Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

27.06.2022 - Video από τη 2η Διάλεξη με θέμα "Εθνικός Διχασμός" στις 22.06.2022