διαγραφής οφειλών. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης και των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών η αρμόδια γραμματεία καλεί τον οφειλέτη να τα προσκομίσει εντός 15 ημερών. Αν αυτός δεν τα προσκομίσει η υπόθεση πάει στο αρχείο. Την ανωτέρω διαδικασία συνήθως αναλαμβάνει δικηγόρος εξειδικευμένος στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο που με την αίτησή του στο δικαστήριο αιτιολογεί την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη.

Η δικάσιμος προσδιορίζεται σε έξη (6) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αίτησης. Ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης να επιδώσει αντίγραφο αυτής στους πιστωτές και στους εγγυητές εάν υπάρχουν.

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης προσδιορίζεται επίσης η ημερομηνία επικύρωσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον ειρηνοδίκη είτε συζητείται ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψης προληπτικών μέτρων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 781 του ΚΠΔ. Η ημερομηνία επικύρωσης προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Η ακροαματική διαδικασία ορίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση προσωρινής διαταγής.

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας κατοικίας ή συνήθους διαμονής του οφειλέτη.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσει ο οφειλέτης;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και επικαιροποιημένα στοιχεία είναι:

α. αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
β. πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
γ. δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του τελευταίου έτους,
δ. εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου έτους,
ε. τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9),
στ. τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικά σύνταξης ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το τελευταίο διάστημα του τρέχοντος έτους,
ζ. βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερης της έναρξης ισχύος του Ν 4336/2015,
η. υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων και
θ. λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη. Σε περίπτωση εγγάμου τα ίδια στοιχεία προσκομίζονται για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.

Μετά από το αίτημα του οφειλέτη, οι πιστωτές οφείλουν εντός 10 ημερών να του παραδώσουν αναλυτικά κατάσταση των οφειλών του, χωρίς καμία επιβάρυνση. Διαφορετικά μετά από καταγγελία του οφειλέτη τους επιβάλλεται πρόστιμο (500-10.000€).

Τι προβλέπουν συνήθως οι αποφάσεις;

Το δικαστήριο πριν την απόφαση εξετάζει δύο θέματα, α) την τυπικότητα του αιτήματος και β) την ενδεχόμενη δολιότητα ή μη της συγκεκριμένης προσφυγής.

Όσον αφορά την τυπικότητα του αιτήματος πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί με ακρίβεια όλες οι οφειλές, η πλήρης εικόνα της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη καθώς και οι ενδεχόμενοι εγγυητές. Σε περίπτωση που λείπει το "παραμικρό" το αίτημα απορρίπτεται. Σημειώνεται ότι απορρίπτονται πάρα πολλές αιτήσεις για τους ανωτέρω τυπικούς λόγους. 

Όσον αφορά τη δολιότητα το δικαστήριο εξετάζει σε βάθος την όλη εξέλιξη της οφειλής σε συνδυασμό με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και αποφαίνεται αν υπάρχει δολιότητα ή μη στο αίτημα.

Γι' αυτούς τους παραπάνω λόγους έχει ιδιαίτερη σημασία η υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου στο δικαστήριο και η τεκμηρίωση της αδυναμίας ανταπόκρισης στο σύνολο των υποχρεώσεων του από τον οφειλέτη.

Οι αποφάσεις περιλαμβάνουν 2 σκέλη: α) την ικανοποίηση των πιστωτών σε σχέση με το σύνολο των οφειλών με την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη πλην της κύρια κατοικίας και την καταβολή κάποιου ποσού (βλέπε αναλυτικά παρακάτω) και β) την εξαίρεση από ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας έναντι μηνιαίων καταβολών.

Στο πλαίσιο αυτό το δικαστήριο αποφασίζει την ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων πλην της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Σημειώνεται, εκ της πρακτικής των Ειρηνοδικείων, ότι συνήθως δεν ρευστοποιούνται μικρές κλασματικές συμμετοχές σε παλαιά ακίνητα στα χωριά και σε αγροτεμάχια τα οποία θεωρούνται ότι έχουν πολύ μικρή αξία.

Ακολούθως, αν τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο, αφού αφαιρέσει από το μηνιαίο εισόδημα του οφειλέτη το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των εύλογων δαπανών για τη δική του διαβίωση και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του (όπως αυτές προσδιορίζονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους), διατάσσει την καταβολή μηνιαίως για τρία (3) έτη του ποσού που απομένει εκ των πάσης φύσεως εισοδημάτων του, για την ικανοποίηση των πιστωτών, συμμέτρως διανεμόμενου.

Τέλος για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας ο οφειλέτης καλείται να καταβάλλει με μηνιαίες δόσεις, σε διάστημα 15-20 ετών, το σύνολο της τρέχουσας εμπορικής αξίας της. Η τρέχουσα εμπορική αξία εκτιμάται από εξειδικευμένο, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος εκτιμητή, και προσκομίζεται στο δικαστήριο.
Αν περιέλθουν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης νέα περιουσιακά στοιχεία στον οφειλέτη αιτία θανάτου, υποχρεούται να διαθέσει το ήμισυ της αξίας τους σε ικανοποίηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται ή να προσπαθεί για την εύρεση εργασίας και να κοινοποιεί εντός μηνός κάθε μεταβολή των στοιχείων του (εργασίας, κατοικίας, περιουσίας) στη γραμματεία του δικαστηρίου.

Συνεπώς, για να εξετάσει κάποιος αν έχει συμφέρον να ενταχθεί στο Νόμο Κατσέλη πρέπει να γνωρίζει την πραγματική αξία της κύριας κατοικίας του για να έχει μια κατ΄αρχήν ένδειξη, πριν αρχίσει να εξετάζει τα λοιπά στοιχεία της ενδεχόμενης δικαστικής απόφασης.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέχρι σήμερα από τα Ειρηνοδικεία είναι σε ποσοστό λίγο πάνω από το 50% υπέρ των οφειλετών. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στην επαρχία και μικρότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα, κύρια στην Αθήνα.

 Υπάρχει άλλη δυνατότητα πλην της ένταξης στο νόμο;

Δίνεται η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία του προδικαστικού συμβιβασμού, πριν της υποβολή της προβλεπόμενης αίτησης του άρθρου 4, κατά την οποία ο οφειλέτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συμβουλευτική συνδρομή τρίτου (Συνήγορος του Καταναλωτή, Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, Ένωση Καταναλωτών, Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Εργασιών ή δικηγόρος).

Υπάρχει δυνατότητα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και μετά την ημερομηνία επικύρωσης και μέχρι την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης, εφ΄ όσον συγκατατίθενται οι πιστωτές με πάνω από το μισό των απαιτήσεων και σε αυτούς όλοι όσοι έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις και οι πιστωτές με άνω του ήμισυ των εργατικών απαιτήσεων, καθώς και δικαστικής ρύθμισης χρεών που δεσμεύει και τους πιστωτές που δεν συμμετείχαν στην συμβιβαστική διευθέτηση των οφειλών. Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη δεν μπορεί να γίνει νέα αίτηση πριν από την πάροδο ενός έτους.

Τι γίνεται σε περίπτωση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης;

Μέχρι την συζήτηση απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων από τους πιστωτές (αναστολή εκτέλεσης με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων), παύουν να ισχύουν προηγούμενες ρυθμίσεις, ενώ ο οφειλέτης υποχρεούται να πραγματοποιεί καταβολές σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή του δικαστή, για το εξάμηνο μέχρι την συζήτηση. Η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων δεν παρατείνεται πέραν των έξη μηνών εκτός και αν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες, δίχως υπαιτιότητα του οφειλέτη, οπότε αυτός μπορεί να υποβάλλει νέο αίτημα αναστολής των καταδιωκτικών μέτρων. Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης μπορεί να ζητηθεί και μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης, εφ΄ όσον έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα έφεση από τον οφειλέτη.

Τι γίνεται με τις μικροοφειλές μέχρι 20 χιλ €;

Παρέχεται η δυνατότητα Ταχείας Διευθέτησης Μικροοφειλών υπό προϋποθέσεις (οφειλές μέχρι 20χιλ€, μη ύπαρξη εισοδήματος ή περιουσιακών στοιχείων, μη διάθεση περιουσιακών στοιχείων το τελευταίο έτος, συνολική περιουσία κάτω των 1000€, συνεργάσιμος οφειλέτης) με άμεση διαγραφή των οφειλών και 18μηνη επιτήρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώσει το δικαστήριο και τους πιστωτές σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής του κατάστασης, διαφορετικά προβλέπονται κυρώσεις.

Τι προβλέπει ο νόμος για την πρώτη κατοικία;

Η πρώτη κατοικία εξαιρείται της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων μετά από αίτημα του οφειλέτη μέχρι 31/12/2018 υπό προϋποθέσεις:

α. είναι κύρια κατοικία,
β. το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%,
γ. η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει κατά τη συζήτηση τις 180χ για άγαμο (+ 40χ για σύζυγο +20χ για κάθε παιδί μέχρι 3 τέκνα) και
δ. είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων από τον οφειλέτη, επιτρέπει την εκκίνηση των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον του και της μοναδική του κατοικίας.

Παρέχεται άλλη δυνατότητα για οφειλέτη που αδυνατεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα αποπληρωμής;

Ο οφειλέτης δύναται να υποβάλλει αίτημα μέχρι 31/12/2018, για τη μερική κάλυψη από το Δημόσιο του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου διευθέτησης οφειλών το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση, υπό τις προϋποθέσεις:

α. το ακίνητο είναι κύρια κατοικία,
β. το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης,
γ. η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει κατά τη συζήτηση τις 120χ για άγαμο (+ 40χ για σύζυγο +20χ για κάθε παιδί μέχρι 3 τέκνα),
δ. είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης και
ε. βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών όπως ορίζονται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

Ο οφειλέτης υποχρεούται στην καταβολή του μέγιστου των δυνατοτήτων του και σε κάθε περίπτωση της ελάχιστης συνεισφοράς, η οποία υπολογίζεται στο 5% για εισόδημα μέχρι 8.000€ και στο 10% για το υπερβάλλον του ποσού αυτού εισόδημα. Η ελάχιστη συνεισφορά επανεξετάζεται στο τέλος κάθε έτους για τυχόν μεταβολή του εισοδήματος και ο οφειλέτης ενημερώνεται για το σχετικό ποσό της συνεισφοράς του για το επόμενο έτος. Η συνεισφορά του Δημοσίου περιορίζεται στις οφειλές για στεγαστικά δάνεια 1ης κατοικίας, δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, καταβάλλεται μηνιαία μετά την καταβολή της ελάχιστης συνεισφοράς από τον οφειλέτη. Διακόπτεται δε σε περίπτωση μη καταβολής από τον οφειλέτη της ελάχιστης συνεισφοράς και εφ΄ όσον το ποσό σε καθυστέρηση υπερβαίνει την αξία τριών μηνιαίων ελάχιστων συνεισφορών. Ο οφειλέτης ενημερώνεται για τη διακοπή και δικαιούται να υποβάλλει αίτημα επανεξέτασης. Στην ηλεκτρονική αίτηση προς τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή συμπληρώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία και αποστέλλεται σε αυτήν εντός 15 ημερών από την αίτηση αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που αφορά το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος ο οφειλέτης έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια επιτροπή της ΓΓ εντός 7 ημερών.

Το μέτρο της συμμετοχής του δημοσίου στην εξυπηρέτηση της δανειακής οφειλής σύμφωνα με τα παραπάνω έχει θεσπιστεί με την τελευταία τροποποίηση του Νόμου Κατσέλη (Νοέμβριος 2015). Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε να έχει εφαρμοστεί.

Τι προβλέπεται για τους όρους αποπληρωμής (διάρκεια επιτόκιο);

Η διάρκεια αποπληρωμής της οφειλής εξαρτάται από το ύψος της και από τη οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη (μέχρι 20 έτη και εφόσον η διάρκεια της δανειακής σύμβασης ήταν μεγαλύτερη μέχρι 35 έτη) και το επιτόκιο δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών που είναι εξασφαλισμένες εκτοκίζονται με επιτόκιο ενήμερων οφειλών, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις παύουν να εκτοκίζονται.

Ποιες άλλες δεσμεύσεις/υποχρεώσεις έχει ο οφειλέτης;

Αν, κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του σχεδίου διευθέτησης οφειλής, ο οφειλέτης πωλήσει την κύρια κατοικία και το ποσό υπερβαίνει τη διευθετημένη οφειλή, τότε το ήμισυ της διαφοράς κατανέμεται υπέρ των ενέγγυων και προνομιούχων δανειστών.

Καταγγελία της ρύθμισης μπορεί να γίνει εφόσον ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως τέσσερις (4) συνεχόμενες δόσεις ετησίως ή το καθυστερούμενο ποσό υπερβαίνει το ύψος τεσσάρων δόσεων ετησίως.

Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση ειλικρινούς δήλωσης των περιουσιακών στοιχείων, των εισοδημάτων και του συνόλου των πιστωτών, με συνέπεια σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας την απόρριψη της ρύθμισης των οφειλών του. Υποχρεούται, επίσης, να επιτρέπει την πρόσβαση των πιστωτών στα οικονομικά του στοιχεία και σε κάθε περίπτωση να έχει τη συμπεριφορά του συνεργάσιμου δανειολήπτη.

Ο οφειλέτης εφόσον εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απαλλάσσεται του υπολοίπου των οφειλών του, που κοινοποιείται μετά από αίτημά του από το δικαστήριο στους πιστωτές. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης αυτών οι απαιτήσεις των πιστωτών επανέρχονται στο ύψος πριν από τη ρύθμιση.

Οι οφειλέτες των οποίων εκκρεμεί η αίτηση κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (4336/2015), υποχρεούνται εντός 6μήνου από την έναρξη ισχύος του νόμου και εφόσον δεν συζητηθεί η αίτηση να υποβάλλουν επικαιροποιημένα στοιχεία στη γραμματεία του δικαστηρίου που εκκρεμεί η αίτησή τους, διαφορετικά θεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως. Εφόσον στα πλαίσια της εκκρεμούσας αίτησης έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή ή απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί να προσβληθεί από τους διαδίκους βάσει των επικαιροποιημένων στοιχείων που κατέθεσε ο οφειλέτης.

Λοιπές νομικές κ.α. διατάξεις;

Τα δικαιώματα των πιστωτών έναντι των συνοφειλετών ή εγγυητών, καθώς και τα δικαιώματα των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών επί του υπέγγυου αντικειμένου δεν θίγονται.

Ο οφειλέτης απαλλάσσεται έναντι των εγγυητών, των εις ολόκληρον υπόχρεων ή άλλων δικαιούχων σε αναγωγή.

Οι αποφάσεις του δικαστηρίου υπόκεινται σε έφεση και σε αναίρεση σύμφωνα με το άρθρο 560 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Για τη ρύθμιση και απαλλαγή χρεών φυσικών προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

Οφειλέτες οι αιτήσεις των οποίων δεν έχουν συζητηθεί ή δεν έχει γίνει συμβιβασμός, μπορούν να υποβάλλουν ξανά αιτήσεις για την υπαγωγή τους σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου.

Εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη του νόμου κάθε διάδικος έχει δικαίωμα να ζητήσει συντομότερη δικάσιμο για υπόθεση που έχει προσδιορισθεί πέραν της τριετίας από την έναρξη του παρόντος νόμου.

Συμπερασματικά: Ο ν. Κατσέλη προστατεύει την α κατοικία, με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχει προθεσμία ισχύος για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31.12.2018 και ευνοεί τους οφειλέτες των οποίων οι οφειλές είναι μεγαλύτερης αξίας από τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Σημαντική Σημείωση:

Συνάδελφοι,

Τα παραπάνω αποτελούν ανακοίνωση εκ μέρους της Ομάδας Δανείων για αποκλειστική χρήση των μελών του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας (ΣΣΕΜ) για το Νόμο Κατσέλη. Συντάχθηκε με όσα μπορούμε να γνωρίζουμε μέχρι τώρα, ασχολούμενοι χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, εθελοντικά με τα θέματα δανεισμού των μελών του ΣΣΕΜ. Η ενέργειά μας αυτή, με τη μορφή της παρούσας ανακοίνωσης, είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, εκ μέρους μας προς όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους και σε καμία περίπτωση δεν προτρέπει, δεν δεσμεύει ούτε υποχρεώνει κανένα να την ακολουθήσει. Την απόφαση σχετικά με το τι τελικά θα κάνει ο καθένας θα την λάβει αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος ο συνάδελφος, αξιολογώντας όσα και όποια στοιχεία αυτός κρίνει σκόπιμα.

Η Ομάδα Δανείων είμαστε στη διάθεσή των συναδέλφων για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία σε όλα τα παραπάνω.

Η Ομάδα Δανείων Συναδέλφων του
Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας