Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

Kαταστατικό

Ευρετήριο Άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Σωματείο με την επωνυμία ‘’Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος’’, με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συλλόγου είναι:
1. Η διαφύλαξη, προστασία και προαγωγή των συνταξιοδοτικών και λοιπών ασφαλιστικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών του, η ενίσχυση και ανύψωση του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού και του γενικού βιοτικού επιπέδου των μελών, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τους, καθώς και η ανάπτυξη του πνεύματος ενότητας, αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και των συνταξιούχων από άλλους κλάδους εργαζομένων.
2. Η διασφάλιση και η προστασία με κάθε μέσον της αδιατάρακτης αυτόνομης και αυτοδιοίκητης λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΤΕΑΠΕΤΕ) και της πιστής εφαρμογής των όρων του καταστατικού του , όπως αυτοί καθορίζονται από τις σχετικές συμβάσεις μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και του Συλλόγου των Εργαζομένων σ΄αυτή και σε κάθε περίπτωση η υπεράσπιση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών και των προς αυτά παροχών, που προβλέπονται από το καταστατικό του εν λόγω Ταμείου και από άλλες πρόσθετες ευνοϊκές ρυθμίσεις καθώς και η βελτίωση των όρων αυτών προς όφελος των μελών.
3. Η προστασία και βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των μελών και κάθε άλλης σχετικής, προληπτικής και υποστηρικτικής παροχής προς αυτά από το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΤΑΠΕΤΕ) και τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Τα μέσα με τα οποία ο Σύλλογος επιδιώκει την εκπλήρωση του σκοπού του είναι τα ακόλουθα:
1. Η οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων των μελών του για την προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων τους για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των μελών σε συνεργασία με την ΟΣΤΟΕ.
2. Η δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη δεσμών ενότητας, αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του, ανάμεσα στο Σύλλογο και το Σύλλογο των Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα, την ΟΣΤΟΕ, και τις Οργανώσεις Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΟΚΑ καθώς και ανάμεσα στις εν λόγω οργανώσεις και στα μέλη τους αφενός και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα μέλη τους των αντίστοιχων κλάδων των εργαζομένων αφετέρου.
3. Η φροντίδα για τη δημιουργία εντευκτηρίων, βιβλιοθηκών, πολιτιστικών και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων και εορτών.
4. Η φροντίδα και παρακολούθηση την πιστής εφαρμογής των Καταστατικών των Ασφαλιστικών Ταμείων της Τράπεζας (ΤΑΠΕΤΕ – ΤΕΑΠΕΤΕ) με κάθε νόμιμο μέσο καθώς και με την έγερση, αν χρειασθεί, αγωγών μηνύσεων κλπ. απ’ ευθείας από το Σύλλογο και για λογαριασμό των μελών του.
5. Η ενημέρωση των μελών του και γενικά των συνταξιούχων καθώς και της κοινής γνώμης και των υπερκείμενων συνδικαλιστικών φορέων με κάθε πρόσφορο μέσο.
6. Η στενή συνεργασία του Συλλόγου μας με το Σύλλογο των Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας.
7. Η ανύψωση και ενίσχυση του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου καθώς και της κοινωνικής και ηθικής συνείδησης των μελών του με την οργάνωση και οικονομική ενίσχυση κάθε είδους προοδευτικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων και εορτών.
8. Η συμβολή του στην διαμόρφωση της εργατικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας για κατοχύρωση και προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών του.
9. Η έκδοση ανακοινώσεων, εντύπων, ή οργάνου τύπου, οι ομιλίες, συνεντεύξεις, συγκεντρώσεις κ.λ.π. Για την εκπλήρωση και την εν γένει εξυπηρέτηση του σκοπού και των επιδιώξεων του Συλλόγου διατίθενται και χρησιμοποιούνται όλα τα οικονομικά του στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 4

Ο Σύλλογος συμμετέχει, στην Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΣΤΟΕ), στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ – ΟΚΑ καθώς και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) και στη ΓΣΕΕ, με εκπροσώπους εκλεγομένους σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, τα καταστατικά των οργανώσεων αυτών και το Νόμο.
Επίσης ο Σύλλογος, με εκπροσώπους τους εκλεγόμενους σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος, συμμετέχει στη διοίκηση του ΤΕΑΠΕΤΕ ή του διαδόχου αυτού φορέα καθώς και των λοιπών ασφαλιστικών φορέων όπου είναι ασφαλισμένα τα μέλη του.