Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

home image

27.02.2008 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 13

Συνάδελφοι,

Απόφαση υπ’ αρ. 116/18-1-2008 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Πρωτοδίκης: Παναγιώτης Κατσικερός).

Ως γνωστό η ίδρυση και λειτουργία του ταμείου επικουρικής μας ασφαλίσεως με την επωνυμία ΤΕΑΠΕΤΕ, βασίζεται στην από 25-10-1948 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και των μετέπειτα αυτής Συλλογικών συμφωνιών μεταξύ του Συλλόγου Εργαζομένων και της Διοίκησης της Τράπεζας .Η σύμβαση είναι ιδιωτικού δικαίου. Καταγγέλλεται μόνο για σπουδαίο λόγο ή μετά από έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, όπως ορίζει το Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ.
Στην προκείμενη περίπτωση η Τράπεζα με την από 12-9-2005 έγγραφη εξώδικη δήλωσή της κατήγγειλε την προαναφερόμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις λοιπές συμβάσεις για σπουδαίο λόγο.
Η Τράπεζα ως σπουδαίο λόγο επικαλέσθηκε τα εξής: Ότι, η υποχρέωσή της από την εν λόγω σύμβαση καθίσταται υπέρμετρα δυσβάστακτη ενόψει της υποχρέωσής της να εφαρμόσει κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεών της το «Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 1» και «το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19». Επίσης, η Τράπεζα επικαλέσθηκε ως αναλογιστική ζημία, ποσού 1.500.000.000 Ευρώ, σε μείωση των ιδίων κεφαλαίων της, με συνέπεια την πτώση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειάς της κάτω του ελαχίστου νομίμου ορίου του 8% που αποτελεί λόγο αφαίρεσης της αδείας λειτουργίας της και θα επέφερε πτώση της μετοχής της, απώλεια επενδυτών και υποβάθμιση της οικονομικής θέσης και ανταγωνιστικότητάς της στην τραπεζική αγορά.
Στον επικαλούμενο κατ’ επίφαση σπουδαίο λόγο καταγγελίας της συμβάσεως από την Τράπεζα, ο δικαστής (κ. Παναγιώτης Κατσικερός) με σχετική απόφασή του, που αποτελεί μνημείο νομικής σκέψης, με απολύτως τεκμηριωμένα και εμπεριστατωμένα συμπεράσματα και με υψηλό αίσθημα απόδοσης δικαιοσύνης, αποφάνθηκε ότι είναι άκυρη η καταγγελία της Τράπεζας.
Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι, με την ελευθερία των συμβάσεων δεν συμβιβάζεται κατ’ αρχήν, μεταγενέστερη επέμβαση του νομοθέτη, περιοριστική της ελευθερίας αυτής, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εν λόγω ελευθερία προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων ή ασκείται κατά παραβίαση του Συντάγματος ή ενέχει προσβολή των χρηστών ηθών ή ασκείται προς βλάβη της Εθνικής Οικονομίας ή επιβάλλεται περιορισμός της από λόγους γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος. Επομένως, εφόσον ουδείς εκ των προαναφερόμενων λόγων συνέτρεχε και αβάσιμη και αντισυνταγματική ήταν η υποχρεωτική υπαγωγή μας από το ΤΕΑΠΕΤΕ στα Ταμεία «ΕΤΕΑΜ » & «ΕΤΑΤ» με τους νόμους 3371/05 και 3455/06, διότι η νομοθετική αυτή ρύθμιση αντίκειται στις υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1-2 και 5 παρ.1 του Συντάγματος και ως εκ τούτου η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα της Τράπεζας και των μετόχων της και όχι το γενικότερο δημόσιο ή κοινωνικό συμφέρον.
Επίσης, η εν λόγω απόφαση θεωρεί αντίθετη με τη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1-2 του Συντάγματος) τη διάκριση μεταξύ εργαζομένων της Τράπεζας ως προς τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, αναλόγως με το εάν προσελήφθησαν προ ή μετά την 1-1-1993 και ότι είναι άνιση η νομοθετική μεταχείριση ομοειδών κατηγοριών ασφαλισμένων, μέσα στον ίδιο ασφαλστικό οργανισμό.
Ακόμη και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει αποφανθεί χαρακτηρίζοντας αντιφατική και πραξικοπηματική τη ρύθμιση των ως άνω αντισυνταγματικών νόμων.

Συνάδελφοι,

Την εν λόγω απόφαση – ως ευνόητο ήταν άλλωστε -, η Τράπεζα την εφεσίβαλε. Θεωρούμε όμως ότι, με την απόλυτη τεκμηρίωση της, δύσκολα αν όχι αδύνατα θα ανατραπεί σε εφετείο ή και σε Α.Π. ακόμη. Ενδεικτική η εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία και οι παραπομπές στη θεωρία και νομολογία. Αλλάζει δεδομένα.
Είναι πρωτοφανές και κόλαφος το γεγονός να πλήττονται νόμοι της Βουλής των Ελλήνων ευθέως από νομικής και συνταγματικής υπόστασης με δικαστική απόφαση.
Οι σαθροί και αντισυνταγματικοί νόμοι 3371/05 και 3455/06 αποτέλεσαν τελικά «κερκόπορτα» για την σκόπιμη απορρύθμιση αποδιοργάνωση και κατάλυση του ασφαλιστικού μας φορέα..
Δυστυχώς όμως ζούμε σε καιρούς επικίνδυνα χαλεπούς που οι αξίες του Κράτους Δικαίου και της κοινωνικής Δικαιοσύνης όλο και απομακρύνονται από το βάθρο τους.
Γενικότερα το ασφαλιστικό σύστημα κατεδαφίζεται χρόνια τώρα, από τις ασκούμενες πολιτικές που εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα σε βάρος εργαζομένων και συνταξιούχων, πολιτικές που οδηγούν τη χώρα σε επικίνδυνους ατραπούς με απροσδιόριστες συνέπειες για τη συνοχή του κοινωνικού ιστού και αυτός ακόμη ο «ανθρωπισμός» δεν είναι όρος συμβατός με αυτές τις πολιτικές. Δυστυχώς βιώνουμε ένα ασφαλιστικό Μεσαίωνα όπου ασφαλιστικά δικαιώματα και κατακτήσεις ετών οδηγούνται με νομοτελειακή ακρίβεια σε Καιάδα.
Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Απασχόλησης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ εξακολουθούν να αυθαιρετούν εις βάρος μας, εμμένοντας στην εφαρμογή των ισχυόντων στο καθεστώς ΙΚΑ και όχι του ΤΕΑΠΕΤΕ. Με τους σχετικούς νόμους 3371/05 και 3455/06 έχουμε υπαχθεί και όχι συγχωνευθεί παράνομα και αντισυνταγματικά στο ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ με ειδικούς όρους και με ισχύ του Καταστατικού του Ταμείου μας (ΤΕΑΠΕΤΕ) που επίμονα και σκόπιμα δεν τηρείται δημιουργώντας έτσι τραγελαφικές και άκρως επιβαρυντικές καταστάσεις για τους συνταξιούχους μας.
Παράλληλα, η Τράπεζα για μία ακόμη φορά δείχνει το αρνητικό πρόσωπό της ή μάλλον την αποστροφή της στα κατ’ επανάληψη προβαλλόμενα δίκαια και νόμιμα αιτήματά μας.
Με σχετική έγγραφη απάντησή της από 22-2-2008 σε σχετικό Υπόμνημα αιτημάτων μας, απορρίπτει το μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο μέρος αυτών, με γαλατική όντως ευγένεια, χωρίς να δεσμεύεται σε τίποτα. Την εν λόγω απάντηση την καταχωρούμε αυτολεξεί για ενημέρωση και κριτική σας στο τέλος της ανακοίνωσης για γνώση σας
Η άκαμπτη και αρνητική στάση της Διοίκησης της Τράπεζας, περισσότερο συντηρεί παρά συγκρατεί τις αντιδράσεις μας και τις ανησυχίες μας για την τύχη των θεμάτων μας

Συνάδελφοι,

Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο και τείνει να λάβει εκρηκτικές πλέον διαστάσεις. Η θέση μας διαρκώς υποβαθμίζεται και αποδυναμώνεται με κάθε λογής νομικίστικα τερτίπια, αυθαιρεσίες και παρερμηνείες θεσμοθετημένων.
Το «ασφαλιστικό» ακόμη πυροδοτεί και νέες εντάσεις στον χώρο των τραπεζοϋπαλλήλων και τούτο λόγω της νέας απόφασης της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε ενοποίηση και των Ταμείων Υγείας των Τραπεζοϋπαλλήλων που είναι Ν.Π.Δ.Δ. με άλλα ανάλογης νομικής μορφής Ταμεία Υγείας. Η ΟΤΟΕ απορρίπτει κάθε τέτοια πρωτοβουλία για το θέμα και ότι αν επιχειρηθεί αυτή η μεθόδευση θα αποτελέσει «αιτία πολέμου μακράς διαρκείας». Τα συμπεράσματα δικά σας κ.κ. συνάδελφοι και για την περαιτέρω τύχη του Ταμείου μας Υγείας και Προνοίας (ΤΑΠΕΤΕ), μετά την προσπάθεια αφανισμού και του ΤΕΑΠΕΤΕ.
Τα πράγματα είναι σοβαρά και δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια εφησυχασμού. Η συσπείρωση όλων στο Συλλογικό μας όργανο είναι άκρως επιβεβλημένη και δεδομένη η καθολική συμμετοχή σας στις αμέσως προσεχώς προγραμματιζόμενες συνεχείς κινητοποιήσεις του Συλλόγου.
Ειδικότερα μετά τη ματαίωση, λόγω χιονοπτώσεων, κινητοποίηση της 19ης –2-2008 προς το Υπουργείο Απασχόλησης, προγραμματίζονται οι εξής για το άμεσο μέλλον κινητοποιήσεις.

Α. ΣΤΙΣ 12-3-2008, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ 10 π.μ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8) ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΧΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 29).

Β. ΣΤΙΣ 19-3-2008, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 π.μ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 11).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΕΜΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Γ. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Συνάδελφοι,

Καλείσθε στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συλλόγου μας, που θα γίνει την 26η Μαρτίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας, Γ΄ Σεπτεμβρίου 8 (7ος όροφος) και με τα κάτωθι θέματα:

· ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

* ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
* ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
* ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ
* ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ
* ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ & ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 2 Απριλίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», Πανεπιστημίου 52, χωρίς άλλη αναβολή με τα ως άνω θέματα.

Συνάδελφοι,

Επειδή ο Σύλλογος, λόγω των καυτών προβλημάτων που αντιμετωπίζει επιθυμεί την παρουσία όσο το δυνατόν περισσότερων συναδέλφων στη Γενική Συνέλευση, αποφάσισε τα εξής:

* Για τα παραρτήματα Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων , Καβάλας και Βόλου θα δρομολογηθούν πούλμαν.
* Για όσους συναδέλφους από την επαρχία, εκτός των παραπάνω περιόδων, που θέλουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα τους χορηγηθούν τα εισιτήρια του λεωφορείου ή πλοίου .

Συνάδελφοι,

Η κρισιμότητα των περιστάσεων επιβάλει την παρουσία όλων σας για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που απασχολούν το χώρο μας και την από κοινού λήψη αποφάσεων για περαιτέρω ενέργειές μας. Συνεχείς κινητοποιήσεις προς Τράπεζα και Υπουργείο, δικαστικές συνδικαλιστικές και άλλες νόμιμες ενέργειες διαφύλαξης των δικαιωμάτων μας.

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

 

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Εμμ. Βογιατζάκης Γ. Καραμέτος