Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

Kαταστατικό - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ευρετήριο Άρθρου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΛΗ

1. Μέλη του Συλλόγου γίνονται όλοι οι λαμβάνοντες σύνταξη από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ).
2. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αμέσως και αυτοδικαίως με τη συνταξιοδότηση του συνταξιούχου, εκτός εάν δηλώσουν το αντίθετο εγγράφως προς το Δ.Σ. του Συλλόγου και του ΤΕΑΠΕΤΕ μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης σύνταξής τους από το ΤΕΑΠΕΤΕ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα:
α. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν σ’ αυτές ελεύθερα τις απόψεις τους, να υποβάλλουν διά του Προέδρου τις προτάσεις και να αποφασίζουν με την ψήφο τους πάνω σε κάθε πρόταση.
β. Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, να συμβάλλουν σ’αυτή, να ελέγχουν τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και να διατυπώνουν σ΄ αυτό προτάσεις, παρατηρήσεις κ.λ.π.
γ. Να εκλέγουν τα Συλλογικά Όργανα και να εκλέγοντα σ αυτά.
δ. Να αποχωρούν του Συλλόγου με έγγραφη δήλωσή τους προς το Δ.Σ., αφού εξοφλήσουν τις τυχόν καθυστερημένες συνδρομές τους καθώς και τις συνδρομές ολοκλήρου του ημερολογιακού έτους, μέσα στο οποίο αποχωρούν.

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται:
α. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο και τις ανώτερες συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
β. Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Συμβουλίου του Συλλόγου.
γ. Να συμμετέχουν σ όλες τις Συλλογικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
δ. Να προσφέρουν κάθε δυνατή γνώση και δραστηριότητα σε βοήθεια έργου του Δ.Σ. και να αναλαμβάνουν κάθε συλλογικό αντιπροσωπευτικό καθήκον που τους αναθέτει το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Διαγράφεται από μέλος με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που κοινοποιείται σ αυτόν:
α. Όποιος καθυστερεί με δική του ευθύνη τις συνδρομές του παραπάνω από 6 μήνες και δεν τις τακτοποιήσει μέσα σε 15 μέρες από την πρόσκληση του από το Δ.Σ.
β. Όποιος παραβιάζει το Καταστατικό, απειθαρχεί στις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και με τις συγκεκριμένες πράξεις και δράσεις του ζημιώνει τα συμφέροντα του Συλλόγου του και της τάξης του.
γ. Όποιος για νόμιμο λόγο παύει να λαμβάνει σύνταξη από το ΤΕΑΠΕΤΕ.

Το Δ.Σ. πριν πάρει απόφαση διαγραφής καλεί εγγράφως το μέλος να απολογηθεί μέσα σε 10 μέρες.
Όλες οι αποφάσεις για διαγραφή μελών πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη, μετά την διαγραφή, Γενική Συνέλευση στην οποία καλούνται εγγράφως όλοι οι διαγραφέντες. Αν η Γενική Συνέλευση δεν λάβει γνώση ή δεν εγκρίνει την διαγραφή μέλους, η διαγραφή θεωρείται άκυρη.
Επίσης διαγράφεται αυτοδικαίως το μέλος που αποδεδειγμένα απεβίωσε.