Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

07.04.2020 Ενημέρωση για 3μηνη Αναστολή Δόσεων Δανείων λόγω Πανδημίας

Ανακοίνωση – Ενημέρωση Ομάδας Δανείων ΣΣΕΜ

Σχετικά με την 3μηνη Αναστολή Δόσεων Δανείων λόγω Πανδημίας

7/4/2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

Η Ομάδα δανείων του Συλλόγου μας με αφορμή τα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί από το κράτος μέχρι σήμερα, ειδικά σε ότι αφορά το δανεισμό των ιδιωτών, θεώρησε αναγκαία την παροχή συμπληρωματικής ενημέρωσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους σχετικά με το ζήτημα της αναστολής δόσεων δανείων.

Από την διεξοδική μελέτη του σχετικού με το θέμα άρθρου της ΠΝΠ όπως δημοσιεύθηκε (άρθρο 5 του ΦΕΚ Α75 / 30.3.2020), τα σχετικά με το θέμα δημοσιεύματα, αλλά και την επικοινωνία μας για ενημέρωση του τρόπου εφαρμογής από την Alpha Bank, προκύπτουν τα παρακάτω δεδομένα :

  • Η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής δόσεων για 3 μήνες από την έναρξη ισχύος της σχετικής ΠΝΠ (δηλαδή την 30/3/2020) αφορά κατ’ αρχήν τους οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τα μέτρα λόγω της πανδημίας. Στο συγκεκριμένο μέτρο εντάσσονται επίσης οι πιστούχοι με ρυθμισμένες οφειλές μέσω του 3869/2010 (Ν. Κατσέλη) καθώς και του Ν.4605/2019. Για όσους επιλέξουν την αναστολή των δόσεων τους για 3 μήνες δεν θα θεωρούνται υπερήμεροι λόγω μη καταβολής και δεν θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς νόμους συνέπειες.
  • Επίσης η προαναφερόμενη ΠΝΠ παρέχει την δυνατότητα και στους οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω ομάδες να τους χορηγηθεί η 3μηνη αναστολή δόσεων, κατόπιν αιτήματος τους και σχετική αξιολόγησή του από την Τράπεζα.

Με βάση τα παραπάνω σε όλους τους πιστούχους οι οποίοι ήταν ενήμεροι μέχρι και 28/2/2020 (ανεξάρτητα εάν το δάνειο εξυπηρετείτο κανονικά με βάση την αρχική σύμβαση ή αφορά ρυθμισμένη οφειλή) και εμφανίζουν καθυστέρηση στην οφειλή τους από τον Μάρτιο, η Alpha Bank παρέχει την δυνατότητα 3μηνης αναστολής δόσεων.

Η προαναφερόμενη παροχή αναστολής δόσεων, όπως ενημερωθήκαμε, δεν αφορά τα στεγαστικά δάνεια ΣΣΕ’84.

Η εν λόγω αναστολή δόσεων για το διάστημα αυτό (3μηνο), παρέχεται χωρίς τροποποίηση στην διάρκεια του δανείου. Άρα τα ποσά των 3 δόσεων κεφαλαιοποιούνται και επιβαρύνουν αυξητικά τις υπολειπόμενες δόσεις μέχρι την κανονική λήξη του δανείου.  

Σε ότι αφορά την διαδικασία παροχής της 3μηνης αναστολής, για μεν τα ρυθμισμένα δάνεια η επικοινωνία πραγματοποιείται από το «Call Center» της Τράπεζας και εφ’ όσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του δανειολήπτη υλοποιείται η ενέργεια. Σε ότι αφορά τα ενήμερα δάνεια η επικοινωνία και η υλοποίηση γίνεται μέσω των Καταστημάτων που τηρούνται οι λογαριασμοί.

Από τα παραπάνω και επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία της Τράπεζας για ένταξη οφειλετών, που εμφανίζουν καθυστέρηση, στην παροχή 3μηνης αναστολής δόσεων, επισημαίνουμε ότι η αποδοχή της αναστολής σημαίνει αύξηση των επομένων μηναίων υποχρεώσεων. Η επιλογή αυτή με τα μέχρι σήμερα οικονομικά δεδομένα δεν αξιολογείται από πλευράς μας ως επιλέξιμη, εκτός περιπτώσεων όπου εξ αιτίας των μέτρων έχει πληγεί το οικογενειακό εισόδημα συναδέλφων.

Επίσης πιστεύουμε ότι δεν είναι επιλέξιμη η εν λόγω παροχή και στην περίπτωση όπου έχει υποβληθεί αίτημα ρύθμισης ή επιμήκυνσης δανείων και εκκρεμεί η σχετική έγκριση από την Τράπεζα. Αυτό διότι εάν η απόφαση ρύθμισης, όταν δοθεί, αξιολογηθεί ως ευνοϊκή και εν τω μεταξύ έχει επιλεγεί η 3μηνη αναστολή, η εγκριτική απόφαση δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί αφού θα έχει λήξει κατά πάσα πιθανότητα η περίοδος ισχύος της και θα απαιτηθεί εκ νέου έγκριση. 

Επισημαίνεται ότι για την κατηγορία συνάδελφων που έχει πληγεί το οικογενειακό τους εισόδημα και έχει προκύψει ή επιδεινωθεί εξ αυτού οικονομικό πρόβλημα, η Ομάδα δανείων μέσω του ΣΣΕΜ βρίσκεται στην διάθεση τους για οποιαδήποτε συνδρομή στην προσπάθεια εξεύρεσης βιώσιμης λύσης μέσω της Τράπεζας.

Ολοκληρώνοντας, για οποιαδήποτε νεότερα δεδομένα θα σας ενημερώνουμε σχετικά, ενώ παρακαλούμε και για την από πλευράς σας επικοινωνία με την Ομάδα δανείων του ΣΣΕΜ, για ότι διαπιστώνετε από ενδεχόμενη επικοινωνία σας για τις οφειλές σας, έτσι ώστε συλλογικά να επιδιώκεται η δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών.

 

Η Ομάδα Δανείων Μελών Συλλόγου

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας