Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

Διαφάνεια στην Οικονομική Διαχείριση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9ΜΗΝΟΥ 2022

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 01.01.2022 - 30.09.2022

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 01.01.2021 - 31.12.2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 01.01.2020 - 31.12.2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ΄3ΜΗΝΟΥ 2019

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2019  (εγκρίθηκε από την ΓΣ 11.11.2019)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΤΟΥΣ 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Σημείωση: Εγκρίθηκαν από την ΓΣ 15.03.2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Σημείωση: Εγκρίθηκαν από την ΓΣ 15.03.2018ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017  (εγκρίθηκε από την ΓΣ 31.05.2017)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Επιστολή Λογιστή Συλλόγου Μ. Χαρίτου για τον Ισολογισμό έτους 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

    Καταψηφίστηκαν από την Γ.Σ. της 31.05.2017 τα παρακάτω έξοδα Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

  • Έξοδα κίνησης μελών Δ.Σ. €879,20, χωρίς έγκριση Δ.Σ. 
  • Αμοιβή  δημοσιογράφου  €1.314  (10/10 - 9/12/2016), χωρίς  έγκριση Δ.Σ.
  • Απόδοση σε ΟΣΤΟΕ ποσού  €15.000, χωρίς έγκριση  Δ.Σ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ENNEAMHNOY 2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Καταψηφίστηκε από την Γ.Σ. 09.11.2016 εκτός των λειτουργικών εξόδων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Καταψηφίστηκε από την Γ.Σ. 28.07.2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Καταψηφίστηκε από την Γ.Σ. 28.07.2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ επί της Οικονομικής Διαχείρισης του Συλλόγου 1/1/2015-31/12/2016 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ)

ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΠΟ 7.2.2018, ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2012 - 2014 ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2005 - 30.6.2017 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ)

ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΠΟ 7.2.2018, ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΣΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2005 - 30.6.2017 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ)