Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

Kαταστατικό - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ευρετήριο Άρθρου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενου με καθολική μυστική ψηφοφορία των μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα, που κατά το Καταστατικό ή τον Νόμο δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. ή άλλου οργάνου.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την ημέρα της εκλογής του (υπογραφή πρακτικού εκλογών της εφορευτικής επιτροπής) και διαρκεί 3 (τρία) χρόνια.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από 9 (εννέα) συμβούλους.
4. Μέσα σε 10 μέρες το αργότερο από την ημέρα της εκλογής των μελών του Δ.Σ., ο σύμβουλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης (και ανήκει στο συνδυασμό – ψηφοδέλτιο- ο οποίος αναδείχτηκε πρώτος σε ψήφους), προσκαλεί έγκαιρα εγγράφως όλους τους εκλεγμένους συμβούλους σε συνεδρίαση στην οποία ο ίδιος εκτελεί χρέη προεδρεύοντα, για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα και την κατανομή των αξιωμάτων.
Σε περίπτωση αδράνειας για οιονδήποτε λόγο του πλειοψηφίσαντος συμβούλου να συγκαλέσει τη συνεδρίαση αυτή, τούτο έχει δικαίωμα να κάνει ο δεύτερος πλειοψηφήσας σύμβουλος του συνδυασμού που αναδείχτηκε πρώτος σε ψήφους.
5. Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Λέσχης καθώς και εκείνους που κατά την κρίση του χρειάζονται για ειδικές αρμοδιότητες.
6. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντες το λιγότερο 5 (πέντε) σύμβουλοι και οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται φανερή ψηφοφορία.
7. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν έγκαιρης πρόσκλησης του Προέδρου τακτικά το λιγότερο 1 (μία) φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ύστερα από έγγραφη αίτηση 3 (τριών) τουλάχιστον συμβούλων απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην πρόσκληση και στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να γράφονται συνοπτικά τα θέματα για τα οποία ζητείται να συγκληθεί το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τούτο μέσα σε 6 ημέρες από την κατάθεση σ΄ αυτόν της αίτησης, αλλιώς τα μέλη του Δ.Σ. που την υπογράφουν, την κοινοποιούν σ΄ όλους τους Συμβούλους του Δ.Σ. ορίζοντας την ημέρα και ώρα σύγκλησης του Δ.Σ. οπότε και συνεδριάζουν νόμιμα εφ’ όσον βέβαια ο αριθμός των παρόντων μελών είναι ο απαιτούμενος για την απαρτία του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, του αναπληρωτού Προέδρου, και του Αντιπροέδρου στη συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ένας από τους παρόντες Συμβούλους με απόφασή τους.
8. Ειδικά για την περίπτωση που το Δ.Σ. συγκαλείται με θέμα την ανασύνθεση ή ανακατανομή των αξιωμάτων, το θέμα αυτό πρέπει απαραίτητα να γράφεται στην πρόσκληση, η σχετική δε απόφαση παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, εκλέγεται στο αξίωμα ο υποψήφιος που ανήκει στον συνδυασμό (ψηφοδέλτιο), από τον οποίο εξελέγησαν και στον οποίο εξακολουθούν να ανήκουν οι σχετικά περισσότεροι σύμβουλοι.
9. Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή έκπτωσης μέλους του Δ.Σ. τούτο αντικαθίσταται από τον κατά σειρά επιλαχόντα του ίδιου συνδυασμού στον οποίο άνηκε το μέλος αυτό, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας του εν λόγω συνδυασμού να καλύψει το κενό, αντικαθίσταται με τον κατά σειρά επιλαχόντα του επόμενου κατά σειρά επιτυχίας συνδυασμού πρώτα και μεμονωμένα ανεξάρτητο υποψήφιο ύστερα.
10. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιονδήποτε λόγο επιλαχόντων συμβούλων προς συμπλήρωση ή αναπλήρωση ελλειπόντων μελών του Δ.Σ. τότε αν τα παραμένοντα μέλη αρκούν για την ύπαρξη απαρτίας και το Διοικητικό Συμβούλιο διανύει τον τελευταίο χρόνο της θητείας του, νόμιμα συνέρχεται τούτο και διοικεί τον Σύλλογο με τα απομένοντα μέλη, ενώ σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας ή όταν το Δ.Σ. διανύει το πρώτο χρόνο της θητείας του, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, προς διεξαγωγή μερικών αρχαιρεσιών για συμπλήρωση των κενών θέσεων τακτικών μελών. Η θητεία των με τον τρόπο αυτό εκλεγομένων μελών του Δ.Σ. λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας των λοιπών.
11. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίζουν την ημέρα και ώρα συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Η επίδοση των προσκλήσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σε 24 ώρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο για επείγοντα θέματα την ίδια μέρα, οπότε ειδοποιούνται το ταχύτερο δυνατό με τον προσφορότερο τρόπο.
12. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παρόντες Συμβούλους. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η μαγνητοφώνηση των πρακτικών , που υπογράφονται μετά την ορθή απομαγνητοφώνησή τους και την καταχώρησή τους στο βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου.
13. Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. οι συνεδριάσεις του μπορεί να γίνονται δημόσια καθώς και να δημοσιεύονται τα πρακτικά τους.
14. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να παύει ή ανακαλεί οποιοδήποτε Συλλογικό Όργανο ή ορισμένα μέλη αυτών , για οποιαδήποτε αιτία.
Έκφραση ή απόφαση μομφής κατά Συλλογικού Οργάνου δεν συνεπάγεται και παύση του, αν δεν αναφέρεται τούτο ρητά στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, εφ’ όσον προκύπτει ανάγκη νέων αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αναθέσει την διεξαγωγή τους στην υπάρχουσα Διοίκηση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τακτική και καθορίζει τους στόχους και τα μέσα, για την επιτυχία και εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και ενεργεί πάνω σε όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στο Σύλλογο, εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού, προσλαμβάνει, απολύει το προσωπικό, καθορίζει τις αποδοχές του, εκτελεί τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των μελών, συγκαλεί με απόφαση του τη Γ.Σ. και καταρτίζει την ημερησία διάταξη των εργασιών της, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, συντάσσει την Διοικητική λογοδοσία διά του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα καθώς και τη Διαχειριστική λογοδοσία διά του Προέδρου και του Ταμία και γενικά προβαίνει σ΄ όλες τις ενέργειες και πράξεις διοίκησης και διαχείρισης των εν γένει συμφερόντων του Συλλόγου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπει το Καταστατικό εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως των μελών σύμφωνα με ειδικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή του Νόμου.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πήρε σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρέστησαν ή παριστάμενοι διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιούται από τα πρακτικά του Δ.Σ.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να παρίστανται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του επί 3 (τρεις) τουλάχιστον συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, που αναγράφεται στα πρακτικά, να το αντικαταστήσει με ένα από τα εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας και από το συνδυασμό που προέρχεται ο αντικατασταθείς.
4. Το Δ.Σ. λογοδοτεί στις Συνελεύσεις των μελών.
5. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να παρίστανται στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο οι εκπρόσωποι των αδελφών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή των οικείων ενώσεων , των συνεταιριστικών κ.λ.π. συναφών οργανώσεων ή να συνεδριάζει από κοινού με αυτά για κοινού ενδιαφέροντος θέματα προς μελέτη και ανταλλαγή απόψεων.
6. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του και για υποβοήθηση στο έργο του, να καλεί όπως παρίστανται στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο μέλη του Συλλόγου και να συγκροτεί επιτροπές από εξειδικευμένα μέλη του Συλλόγου, τις οποίες θέτει υπό τις οδηγίες του ή των επιφορτισμένων προς τούτο με ειδικά καθήκοντα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Επίσης μπορεί να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με πρόσκλησή του, οι Νομικοί, οι Οικονομικοί κ.λ.π. Σύμβουλοι του Συλλόγου, για την πρόσκληση των οποίων ή για την ανάθεση σε αυτούς συγκεκριμένης εργασίας, μελέτης ή υπόθεσης αποφασίζει τούτο.
8. Το Δ.Σ. του Συλλόγου δικαιούται να ανακαλεί από τα αξιώματά τους όλα τα μέλη του, να προβαίνει στην ανακατανομή αξιωμάτων και να γνωστοποιεί στα μέλη του Συλλόγου με ανακοίνωση την όποια μεταβολή της σύνθεσης του Δ.Σ. λόγω παραιτήσεως, αποχωρήσεως, εκπτώσεως κ.λ.π. μέλους του Δ.Σ.
9. Το Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις του ελέγχει την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεών του, από τα εκτελεστικά όργανά του, εγκρίνει ή μή τις ενέργειές τους, προγραμματίζει και αποφασίζει για τις παραπέρα ενέργειες και κατευθύνσεις.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογο σ΄ όλες του τις σχέσεις με τρίτους και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, ή άλλης αρχής. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου. Γενικά κάθε έγγραφο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωματικούς αυτών όταν κωλύονται αυτοί.
Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και τις
σχετικές αποδείξεις και έγγραφα.
Συγκαλεί το Δ.Σ. στις Τακτικές και Έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ΄αυτές
και καταρτίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την ημερησία διάταξη.
2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα Πρόεδρο σε όλα εν γένει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού.
3. Απόντων συγχρόνως του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας και τούτου, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ένα από τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Δ.Σ. οριζόμενο από αυτά.
4. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο των μελών. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων , εισηγούμενος σ΄ αυτόν τα σχετικά θέματα. Φροντίζει για τη σύνταξη των ανακοινώσεων και την διεξαγωγή της αλληλογραφίας και για τη σύνταξη και φύλαξη των Πρακτικών όλων των συνεδριάσεων.
5. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας απόντος του Γενικού Γραμματέα, διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο των μελών απόντος δε και τούτου ο οριζόμενος από το Δ.Σ. σύμβουλος.
6. Ο Ταμίας ή νόμιμος αναπληρωτής τούτου τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης, φροντίζει και είναι υπεύθυνος για τις εν γένει εισπράξεις και πληρωμές, προσυπογράφων τα αντίστοιχα παραστατικά και πληρώνει μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υπεύθυνος για την διαχείρισή του και την εντός των ορίων του προϋπολογισμού ενέργεια δαπανών, ευθυνόμενος για κάθε υπέρβαση αυτού. Αυτής της ειδικής ευθύνης απαλλάσσεται εφ’ όσον η υπέρβαση δικαιολογείται από τα πράγματα ή από επείγουσες έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες και θεωρείται αναγκαία και η όποια υπέρβαση εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, διατυπουμένη στα πρακτικά της συνεδριάσεως αυτής. Την ευθύνη της υπέρβασης έχει στην περίπτωση αυτή ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τέτοια υπέρβαση τίθεται οπωσδήποτε υπό την έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Όσες δαπάνες ενεργούνται στα πλαίσια του προϋπολογισμού, λόγω εκτάκτων επειγουσών ή απρόβλεπτων αναγκών, αλλά χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., πρέπει οπωσδήποτε να φέρονται από τον Ταμία προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση για έγκριση προς απαλλαγή από την σχετική ευθύνη. Κρατά τακτικά τα κατά Νόμο βιβλία διαχείρισης της περιουσίας του Συλλόγου και δίνει λόγο στο Δ.Σ. Συντάσσει με τον Πρόεδρο τους Ισολογισμούς και Προϋπολογισμούς τους οποίους μετά την σύγκληση του Δ.Σ. υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών για έγκριση και απαλλαγή μαζί με την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.
Ο Ταμίας τηρεί με ευθύνη του το αρχείο των αποδείξεων, ισολογισμών, προϋπολογισμών κ.λ.π. σχετικών με την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου βιβλίων, πρακτικών και εγγράφων.
Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία αναπληρώνει αυτόν ο οριζόμενος με απόφαση του Δ.Σ. σύμβουλος.
7. Ο Έφορος έχει εν γένει τη φροντίδα της λέσχης και κύρια των εντευκτηρίων, της βιβλιοθήκης κ.λ.π. σχετικών χώρων και επίπλων. Εισηγείται και προγραμματίζει με απόφαση του Δ.Σ. διάφορες εκπολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις μέσα στα πλαίσια των σκοπών και των επιδιώξεων του Συλλόγου. Αναπληρωτής του εφόρου ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού εκλεγμένοι ελεγκτές προσκαλούμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά το καταρτισμό του Απολογισμού και Ισολογισμού για τη χρήση που πέρασε, ελέγχουν την εν γένει διαχείριση κατ’ αυτήν. Στην διάθεσή τους παραχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει την έκθεσή της που υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και διαβάζεται στην Γενική Συνέλευση.
Η θητεία των μελών της αρχίζει και τελειώνει μαζί με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη.

ΑΡΘΡΟ 20
ΤΗΡΗΤΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. Στο Σύλλογο τηρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:
α. Μητρώο των μελών με αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, έτος γεννήσεως, ιθαγένεια και ημερομηνία εγγραφής ή διαγραφής κάθε μέλους.
β. Πρακτικό συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων Διοικήσεως και των Γενικών Συνελεύσεων.
γ. Εισπράξεων και πληρωμών στο οποίο καταχωρούνται τακτικά όλες ανεξαίρετα οι εισπράξεις και πληρωμές
δ. Περιουσίας, στο οποίο περιγράφεται με λεπτομέρειες όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου
2. Εκτός των ανωτέρω, ο Σύλλογος δύναται να τηρεί επιπλέον τα κατά την κρίση του Δ.Σ. απαιτούμενα για την καλή λειτουργία και τις ανάγκες του βιβλία και αρχεία.

ΑΡΘΡΟ 21
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Την τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία είναι σε απαρτία εφ’ όσον παρευρίσκονται το λιγότερο το ½ του όλου αριθμού των μελών του και η περί εγκρίσεως της τροποποίησης απόφασή της λαμβάνεται εφ’ όσον ψηφίσουν αυτήν τουλάχιστον τα ¾ των παρευρισκομένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 22
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν ή δεν υπάγεται στο Δ.Σ., αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με πρόταση του Δ.Σ. ή και όπως ο Νόμος ορίζει.
2. O Σύλλογος μπορεί να προσχωρήσει σε ένωση με άλλο Σωματείο καθώς και σε ενώσεις Σωματείων με πρόταση του Δ.Σ. και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Ο Σύλλογος ανήκει στην Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.) και στο Ε.Κ.Α. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ή με απόφαση της Γ.Σ. ο Σύλλογος μπορεί να μετέχει στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ-ΟΚΑ, στη ΓΣΕΕ ή και σε άλλους συναφείς συνδικαλιστικούς ή ασφαλιστικούς φορείς κ.λ.π. με εκπροσώπους του, εκλεγόμενους σύμφωνα με τα άρθρα 12-14 του παρόντος, λαμβανομένων υπόψη και των ορισμών που προβλέπονται από τα καταστατικά ή άλλες ρυθμίσεις που αφορούν τους παραπάνω φορείς κ.λ.π.
4. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα φέρουσα κύκλο με τις λέξεις ‘’ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ’’ κάτω δε τις λέξεις ‘’ΑΘΗΝΑ 1953’’ και στη μέση την κεφαλή του Ερμή.
5. Ο Σύλλογος εορτάζει την Πρωτομαγιά σαν παγκόσμια ημέρα ταξικών αγώνων των εργαζομένων και προβάλει τα αιτήματα τους.
6. Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ειδικά προς τούτο συγκαλουμένης. Η απόφαση περί διαλύσεως λαμβάνεται εφ’ όσον παρευρίσκονται το ½ τουλάχιστον του αριθμού των μελών και υπέρ αυτής ψηφίσουν τα 4/5 τουλάχιστον των παρόντων μελών.
7. Σε περίπτωση διαλύσεως καθ’ οιονδήποτε τρόπο του Συλλόγου η περιουσία του εκχωρείται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως του Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος τα δε αρχεία τούτου κατατίθενται στην Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Κατεβάστε το καταστατικό σε pdf εδώ