Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

Kαταστατικό - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Ευρετήριο Άρθρου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου και η εκλογή των αντιπροσώπων για τα συνέδρια και τις διοικήσεις, αντίστοιχα, των εργατικών και συνταξιουχικών οργανώσεων αφενός και των ασφαλιστικών ταμείων αφετέρου, που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος γίνονται κάθε τρία χρόνια με μυστική διά ψηφοδελτίου ψηφοφορία ενώπιον της Κ.Ε.Ε. και των Τ.Ε.Ε..
Η Γ.Σ. περί αρχαιρεσιών του Συλλόγου εκλέγει με μυστική ψηφοφορία ή με ανάταση των χεριών την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)
Η ψηφοφορία διεξάγεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την εκλογή της Κ.Ε.Ε. και σε ημερομηνία που ορίζει η Γ.Σ.
Δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις από το Καταστατικό οικονομικές υποχρεώσεις τους.
Τον έλεγχο για το δικαίωμα ψήφου ενεργεί το Δ.Σ. του Συλλόγου βάσει του μητρώου των μελών καθώς και οι Ε.Ε. βάσει των βεβαιουμένων από το Δ.Σ. του Συλλόγου αποσπασμάτων του μητρώου των μελών του.
Δικαίωμα να εκλέγονται για το Δ.Σ., την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.Ε.Ε.) έχουν τα μέλη με δικαίωμα ψήφου.
Η Κ.Ε.Ε. αποτελείται από 5 τακτικά μέλη με 4 αναπληρωματικούς και εδρεύει στα γραφεία του Συλλόγου.
Οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές (Τ.Ε.Ε.) αποτελούνται από 3 μέλη τακτικά και 2 αναπληρωματικά και εκλέγονται από τα μέλη που κατοικούν στην πόλη της έδρας κάθε Τ.Ε.Ε. με επιμέλεια της Κ.Ε.Ε. και τη βοήθεια των τοπικών παραρτημάτων του Συλλόγου.
Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο δεν εκλεγεί από τα εκεί μέλη μια εφορευτική επιτροπή, τότε αυτή διορίζεται με απόφαση της Κ.Ε.Ε.
Τα μέλη της Κ.Ε.Ε. ή της Τ.Ε.Ε. καθώς και οι αναπληρωτές τους δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι σε κανένα όργανο του Συλλόγου ή των λοιπών φορέων του άρθρου 4.
Την επόμενη μέρα μετά την εκλογή της η Κ.Ε.Ε. συνεδριάζει και εκδίδει ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του Συλλόγου, στην οποία δίνει οδηγίες για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και την υποβολή των υποψηφιοτήτων.
Η προθεσμία για την υποβολή προς την Κ.Ε.Ε. των υποψηφιοτήτων για τα προς εκλογή αξιώματα αρχίζει την επομένη μέρα της ημερομηνίας εκδόσεως της παραπάνω ανακοίνωσής της και τελειώνει σε 7 μέρες.
Σαν χρόνος υποβολής των υποψηφιοτήτων μέσω Ταχυδρομείου λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η συστημένη επιστολή πάνω στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Μέσα σε 5 μέρες από την εκπνοή της παραπάνω επταήμερης προθεσμίας η Κ.Ε.Ε. γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της προς όλα τα μέλη του Συλλόγου τον πίνακα όλων των ανακηρυχθέντων συνδυασμών και αναγραφομένων υποψηφίων και αποστέλλει τα αναγκαία ψηφοδέλτια στις Τ.Ε.Ε.
Σε περίπτωση υποψηφιότητας, που δεν εμφανίζει τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό προϋποθέσεις, πρέπει να ειδοποιείται ο υποψήφιος και ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου έγκαιρα από την Κ.Ε.Ε., ώστε να υπάρχει η δυνατότητα θεραπείας του κωλύματος ή η αντικατάστασή του με άλλον υποψήφιο.
Ο αριθμός των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού και για κάθε αξίωμα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος του διπλασίου από τον αριθμό των μελών που προβλέπει το Καταστατικό του Συλλόγου ή των άλλων Οργανώσεων.

Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται οι υποψήφιοι στις παρακάτω ιδιαίτερες στήλες:

1. Υποψήφιος για το Δ.Σ. του Συλλόγου
2. Υποψήφιος για την Εξελεγκτική Επιτροπή
3. ‘’ για την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
4. ‘’ για το ΕΚΑ
5. ‘’ για το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.
6. ‘’ για το Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε.

Ο αριθμός των εκλεγόμενων είναι:

1. Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 9 τακτικοί
2. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 3 τακτικοί

Ο αριθμός των εκλεγομένων για την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. και το Ε.Κ.Α. καθώς και για τα συλλογικά όργανα άλλων νομικών προσώπων (συνδικ. οργανώσεις, ασφαλ. φορείς κ.λ.π) στα οποία μετέχει ο Σύλλογος, καθορίζεται από τα αντίστοιχα καταστατικά αυτών ή από το νόμο.
Στην περίπτωση που κάποιος συνδυασμός δεν έχει επαρκή αριθμό υποψηφίων για την κάλυψη των εδρών που του αναλογούν, οι απομένουσες έδρες κατανέμονται όλες μεταξύ των λοιπών συνδυασμών ανάλογα με την μεταξύ τους εκλογική δύναμη.
Όλοι οι επιλαχόντες κάθε συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί των εκλεγμένων (τακτικών) της ίδιας κατηγορίας (στήλη).
Τα ονόματα των υποψηφίων για όλες τις περιπτώσεις γράφονται στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, παρέχεται όμως η δυνατότητα στον συνδυασμό να προτάξει τον επικεφαλή του.
Οι υποψήφιοι μετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησής τους και σαν μεμονωμένοι με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ο καθένας.
Σαν συνδυασμοί θεωρούνται και γίνονται δεκτοί από την Κ.Ε.Ε. μόνον εκείνοι που καταρτίζουν χωριστό ψηφοδέλτιο και οι υποψήφιοι τους είναι περισσότεροι από το μισό του όλου αριθμού των εκλεγομένων στο Δ.Σ.
Η Κ.Ε.Ε. φροντίζει υπεύθυνα για την έγκαιρη αποστολή του απαραίτητου υλικού των αρχαιρεσιών και σχετικών οδηγιών σε όλες τις Τ.Ε.Ε. και σε συνεργασία με αυτές, ενημερώνει με πληρότητα και έγκαιρα όλα τα μέλη του Συλλόγου για κάθε τι που πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με τις αρχαιρεσίες και γενικά εποπτεύει για την αδιάβλητη και νόμιμη διεξαγωγή τους.
Το Δ.Σ. υποχρεούται να δώσει στη Κ.Ε.Ε. και στις Τ.Ε.Ε. κάθε υλική ή άλλη βοήθεια καθώς και τη χρήση του μηχανισμού του και των γραφείων του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άψογη και αδιάβλητη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Όλες οι δαπάνες για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και εκλογών, στις οποίες υποβάλλονται η Κ.Ε.Ε. και οι Τ.Ε.Ε. βαρύνουν το Σύλλογο και εξοφλούνται βάσει σχετικών αποδείξεων.

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Όλες οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη μελών των οργάνων του Συλλόγου και άλλων φορέων γίνονται ενώπιον των εφορευτικών επιτροπών ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα κατά την ημερομηνία που όρισε η Γεν. Συνέλευση, είναι μυστικές και γίνονται με ψηφοδέλτια και φακέλους που παραχωρεί υποχρεωτικά στους ψηφοφόρους η αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή.
2. Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητος ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, βάσει αποσπασμάτων του μητρώου μελών του Συλλόγου, οι οποίες υπογραφόμενες από το Δ.Σ. στέλνονται έγκαιρα στην Εφορευτική Επιτροπή.
3. Οι ψηφοφόροι εκφράζουν την προτίμηση τους σημειώνοντας ένα σταυρό δίπλα από το όνομα του υποψηφίου που προτιμούν, μπορούν δε να σημειώσουν το πολύ τόσους σταυρούς όσοι είναι ο αριθμός των εκλεγομένων προσώπων για κάθε κατηγορία αξιωμάτων, όπως αυτός προκύπτει από το παρόν Καταστατικό ή από σχετική ανακοίνωση της Κ.Ε.Ε.
4. Ο ψηφοφόρος αποσύρεται σε ιδιαίτερο κατάλληλα διασκευασμένο χώρο, όπου αθέατος από τρίτους κλείνει το ψηφοδέλτιο στο φάκελο που φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Ε.Ε. και παρουσία της τον τοποθετεί μέσα σε ψηφοδόχο ελεγμένη και σφραγισμένη πρό της ψηφοφορίας. Το όνομα κάθε μέλους που ψήφισε διαγράφεται χωρίς να σβήνεται, στο σχετικό απόσπασμα του Μητρώου.
5. Κατά την ψηφοφορία δικαιούται να παρευρίσκονται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή ανεξάρτητοι υποψήφιοι, κατά δε την διαλογή των ψηφοδελτίων μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό.
6. Η ψηφοφορία αρχίζει με την ανατολή και τελειώνει με τη δύση του ηλίου και γίνεται σε κατάλληλο τόπο, που ορίζουν οι Ε.Ε. σε συνεννόηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου, εφ’ όσον δεν έχει αποφασίσει σχετικά η Γεν. Συνέλευση. Η ψηφοφορία δύναται να παραταθεί και μετά την δύση του ηλίου με απόφαση της Κ.Ε.Ε. εφ’ όσον υπάρχει εύλογος αριθμός ψηφοφόρων, που δεν έχει ως τότε ψηφίσει, πλην όμως αυτή η παράταση δεν επιτρέπεται να υπερβεί τη μία ώρα εκτός αν υπάρχουν παρόντες ψηφοφόροι που αναμένουν να ψηφίσουν.
7. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας οι Εφορευτικές Επιτροπές ελέγχουν το απαραβίαστο της ψηφοδόχου, την ανοίγουν και ελέγχουν την υπογραφή του Προέδρου της Ε.Ε. στους φακέλους, τους καταμετρούν, τους μονογράφουν, διαπιστώνουν ότι ο αριθμός τους συμφωνεί με τον αριθμό όσων εψήφισαν και συντάσσουν πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται:
α) Ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας
β) Τα ονόματα των μελών της Ε.Ε.
γ) Ο αριθμός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως προκύπτει από το μητρώο
δ) Ο αριθμός των μελών που ψήφισαν
ε) Ο αριθμός των φακέλων ψηφοφορίας
στ) Οι τυχόν ενστάσεις και η απόφαση της Ε.Ε. επάνω σ΄ αυτές. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ε.Ε.
8. Οι Τ.Ε.Ε. κλείνουν το πρωτόκολλο, τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και τα αποσπάσματα του μητρώου μέσα σε ειδικό φάκελο, τον σφραγίζουν και αυθημερόν ο Πρόεδρος της Τ.Ε.Ε. τον ταχυδρομεί συστημένο στο όνομα του Προέδρου της Κ.Ε.Ε. σε ειδική τραπεζική ή ταχυδρομική θυρίδα επιλεγόμενη με ομόφωνη απόφαση της Κ.Ε.Ε., σε περίπτωση δε αδυναμίας της Κ.Ε.Ε. να αποφασίσει, η επιλογή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου. Η παραλαβή των φακέλων από τη θυρίδα γίνεται παρουσία όλων των μελών της Κ.Ε.Ε., σε περίπτωση δε αδυναμίας παρουσίας μέλους της, τούτο μπορεί να αντιπροσωπεύεται σ΄ αυτήν από άλλο μέλος του Συλλόγου κατόπιν εξουσιοδότησης του απουσιάζοντος μέλους της Κ.Ε.Ε.
9. Η Κ.Ε.Ε. τοποθετεί το πρωτόκολλο μέσα στην ψηφοδόχο, την οποία κλείνει και σφραγίζει με ισπανικό κερί και στη συνέχεια την τοποθετεί σε τραπεζική θυρίδα. Τα κλειδιά της ψηφοδόχου κατανέμονται μεταξύ του Προέδρου και μελών της Κ.Ε.Ε. που εξελέγησαν με πρόταση διαφορετικών συνδικαλιστικών παρατάξεων ενώ τα κλειδιά της Τραπεζικής θυρίδας του Συλλόγου κρατούνται από το Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.
10. Την ογδόη μέρα από την διενέργεια της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. συνοδευόμενος από τα μέλη της Κ.Ε.Ε. παραλαμβάνει από το ταχυδρομείο τους POST-RESTANT επ’ ονόματι του αποσταλλέντες φακέλους ψηφοφορίας από τους Προέδρους των Τ.Ε.Ε. και μεταφέρει τούτους στη θυρίδα, όπου φυλάσσονται έγκλειστες και οι ψηφοδόχοι ψηφοφορίας της Κ.Ε.Ε.
11. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λείπουν τα ως άνω αποστελλόμενα εκλογικά έγγραφα ορισμένων Τ.Ε.Ε. τότε αποφασίζει αναβολή της παραλαβής των φακέλων το πολύ μέχρι πέντε εργάσιμες μέρες.
12. Μετά η Κ.Ε.Ε. προβαίνει στον έλεγχο και την καταμέτρηση των παραληφθέντων φακέλων. Στη συνέχεια ανοίγει τους ειδικούς φακέλους των Τ.Ε.Ε., ελέγχει τον αριθμό των εσώκλειστων φακέλων ψηφοφορίας , έπειτα αποσφραγίζεται και η ψηφοδόχος της Κ.Ε.Ε., όπου γίνεται παρόμοιος έλεγχος και μετά γίνεται η ανάμιξη των φακέλων. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των καταμετρηθέντων φακέλων υπερβαίνει τον αριθμό των διαγραμμένων στο μητρώο μελών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ισάριθμοι φάκελοι ψηφοφορίας, λαμβανόμενοι τυχαίως καταστρέφονται.
13. Κατόπιν τούτου αποσφραγίζονται οι φάκελοι ψηφοφορίας, υπογράφονται και αριθμούνται τα ψηφοδέλτια από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., σε συνέχεια εξάγονται τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, συντάσσεται το οικείο πρακτικό διαλογής των ψήφων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, το οποίο υπογραφόμενο από τα μέλη της Κ.Ε.Ε. παραδίδονται στην διοίκηση του Συλλόγου και επακολουθεί η αναγγελία των αποτελεσμάτων με ανακοίνωση της Κ.Ε.Ε. σε όλα τα μέλη.
14. Εάν ο φάκελος ψηφοφορίας περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια ή ονόματα μή ανακηρυχθέντων υποψηφίων ή εάν στο φάκελο ή στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν αναγραφές , διαγραφές, ή σημειώσεις που προδίδουν τον ψηφοφόρο ή χαρακτηρίζουν το ψηφοδέλτιο, τα ψηφοδέλτια αυτά θεωρούνται άκυρα. Επίσης άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που έχουν αισθητά διαφορετικό χρώμα και διαστάσεις από εκείνα που παρέχει η Κ.Ε.Ε.
15. Η Κ.Ε.Ε. υποχρεούται να παραχωρεί στους συνδυασμούς ύστερα από αίτησή τους, ψηφοδέλτια μέχρι του διπλάσιου του αριθμού των μελών και στους μεμονωμένους υποψηφίους μέχρι του αριθμού των μελών με δαπάνες του Συλλόγου εφ’ όσον τους ζητηθούν εγκαίρως. Επίσης υποχρεούται να εφοδιάζει κάθε Ε.Ε. με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και ανεξαρτήτων υποψηφίων, δηλαδή τόσων που να υπερκαλύπτουν κατά 50% τον αριθμό των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατοικούν στο νομό ή την περιοχή που καλύπτει κάθε Ε.Ε.
16. Τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται μέχρι της εκπνοής της από το Νόμο τασσόμενης προθεσμίας για τυχόν υποβολή ενστάσεων και σε περίπτωση τέτοιας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης επ’ αυτής αποφάσεως των αρμοδίων δικαστηρίων.
17. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα ανεξαιρέτως τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου και μπορούν να ψηφίζουν σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας ( Αθήνα – Επαρχία) όπου υπάρχουν Ε.Ε. με άμεση και ταυτόχρονη συνεννόηση με την Κ.Ε.Ε. και αφού καταχωρηθεί το όνομα του ψηφίσαντος στο μητρώο μελών.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Για την υλοποίηση της αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου το Δ.Σ. υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να παρέχει ισότιμα σε όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις, που μετέχουν στις αρχαιρεσίες με χωριστά ψηφοδέλτια, τα απολύτως αναγκαία υλικά μέσα που διαθέτει ώστε να εξασφαλίζονται η ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία των αρχαιρεσιών.
2. Σαν υλικά μέσα νοούνται ο τυχόν διατιθέμενος από το Σύλλογο χώρος για την οργάνωση συγκεντρώσεων και τα μηχανήματα του Συλλόγου για την εκτύπωση ανακοινώσεων.
3. Η παροχή των παραπάνω μέσων, ανήκει αδιαίρετα σε όλους τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, οι οποίοι είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι για κάθε σχετική ζημιά που τυχόν θα προκαλέσουν στο Σύλλογο. Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού μπορούν για το σκοπό αυτό να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο και πληρεξούσιό τους με έγγραφη δήλωση τους , που την καταθέτουν στο Σύλλογο, ή είναι δυνατόν να χορηγείται εφ΄άπαξ ποσό για την αντιμετώπιση όλων των προεκλογικών δαπανών μιας παρατάξεως, εφ’ όσον τα μέσα του Συλλόγου δεν επαρκούν για την έγκαιρη και επαρκή εξυπηρέτηση όλων των παρατάξεων.
4. Κάθε συνδυασμός μπορεί να κάνει χρήση του προαναφερόμενου χώρου συγκεντρώσεων μέχρι 2 φορές και του φωτοτυπικού του Συλλόγου για την εκτύπωση μέχρι 3 ανακοινώσεων.
5. Η χρήση του παραπάνω χώρου συγκεντρώσεων και του φωτοτυπικού του Συλλόγου παραχωρείται με επιμέλεια του Δ.Σ. ύστερα από σχετική δήλωση του επικεφαλής κάθε συνδυασμού σ’ αυτό, η δε προτεραιότητα σε περίπτωση αίτησης για ταυτόχρονη χρήση κανονίζεται κατά τρόπο, ώστε να προηγείται ο συνδυασμός που έχει τους περισσότερους υποψηφίους, σε περίπτωση δε ίσου αριθμού υποψηφίων, η προτεραιότητα κανονίζεται με κλήρο με επιμέλεια του Δ.Σ. και των ενδιαφερομένων συνδυασμών.
6. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, δικαιούνται να κάνουν χρήση του παραπάνω χώρου συγκεντρώσεων μια φορά και του φωτοτυπικού για την έκδοση μέχρι 2 ανακοινώσεων.
7. Τα παραπάνω δικαιώματα των υποψηφίων (συνδυασμών κ.λ.π.) γεννώνται αμέσως μετά τη νόμιμη υποβολή δηλώσεως υποψηφιότητάς τους, του γεγονότος τούτου βεβαιούμενου με έγγραφη βεβαίωση της Κ.Ε.Ε.
8. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων δεν πρέπει να παρεμποδίζει την άσκηση των συνδικαλιστικών – διοικητικών καθηκόντων του Δ.Σ.