Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

Kαταστατικό - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ευρετήριο Άρθρου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 11
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου του. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα θέματα εκείνα που, κατά το παρόν Καταστατικό ή τον Νόμο, ρητά υπάγονται στη δική της εξουσία και ιδίως για την εκλογή των μελών των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων και εκπροσώπων του στα όργανα των φορέων του άρθρου 4, την τροποποίηση του καταστατικού, την έγκριση του Ισολογισμού, του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού του Δ.Σ., τη μεταβολή του σκοπού του, τη διάλυσή του κ.λ.π. Έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει για τις λοιπές υποθέσεις του Συλλόγου πλην εκείνων που ρητά με το Καταστατικό υπάγονται στην εξουσία του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου του Συλλόγου.
Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και καθορίζει γενικά την πορεία των αγώνων του Σωματείου για τα συμφέροντα των μελών του.
Δικαίωμα ψήφου και συμμετοχή στις Γεν. Συνελεύσεις έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
Η Γεν. Συνέλευση γίνεται τακτικά μια φορά το χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίοδο του Α’ τριμήνου κάθε χρόνο. Έκτακτα συγκαλείται η Συνέλευση με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/20 των ταμειακώς εντάξει μελών, στην οποία αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα της ημερησίας διάταξης που προτείνουν για συζήτηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε 15 μέρες από την μέρα της υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση με θέματα ημερησίας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην κατατεθείσα αίτηση, αλλιώς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου.
Στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις το Σώμα καλείται να αποφασίσει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στην οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνονται:
α. Η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
β. Ο απολογισμός και ισολογισμός του περασμένου χρόνου καθώς και ο προϋπολογισμός του επομένου.
γ. Η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του Καταστατικού ή της έγκρισης κανονισμών που υποβάλλει το Δ.Σ. ή το 1/20 των μελών τα οποία πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εγγράφως, τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημερομηνία της Γεν. Συνέλευσης.
Τις τακτικές και έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις συγκαλεί το Δ.Σ. ύστερα από ανακοίνωση-πρόσκληση στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διανέμεται στα μέλη και τοιχοκολλάται στα γραφεία του Συλλόγου 8 ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης.
Οι Γεν. Συνελεύσεις έχουν απαρτία όταν βρίσκεται σ΄ αυτές το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του.
Αν στην πρώτη αυτή Γεν. Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, γίνεται νέα, μέσα σε 8 ημέρες το πολύ, στην οποία υπάρχει απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον 100 μέλη.
Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική για τα θέματα που ρητά ορίζει το καταστατικό ή ο νόμος. Για τα λοιπά θέματα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών ή με έγερση ή με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία, την επιλογή δε ενός από τους τρόπους αυτούς την αποφασίζει με ανάταση των χεριών η Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης μελών ή εισήγησης του Δ. Συμβουλίου του Συλλόγου.
Επί ειδικών θεμάτων και ιδίως όπου ο Νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί αυξημένη απαρτία ή πλειοψηφία, δύναται η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. να αποφασίζει τη διεξαγωγή καθολικής ψηφοφορίας των μελών του Συλλόγου εντός των επομένων 30 ημερών, εφαρμοζομένης κατ’ αναλογία της περί αρχαιρεσιών προβλεπόμενης διαδικασίας.
Η Διοίκηση του Συλλόγου ελέγχει βάσει του Μητρώου μελών και της διαπίστωσης της ταυτότητάς τους την εγκυρότητα της συμμετοχής και της ψήφου των μελών καθώς και την απαρτία της Συνέλευσης, υποχρεούμενη στην τελευταία αυτή περίπτωση να ανακοινώσει στα παρόντα μέλη τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη ή έλλειψη απαρτίας.
Η Διοίκηση του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να προσκαλεί στις Συνελεύσεις των μελών αντιπροσώπους των Διοικήσεων των ανωτέρων συνδικαλιστικών ενώσεων ή των Συλλόγων καθώς και οιονδήποτε τρίτο εφ’ όσον κρίνει σκόπιμο και ωφέλιμο για τα συμφέροντα των μελών. Δεν επιτρέπεται όμως η παρουσία στη Γ. Συνέλευση μη μελών κατά τη διάρκεια ψηφοφοριών για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης ή διαδικαστικό. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η παρουσία δικηγόρου με πρόσκληση της Διοίκησης του Συλλόγου ή συνδικαλιστικής παράταξης και μόνο για την προς αυτές παροχή νομικής συνδρομής καθώς και όταν τούτο αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής πρότασης μελών ή του Δ. Συμβουλίου.
H Γεν. Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο που είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για τη σύμφωνη με το καταστατικό και το νόμο διεξαγωγή των εργασιών της καθώς και δύο (2) γραμματείς.
Οι εργασίες των Γεν. Συνελεύσεων μαγνητοφωνούνται και καταχωρούνται από τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. στο οικείο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της Γεν. Συνέλευσης.
Στην πρόσκληση ορίζονται η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα έναρξης της Γεν. Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σαν εκλογικό σύστημα βάσει του οποίου εκλέγονται τα μέλη όλων των Συλλογικών Οργάνων, αντιπρόσωποι στα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα καθώς και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου στους ασφαλιστικούς οργανισμούς:
Ορίζεται η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ (αμιγής) όπως αναλύεται πιο κάτω.
Ο αριθμός των εδρών συλλογικού οργάνου και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε ο καθένας.

Α’ Κατανομή
Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες και αριθμό αντιπροσώπων όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του.
Το εκλογικό μέτρο ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων εξαιρουμένων των λευκών, δια του αριθμού των εκλεγόμενων για κάθε είδος αξιώματος (Δ.Σ., κ.λ.π.), παραλειπόμενου του κλάσματος.


Β’ Κατανομή
Εάν μετά την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου (Α’ κατανομή) παρέμειναν αδιάθετες έδρες οργάνου του Συλλόγου ή αριθμός αντιπροσώπων για τα λοιπά εκτός του Συλλόγου όργανα, αυτά κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που πήραν το λιγότερο μία έδρα ή ανάδειξαν ένα τουλάχιστον αντιπρόσωπο και έχουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων το λιγότερο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αντίστοιχου εκλογικού μέτρου.

Γ’ Κατανομή
Εάν και μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου (Β’ κατανομή) παραμένουν αδιάθετες έδρες ή αριθμός αντιπροσώπων, αυτά κατανέμονται μεταξύ όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων που πήραν μέρος στην ψηφοφορία και κατά σειρά μεγέθους υπολοίπου ψηφοδελτίων ή αριθμού ψήφων.
Οι σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις για την Α’ και Β’ κατανομή κατανεμόμενες έδρες ή αντιπρόσωποι καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους του αυτού συνδυασμού, που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης.
Σε περίπτωση ισοψηφίας που προκύπτει από την εφαρμογή όλων των παραπάνω παραγράφων, γίνεται κλήρωση από την Κ.Ε.Ε.. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης είναι το πολύ ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε συλλογικού οργάνου ή με τον αριθμό των υπό εκλογή αντιπροσώπων αντίστοιχα. Όταν ο αριθμός των σταυρών είναι μεγαλύτερος του επιτρεπομένου ή όταν δεν δόθηκε κανένας σταυρός προτίμησης, τότε λογίζεται ότι όλοι οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου πήραν σταυρό προτίμησης μεταξύ δε ισοψηφούντων διενεργείται κλήρωση από την Κ.Ε.Ε. Σε περίπτωση που ένα ψηφοδέλτιο δεν φέρει σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους προσμετράται μόνο στην παράταξη.
Οι αρχαιρεσίες και εκλογές θεωρούνται έγκυρες όταν ο αριθμός αυτών που ψήφισαν είναι το λιγότερο ίσος μ΄ αυτών που απαιτείται για την απαρτία που προβλέπεται για την αντίστοιχη Συνέλευση.