Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

Kαταστατικό - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι:
1. Η μηνιαία συνδρομή των μελών, το ύψος της οποίας ορίζεται, α)σε δύο (2) Ευρώ για τα μέλη που η μηνιαία σύνταξή τους δεν υπερβαίνει τα 600 Ευρώ και β) σε τρία (3) Ευρώ για τα μέλη που η μηνιαία σύνταξή τους υπερβαίνει τα 600 Ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί με απόφασή του, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, να μεταβάλλει το ποσό της συνδρομής καθώς και να ορίζει έκτακτη εισφορά. Σε επείγουσες περιπτώσεις οι αποφάσεις αυτές μπορεί να αρχίσουν να εφαρμόζονται και πριν την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση. Η συνδρομή εισπράττεται από το ΤΕΑΠΕΤΕ, προς το οποίο παρέχεται με το παρόν η εντολή και εξουσιοδότηση όπως παρακρατεί το ποσό αυτής από τη σύνταξη κάθε συνταξιούχου του κατά την ημέρα της καταβολής της.
2. Κάθε ποσό που προέρχεται από προσόδους της περιουσίας του Συλλόγου ή από γιορταστικές και εκπολιτιστικές εκδηλώσεις αυτού.
3. Οι δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονομιές, σύμφωνα με το Νόμο, καθώς και η χρηματοδότηση από τον ΟΔΕΠΕΣ, ή άλλους παρεμφερείς οργανισμούς.
4. Κάθε άλλο έσοδο περιερχόμενο στο Ταμείο του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για ημερολογιακό έτος και υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο για έγκριση. Διαχειριστικός απολογισμός συντάσσεται και σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα αρχαιρεσίες ή λογοδοσίας.