Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

20.03.2019 Απολογισμός δράσης Ομάδας Δανείων στη Γενική Συνέλευση 15/3/2019

Απολογισμός Δράσης Ομάδας Δανείων ΣΣΕΜ

Γενική Συνέλευση της 15/3/2019

Αγαπητές Συναδέλφισσες και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ομάδα Δανείων του Συλλόγου, που δημιουργήθηκε και λειτουργεί από τους πρώτους μήνες του 2017, όπως σας ενημερώσαμε και στην προηγουμένη Γενική Συνέλευση επεξεργάστηκε πρόταση για την πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος εξυπηρέτησης των δανειακών μας υποχρεώσεων με βάση τα τρέχοντα οικονομικά, περιουσιακά και προσωπικά δεδομένα των συναδέλφων. Το μοντέλο μάλιστα προτάθηκε να είχε δυναμικό χαρακτήρα, δηλαδή η διαμόρφωση του διαχρονικά να αλλάζει (αυξάνεται ή μειώνεται) ανάλογα με την εξέλιξη του οικογενειακού εισοδήματος.

Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε στην Alpha τον Απρίλιο 2017 και μέσα

από ένα δύσκολο διάλογο καταλήξαμε το Δεκέμβρη 2017 στα παρακάτω:

 1. Δυνατότητα εξέτασης από πλευράς της Alpha Bank ρυθμίσεων με το διαχωρισμό του δανείου, ανάλογα με τα εισοδήματα, σε εξυπηρετούμενο  τμήμα και μη («Ιρλανδικό Μοντέλο»), για συνεργάσιμους δανειολήπτες που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

 2.  Δυνατότητα εξέτασης της ρύθμισης δανειακών υποχρεώσεων συναδέλφων οι οποίοι :

            α) Βρίσκονται με «αναστολή σύνταξης» μέχρι να φθάσουν το 55ο έτος,

            β) Μεταφέρονται από το προσυνταξιοδοτικό σύστημα ( ΕΤΑΤ – ΕΦΚΑ) στο Ι.Κ.Α.

Η κατ’ αρχάς θετική ανταπόκριση της Alpha Bank, στις προτάσεις της Ομάδας Δανείων, σύμφωνα με τα παραπάνω λέγαμε τότε «μένει να επιβεβαιωθεί και στην πράξη».

Η επιβεβαίωση ήταν μερική και για σύντομο χρονικό διάστημα. Αναφέρουμε το μερική καθώς ενώ υποβλήθηκαν μέχρι τον Ιούνιο 2018 πολλά αιτήματα ελάχιστα εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν υπό το πρίσμα αυτού του πλαισίου.

Από τις 2/7/2018, μετά την αλλαγή στο επίπεδο του Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή για τις καθυστερήσεις ιδιωτών, υπήρξε αλλαγή της εφαρμοζόμενης πολιτικής εκ μέρους της Τράπεζας με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι εγκρίσεις στο πλαίσιο που είχαμε συμφωνήσει και να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση των θεμάτων. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης προχωρήσαμε σε νέο κύκλο επαφών που ολοκληρώθηκε στο τέλος Οκτώβρη 2018.                                                        

Από την τελευταία αυτή επικοινωνία μας προέκυψε το παρακάτω γενικό πλαίσιο εντός του οποίου η Τράπεζα πραγματοποιεί την αξιολόγηση αιτημάτων ρύθμισης δανειακών οφειλών : 

 • Για τα δάνεια με βάση την ΣΣΕ84 , η Τράπεζα εφαρμόζοντας το διαμορφωμένο με βάση την τελευταία Συλλογική Σύμβαση ΟΤΟΕ-Τραπεζών θεσμικό πλαίσιο, δεν εντάσσει τα δάνεια της κατηγορίας αυτής στα «προϊόντα» ρυθμίσεων που έχει δημιουργήσει για τον εν γένει δανεισμό Ιδιωτών, αλλά παρέχει μόνον την δυνατότητα επιμήκυνσης των δανείων ή εναλλακτικά την εφαρμογή μειωμένης δόσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με επιβάρυνση στην συνέχεια του υπολειπομένου δανεισμού. 
 • Τα δάνεια ΣΣΕ’84, επιμηκύνονται συνδυαστικά μέχρι 40 χρόνια από την  ημερομηνία λήψης του δανείου και εφ’ όσον ο συνάδελφος δεν υπερβαίνει το 80ο έτος ηλικίας του. Ανώτατο όριο όποιο από τα δύο κριτήρια εκπληρώνεται πρώτο.
 • Με βάση την επιμήκυνση των δανείων ΣΣΕ’84 ορίζονται οι δόσεις ανάλογα με την περίοδο στην οποία βρίσκεται ο δανειολήπτης (1η χαμηλή δόση, 2η ολόκληρη δόση, 3η αυξημένη δόση).
 • Αν οι δόσεις δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον δανειολήπτη έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει το δάνειο από ΣΣΕ’84 σε δάνειο από τα ίδια διαθέσιμα της Alpha και να αξιοποιήσει τα προϊόντα ρύθμισης Ιδιωτών που εφαρμόζει η Τράπεζα.
 • Για τα πάσης φύσεως δάνεια από τα ίδια διαθέσιμα της Τράπεζας, γενικός κανόνας επιμήκυνση δανεισμού έως το 80ο έτος της ηλικίας του δανειολήπτη και προσαρμογή μέσω διαλόγου της δόσης και του τρόπου εξόφλησης, σύμφωνα με τα οικονομικά του στοιχεία.
 • Τα προϊόντα ρύθμισης για τα δάνεια από ίδια διαθέσιμα Ιδιωτών περιλαμβάνουν ενέργειες  μονομερείς  ή συνδυαστικές, κλιμακούμενες από, προσωρινές διευκολύνσεις δόσεων και χρόνου, επιμήκυνση διάρκειας δανείων, μείωση επιτοκίου, ενοποιήσεις και διαχωρισμό δανεισμού σε εξυπηρετούμενο και άτοκο μη εξυπηρετούμενο για σημαντικό διάστημα κ.α.
 • Δεν είναι στην πολιτική της Alpha οι μαζικές διαγραφές. Οι διαγραφές γίνονται κατ΄ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις.
 • Βασικό κριτήριο για λήψη απόφασης διαγραφής είναι το σύνολο της οφειλής να είναι σημαντικά υψηλότερο (πάνω από 120%) της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του οφειλέτη.
 • Στις περιπτώσεις των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων υπάρχει ευελιξία για την μείωση των επιτοκίων.

Τα παραπάνω αποτελούν το νέο πλαίσιο πολιτικής της Alpha και δεν αποτελεί στοιχείο διαπραγμάτευσης για βελτιώσεις. Στο προαναφερόμενο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών που έχει ορίσει η Τράπεζα, έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις μας με επιχειρήματα όσον αφορά την βιωσιμότητα των αρχικά προτεινόμενων λύσεων εκ μέρους της Τράπεζας με τη μορφή ειδικών προϊόντων, όσο ευέλικτα και αν είναι αυτά. Ο προβληματισμός μας στηρίζεται σε δύο βασικά γεγονότα:

    Α) Των μνημονιακών δεσμεύσεων που δημιουργούν την αστάθεια του εισοδήματος μας (μείωση αφορολόγητου, προσωπική διαφορά, τυχόν εφαρμογή δημοσιονομικού κόφτη)

    Β) Την τυχόν αδυναμία στο μέλλον να ανταποκριθούν  στις δανειακές μας υποχρεώσεις τα παιδιά μας ως κληρονόμοι με τις υφιστάμενες νεοφιλελεύθερες συνθήκες στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον και πέραν των προαναφερομένων ενεργειών ως Σύλλογος προκειμένου να διευρυνθούν τα εργαλεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας για τα στεγαστικά της ΣΣΕ’84 προχωρήσαμε σε επεξεργασία και υποβολής πρότασης στη τελευταίο συνέδριο της ΟΤΟΕ για τις ρυθμίσεις των δανείων της ΣΣΕ’84. Δομικό στοιχείο της πρότασής μας είναι η αξιοποίηση του συνόλου των πολιτικών ρύθμισης (προϊόντα) που εφαρμόζει κάθε επιμέρους τράπεζα για τα στεγαστικά από ίδια διαθέσιμα να αξιοποιούνται με την ίδια ακριβώς διαδικασία και για τα στεγαστικά  της ΣΣΕ’84.

Σημειώνουμε ότι η ΟΤΟΕ προχώρησε σε νέα ΣΣΕ για την περίοδο 2019-2020. Η πρότασή μας αν και υποβλήθηκε στο Συνέδριο της ΟΤΟΕ, με το «επιχείρημα» ότι το θέμα που θίγουμε αφορά συνταξιούχους και μάλιστα μιας μόνο τράπεζας κατ’ αρχήν απορρίφτηκε και δεν τέθηκε σε συζήτηση. Ως Σύλλογος και ως Ομάδα συνεχίζουμε να προσπαθούμε ώστε να τους πείσουμε να συμπεριληφθεί η πρότασή μας στο διάλογο με τις τράπεζες.

Με το νέο πλαίσιο που εφαρμόζει η Τράπεζα από 2/7/2018 και τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ομάδας Δανείων στην Alpha Bank, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των συναδέλφων, η κατάσταση από πλευράς αντιμετώπισης Alpha Bank βαίνει, με αργά βήματα, βελτιούμενη τόσο από πλευράς χρόνου επεξεργασίας και έγκρισης όσο και στην ουσία της εγκριτικής απόφασης καθώς μέσω από ένα γόνιμο διάλογο βρίσκουμε από κοινού λύσεις που εξυπηρετούν τους συναδέλφους .

Το θέμα του χρόνου ανταπόκρισης μάλιστα είναι ένα επίσης πολύ κρίσιμο θέμα καθώς τώρα τελειώνουν οι ρυθμίσεις με τις μειωμένες δόσεις έως και 70%. Συνεπώς πολλοί συνάδελφοι πιέζονται για άμεση λύση καθώς οι νέες δόσεις στις οποίες είχαν συμφωνήσει με τις «ρυθμίσεις» που τους υπέδειξε η Alpha είναι πολύ μεγαλύτερες από τη δόση που πλήρωναν αρχικά, για την οποία ζήτησαν ρύθμιση!

Σημειώνουμε ότι μέχρι στιγμής η Ομάδα Δανείων έχει ανταποκριθεί σε αιτήματα 250 και πλέον συναδέλφων. Από πλευράς Ομάδας για να επιτευχθεί αυτή η θετική προσέγγιση – διαδικασία έχουμε καταναλώσει πάρα πολλές ώρες όχι μόνο σε συνεννοήσεις με τους συναδέλφους και επεξεργασίες των λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς κάθε ένας αποτελεί μια ειδική περίπτωση, αλλά και σε σχέση με την Alpha Bank.

Διερευνήσαμε όλη την εσωτερική διαδικασία της Alpha σε σχέση με τις ρυθμίσεις και το κανονιστικό πλαίσιο που έχει θέσει (εγκύκλιοι), ήρθαμε σε επαφή με τις εμπλεκόμενες μονάδες της Τράπεζας και διατηρούμε μια σταθερή γόνιμη επαφή  με όλους προκειμένου να «ξεμπλοκάρονται» έγκαιρα καθυστερήσεις και προβλήματα.

Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του νέου πλαισίου της Alpha επισημαίνουμε ότι η Ομάδα Δανείων του Συλλόγου είναι στη διάθεση όσων συναδέλφων το επιθυμούν για να τους παράσχει την αναγκαία τεχνική βοήθεια με σκοπό την αντιμετώπιση των δανειακών τους υποχρεώσεων (επικοινωνία e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η Τεχνική Ομάδα που επεξεργάζεται τις προτάσεις και έχει τις επαφές με την Τράπεζα είναι ολιγομελής και ήδη έχει φτάσει στα όρια της όσον αφορά τις δυνατότητες να εξυπηρετήσει νέα αιτήματα συναδέλφων.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να πλαισιώσετε την Ομάδα και να βοηθήσετε καθώς εκτιμούμε ότι τα αιτήματα θα πολλαπλασιαστούν  αφού πλέον λήγουν οι ρυθμίσεις με τις μειωμένες δόσεις και οι συνάδελφοι είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στις αυξημένες δόσεις που έχουν συμφωνήσει. Αναζητούνται κυρίως συνάδελφοι με εμπειρία στις χορηγήσεις αλλά και καθένας που έχει όρεξη να μάθει «τεχνικά» πως λειτουργούμε και να βοηθήσει.

Τέλος σημειώνουμε ότι η Ομάδα Δανείων παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θεσμικό επίπεδο (νομοθεσία προστασίας Α’ κατοικίας, κανόνες ΕΚΤ για αντιμετώπιση κόκκινων δανείων, εθνικές ρυθμίσεις για μείωση κόκκινων δανείων κλπ) και τις εξελίξεις στην αγορά προκειμένου να αξιοποιούνται στο μέτρο του δυνατού για την επίτευξη ευνοϊκότερων λύσεων για τους συναδέλφους.  

Με το δεδομένο ότι από 25/5/2018 εφαρμόζεται το νέο θεσμικό πλαίσιο (Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τα προσωπικά δεδομένα προχωρήσαμε σε συνεργασία με το ΔΣ του Συλλόγου στη δημιουργία προστατευμένης πλήρως, ασφαλούς πλατφόρμας στο internet στην οποία θα γίνονται οι επεξεργασίες και θα φυλάσσονται τα δεδομένα των υποθέσεων που διαχειριζόμαστε. Με αυτή τη διαδικασία, που θα τεθεί σε εφαρμογή τις προσεχείς μέρες, ικανοποιούμε τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα προσωπικά δεδομένα και διασφαλίζονται τόσο οι συνάδελφοι όσο και ο Σύλλογος. 

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Η Ομάδα Δανείων των Μελών του ΣΣΕΜ