Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

13.11.2020 - Διευκρινήσεις για Θέματα Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ'84 που Εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

Πρόσθετη Πράξη Σύμβασης Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ’84

για Ένταξη στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ

 

13/11/2020

Αγαπητοί συναδέλφισσες / συνάδελφοι

 

Τα προβλήματα που αρχικά δημιουργήθηκαν με την ένταξη των δανείων ΣΣΕ’84 σταδιακά φαίνεται να επιλύονται από την Alpha Bank και τα δάνεια άρχισαν να εμφανίζονται στην Πλατφόρμα ΓΕΦΥΡΑ.

Με την ένταξη όμως απαιτείται μηχανογραφική παρακολούθηση, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με τον τρόπο και το πρόγραμμα στο οποίο είναι ενταγμένα και παρακολουθούνται μόνο από το Κεντρικό Κατάστημα. Τα δάνεια αυτά που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ πρέπει να περάσουν σε ένα άλλο μηχανογραφικό περιβάλλον που επιφέρει κάποιες αλλαγές. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία δανείων ΣΣΕ’84 του Κεντρικού Καταστήματος έχει ξεκινήσει επικοινωνίες ζητώντας τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων συναδέλφων με την υπογραφή μιας «Πρόσθετης Πράξης Τροποποίησης Όρων» της αρχικής σύμβασης το υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται.

Από τη μελέτη της «Πρόσθετης Πράξης» που κάναμε ως Ομάδα Δανείων και από τις προφορικές και έγγραφες διευκρινίσεις που λάβαμε από τους αρμόδιους λειτουργούς της Alpha Bank προκύπτουν τα ακόλουθα:

Η υπογραφή της «Πρόσθετης Πράξης» δεν μεταφέρει το δανειολήπτη από το περιεχόμενο της ΣΣΕ’84 (στεγαστικά προσωπικού) σε δάνειο του Καταστήματος (στεγαστικά από ίδια κεφάλαια της Τράπεζας). Το πλαίσιο της ΣΣΕ’84 συνεχίζει να υφίσταται με την Πρόσθετη Πράξη πλην των αλλαγών που σημειώνουμε παρακάτω.

Με την υπογραφή αλλάζουν δύο σημεία σε σχέση με ότι ίσχυε μέχρι τώρα:

α) Το επιτόκιο προς τα καλύτερο (μείωση κατά 0,25%), σαν ένα κίνητρο για να αποδεχθεί ο συνάδελφος την πρόταση και να διορθωθεί άμεσα η αδυναμία της Τράπεζας, όσον αφορά τον μηχανογραφικό τρόπο παρακολούθησης των συγκεκριμένων δανείων.

β) Αλλάζει ο πίνακας των τοκοχρεολυτικών δόσεων. Δεν ισχύει πλέον η διάκριση σε 3 περιόδους κατά τις οποίες πληρώναμε στην Α΄ το 75% της δόσης, στη Β΄ το 100% και στη Γ΄ το 125%. Τώρα από το σημείο που βρίσκεται κάθε συνάδελφος και μέχρι την τελική εξόφληση του δανείου θα καταβάλει την ίδια δόση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι συνάδελφοι που βρίσκονται στην Γ΄ περίοδο δεν θα έχουν καμία μεταβολή. Οι συνάδελφοι που βρίσκονται στην Β΄ θα δουν να αυξάνεται η δόση για τους μήνες που μένουν μέχρι την ολοκλήρωση της Β΄ περιόδου, ενώ αντίθετα θα είναι μειωμένη η προβλεπόμενη δόση για τη Γ΄ περίοδο.

Για όσους έχουν το πρόγραμμα ασφάλισης πίστωσης PLUS θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως μέχρι τώρα.

Στο κείμενο της «Πρόσθετης Πράξης» εκεί που αναφέρει το επιτόκιο υπάρχει η διατύπωση «πλέον της τυχόν εκάστοτε ισχύουσας εισφοράς του Ν.128/75». Η διατύπωση αυτή δεν υπάρχει στις υπογεγραμμένες συμβάσεις. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που λάβαμε: «γίνεται αναφορά στην εισφορά του Ν.128/75, καθώς αποτελεί υποχρέωση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε κάθε δανειοδότηση να υπάρχει η προβλεπόμενη επιβάρυνση και να αποδίδεται στο Κράτος. Βάσει του Νόμου Ν. 128/1975,  κάθε χρηματοδότηση επιβαρύνεται με εισφορά, η οποία  αποδίδεται στο Κράτος και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Ωστόσο για τα δάνεια ΣΣΕ δεν εισπράττεται εισφορά από τον δανειολήπτη, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας. Επομένως, όμοια τακτική θα ακολουθηθεί και τώρα, δηλαδή θα συνεχίσει ο δανειολήπτης να μην επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 όπως ισχύει για το σύνολο των δανειοληπτών με δάνεια ΣΣΕ.»

Στις τελικές διατάξεις υπάρχει ο όρος οι δανειολήπτες «αναλαμβάνουν δε την υποχρέωση να ενεργήσουν οτιδήποτε απαιτηθεί για τη νομότυπη σημείωση των τυχόν μεταβολών στα δημόσια βιβλία με δικά τους έξοδα». Ο όρος αυτός αφορά στην υποχρέωση του κάθε δανειολήπτη να διατηρεί τις απαραίτητες εγγυήσεις που είχαν αρχικά παρασχεθεί προς εξασφάλιση του δανείου. Ενδεχόμενα δε να υπάρξει οικονομική επιβάρυνση σε ακραίες περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστωθεί ότι  απαιτείται επιπλέον εξασφάλιση για την πλήρη κάλυψη του δανείου (π.χ. καθυστέρηση αποπληρωμής με υπερβάλλουσα αύξηση της οφειλής σε σχέση με την αξία της εξασφάλισης).

Οι συνάδελφοι λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αποφασίζουν για την αποδοχή / υπογραφή της «Πρόσθετης Πράξης» ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν πλήρως στο Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ και να λάβουν την προβλεπόμενη επιδότηση.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το ΓΕΦΥΡΑ, για διάστημα 6 – 18 μηνών ανάλογα με τις διακρίσεις των οφειλών {Κατηγορία Α: για εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι ενενήντα (90) ημέρες κατά την 29.2.2020, ο χρόνος παρακολούθησης είναι έξι (6) μήνες, Κατηγορία Β: για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών κατά την 29.2.2020 και δεν είναι καταγγελμένα ο χρόνος παρακολούθησης είναι δώδεκα (12) μήνες και Κατηγορία Γ: για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών κατά την 29.2.2020 και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από το χρηματοδοτικό φορέα, ο χρόνος παρακολούθησης είναι δέκα οκτώ (18) μήνες}, μετά την λήξη της επιδότησης ο δανειολήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώνει χωρίς καθυστέρηση το συνολικό ποσό της μηνιαίας δόσης, διαφορετικά όλη η επιδότηση επιστρέφεται στο Κράτος έντοκα με επιτόκιο 2%. Αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Β’ φάση, καθώς όπως είπαμε θα πληρώνουν αυξημένη δόση μέχρι τη λήξη της Β’ φάσης.

Ομάδα Δανείων Μελών

Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Για την Πρόσθετη Πράξη Τροποποίησης Όρων Σύμβασης Στεγαστικού ΣΣΕ'84 δείτεΕΔΩ

26.10.2020 – Ενημέρωση για Ένταξη Στεγαστικών ΣΣΕ’84 στο Πρόγραμμα «Γέφυρα» για Επιδότηση Λόγω Κορωνοϊού

Ενημέρωση για Ένταξη Στεγαστικών ΣΣΕ’84 στο Πρόγραμμα «Γέφυρα» για Επιδότηση Λόγω Κορωνοϊού

 

Αθήνα 26/10/2020

 

Αγαπητοί Συναδέλφισσες / Συνάδελφοι,

Η Ομάδα Δανείων ενημερώθηκε από επικοινωνίες συναδέλφων οι οποίοι με βάση τα οικογενειακά τους δεδομένα (μείωση αποδοχών συζύγων ή τέκνων και προσώπων που τους επιβαρύνουν, λόγω επιπτώσεων COVID-19) εμπίπτουν στα κριτήρια του κρατικού προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» για επιδότηση δόσεων στεγαστικών δανείων τους για τα οποία έχουν παραχωρήσει προσημείωση στην πρώτη κατοικία τους και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση,  ότι στα μηνύματα για επαλήθευση των δανειακών τους υποχρεώσεων που λαμβάνουν από την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους (ΓΓΙΔ) δεν περιέχονται οι οφειλές από στεγαστικά δάνεια ΣΣΕ’84. 

Κατά την επικοινωνία ορισμένων συναδέλφων για το θέμα αυτό με το αρμόδιο τμήμα στεγαστικών δανείων ΣΣΕ’84 του Κεντρικού καταστήματος της Alpha Bank, η απάντηση που δίνονταν ήταν ότι αναμένονται διευκρινήσεις ή και ότι τα εν λόγω δάνεια δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση επιδότηση δόσεων για 9 μήνες, προτείνεται δε η μεταφορά του δανείου σε προϊόν στεγαστικό δικτύου προκειμένου να τύχη της υπαγωγής στο πρόγραμμα !!!!!!

Κατόπιν αυτών ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι τα δάνεια ΣΣΕ’84 ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του παραπάνω Νόμου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΡΦΥΡΑ» εφ’ όσον βέβαια καλύπτονται οι προϋποθέσεις που θέτει ο σχετικός νόμος και θα πρέπει οι συνάδελφοι να επιμένουν στην ΑΜΕΣΗ διόρθωση του λάθους ενημέρωσης της ΓΓΔΙΧ από πλευράς της Τράπεζας, δεδομένου ότι τίθεται προθεσμία για την επιβεβαίωση από πλευράς των αιτούντων της ορθότητας των δεδομένων που αποστέλλει η ΓΓΔΙΧ.

Από πλευράς της Ομάδας δανείων του ΣΣΕΜ έγινε παρέμβαση προς την αρμόδια Διεύθυνση της Τράπεζας προκειμένου να διακοπεί η λανθασμένη ενημέρωση των συναδέλφων και να τακτοποιηθεί συστημικά η εκκρεμότητα προκειμένου να αποστέλλεται σωστή ενημέρωση στα πληροφοριακά συστήματα του κράτους για τις υφιστάμενες οφειλές.

Η Ομάδα δανείων θα ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη στο ζήτημα παραμένει δε στην διάθεση όλων των συναδέλφων για οποιαδήποτε βοήθεια ή ενημέρωση αναφορικά με το θέμα .

Η Ομάδα Δανείων του ΣΣΕΜ

Υ.Γ.  Μόλις ενημερωθήκαμε από το Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank ότι τελικά δόθηκαν οι αναγκαίες οδηγίες και συνεπώς τα δάνεια ΣΣΕ’84 εντάσσονται στο Πρόγραμμα.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι συνάδελφοι υποβάλλουν αμέσως ερώτημα προς τη διαχείριση της πλατφόρμας, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας επικοινωνίας.

21.09.2020 - Ανακοίνωση για Ασφαλιστήριο Δανείων μέσω Συλλόγου Εργαζομένων Εμπορικής

Ασφαλιστήριο Δανείων ΣΣΕ΄84 μέσω του Συλλόγου Εργαζόμενων Εμπορικής Τράπεζας

 

Αθήνα 20/09/2020

 

Αγαπητοί συναδέλφισσες/συνάδελφοι,

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά άμεσα τους ασφαλισμένους στο “Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του Συλλόγου Εργαζόμενων Εμπορικής Τράπεζας” με την τότε Metrolife σήμερα Groupama, που υπογράφτηκε το 2003, με αντικείμενο την κάλυψη των Στεγαστικών Δανείων ΣΣΕ'84 σε περιπτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας. Προσοχή το θέμα αφορά μόνο το συγκεκριμένο συμβόλαιο του Συλλόγου Εργαζομένων και όχι άλλα αντίστοιχα που είχε υπογράψει η Τράπεζα και στα οποία συμμετέχουν πολλοί συνάδελφοι.

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων Εμπορικής Τράπεζας (σήμερα ΕΝΑΣ), στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει ως συμβαλλόμενος το παραπάνω Συμβόλαιο, ενημέρωσε το Σύλλογό μας την Τετάρτη 16/9/2020 ότι η Groupama ζήτησε  την αποδοχή έως 30/9/2020 σημαντικών τροποποιήσεων στους όρους του παραπάνω συμβολαίου αλλιώς θα προχωρήσει στην καταγγελία του, με βάση τα προβλεπόμενα σε αυτό, με συνέπεια τον τερματισμό της ασφαλιστικής κάλυψης των συμμετεχόντων.  

Με βάση τα στοιχεία για τους συμμετέχοντες στο Ασφαλιστήριο προκύπτει ότι από τους σημερινούς 1.071 ασφαλισμένους, μετά από ένα πρώτο έλεγχο, οι 824 είναι μέλη του ΣΣΕΜ. Συνεπώς αν και δεν έχουμε θεσμική συμμετοχή στο Ασφαλιστήριο αφορά ουσιαστικά τα μέλη του Συλλόγου μας,

Το Προεδρείο του Συλλόγου σε έκτακτη σύσκεψη, αφού εξέτασε την διαμορφούμενη κατάσταση, κατέληξε κατ΄αρχήν στα ακόλουθα:

Να προχωρήσει άμεσα σε ανακοίνωση προς τα μέλη του και να ενημερώσει ειδικά τους ασφαλισμένους με το προαναφερθέν Συμβόλαιο ώστε να γνωρίζουν το θέμα. Να ζητήσει από την Groupama εύλογο χρόνο να μελετήσει το θέμα, άρα η απάντηση έως 30/9/2020 να πάει ένα μήνα αργότερα. Να αναθέσει στην Ομάδα Δανείων την διερεύνηση και αξιολόγηση διεξοδικά του ζητήματος και να εισηγηθεί το συντομότερο δυνατό πρόταση προς το ΔΣ. Η Ομάδα μπορεί να ενισχυθεί για το παρόν θέμα με κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο. Να εξετάσει μέσω της Ομάδας Δανείων κάθε πρόταση που ενδεχόμενα υποβληθεί από τα μέλη συνάδελφους μας. Το ΔΣ του Συλλόγου και οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοι θα καταβάλλουν  κάθε προσπάθεια ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων μελών του Συλλόγου μας.

Ως Σύλλογος παρακολουθούμε το θέμα και θα σας ενημερώσουμε για ότι προκύψει.

Υ.Γ. Η παρούσα γενική ενημέρωση είναι προς όλους. Για τους συναδέλφους που συμμετέχουν στο ασφαλιστήριο υπάρχει ειδικότερη ενημέρωση, η οποία θα τους σταλεί με e-mail σε όσους έχουν και φυσική επιστολή προς όλους τους 824.

Για το ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

      Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Τσιλώνης                      Παύλος Δερμενάκης

07.04.2020 Ενημέρωση για 3μηνη Αναστολή Δόσεων Δανείων λόγω Πανδημίας

Ανακοίνωση – Ενημέρωση Ομάδας Δανείων ΣΣΕΜ

Σχετικά με την 3μηνη Αναστολή Δόσεων Δανείων λόγω Πανδημίας

7/4/2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

Η Ομάδα δανείων του Συλλόγου μας με αφορμή τα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί από το κράτος μέχρι σήμερα, ειδικά σε ότι αφορά το δανεισμό των ιδιωτών, θεώρησε αναγκαία την παροχή συμπληρωματικής ενημέρωσης σε όλους τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους σχετικά με το ζήτημα της αναστολής δόσεων δανείων.

Από την διεξοδική μελέτη του σχετικού με το θέμα άρθρου της ΠΝΠ όπως δημοσιεύθηκε (άρθρο 5 του ΦΕΚ Α75 / 30.3.2020), τα σχετικά με το θέμα δημοσιεύματα, αλλά και την επικοινωνία μας για ενημέρωση του τρόπου εφαρμογής από την Alpha Bank, προκύπτουν τα παρακάτω δεδομένα :

Η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής δόσεων για 3 μήνες από την έναρξη ισχύος της σχετικής ΠΝΠ (δηλαδή την 30/3/2020) αφορά κατ’ αρχήν τους οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τα μέτρα λόγω της πανδημίας. Στο συγκεκριμένο μέτρο εντάσσονται επίσης οι πιστούχοι με ρυθμισμένες οφειλές μέσω του 3869/2010 (Ν. Κατσέλη) καθώς και του Ν.4605/2019. Για όσους επιλέξουν την αναστολή των δόσεων τους για 3 μήνες δεν θα θεωρούνται υπερήμεροι λόγω μη καταβολής και δεν θα έχουν τις προβλεπόμενες από τους σχετικούς νόμους συνέπειες. Επίσης η προαναφερόμενη ΠΝΠ παρέχει την δυνατότητα και στους οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω ομάδες να τους χορηγηθεί η 3μηνη αναστολή δόσεων, κατόπιν αιτήματος τους και σχετική αξιολόγησή του από την Τράπεζα.

Με βάση τα παραπάνω σε όλους τους πιστούχους οι οποίοι ήταν ενήμεροι μέχρι και 28/2/2020 (ανεξάρτητα εάν το δάνειο εξυπηρετείτο κανονικά με βάση την αρχική σύμβαση ή αφορά ρυθμισμένη οφειλή) και εμφανίζουν καθυστέρηση στην οφειλή τους από τον Μάρτιο, η Alpha Bank παρέχει την δυνατότητα 3μηνης αναστολής δόσεων.

Η προαναφερόμενη παροχή αναστολής δόσεων, όπως ενημερωθήκαμε, δεν αφορά τα στεγαστικά δάνεια ΣΣΕ’84.

Η εν λόγω αναστολή δόσεων για το διάστημα αυτό (3μηνο), παρέχεται χωρίς τροποποίηση στην διάρκεια του δανείου. Άρα τα ποσά των 3 δόσεων κεφαλαιοποιούνται και επιβαρύνουν αυξητικά τις υπολειπόμενες δόσεις μέχρι την κανονική λήξη του δανείου.  

Σε ότι αφορά την διαδικασία παροχής της 3μηνης αναστολής, για μεν τα ρυθμισμένα δάνεια η επικοινωνία πραγματοποιείται από το «Call Center» της Τράπεζας και εφ’ όσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του δανειολήπτη υλοποιείται η ενέργεια. Σε ότι αφορά τα ενήμερα δάνεια η επικοινωνία και η υλοποίηση γίνεται μέσω των Καταστημάτων που τηρούνται οι λογαριασμοί.

Από τα παραπάνω και επειδή έχουμε πληροφορηθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία της Τράπεζας για ένταξη οφειλετών, που εμφανίζουν καθυστέρηση, στην παροχή 3μηνης αναστολής δόσεων, επισημαίνουμε ότι η αποδοχή της αναστολής σημαίνει αύξηση των επομένων μηναίων υποχρεώσεων. Η επιλογή αυτή με τα μέχρι σήμερα οικονομικά δεδομένα δεν αξιολογείται από πλευράς μας ως επιλέξιμη, εκτός περιπτώσεων όπου εξ αιτίας των μέτρων έχει πληγεί το οικογενειακό εισόδημα συναδέλφων.

Επίσης πιστεύουμε ότι δεν είναι επιλέξιμη η εν λόγω παροχή και στην περίπτωση όπου έχει υποβληθεί αίτημα ρύθμισης ή επιμήκυνσης δανείων και εκκρεμεί η σχετική έγκριση από την Τράπεζα. Αυτό διότι εάν η απόφαση ρύθμισης, όταν δοθεί, αξιολογηθεί ως ευνοϊκή και εν τω μεταξύ έχει επιλεγεί η 3μηνη αναστολή, η εγκριτική απόφαση δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί αφού θα έχει λήξει κατά πάσα πιθανότητα η περίοδος ισχύος της και θα απαιτηθεί εκ νέου έγκριση. 

Επισημαίνεται ότι για την κατηγορία συνάδελφων που έχει πληγεί το οικογενειακό τους εισόδημα και έχει προκύψει ή επιδεινωθεί εξ αυτού οικονομικό πρόβλημα, η Ομάδα δανείων μέσω του ΣΣΕΜ βρίσκεται στην διάθεση τους για οποιαδήποτε συνδρομή στην προσπάθεια εξεύρεσης βιώσιμης λύσης μέσω της Τράπεζας.

Ολοκληρώνοντας, για οποιαδήποτε νεότερα δεδομένα θα σας ενημερώνουμε σχετικά, ενώ παρακαλούμε και για την από πλευράς σας επικοινωνία με την Ομάδα δανείων του ΣΣΕΜ, για ότι διαπιστώνετε από ενδεχόμενη επικοινωνία σας για τις οφειλές σας, έτσι ώστε συλλογικά να επιδιώκεται η δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών.

 

Η Ομάδα Δανείων Μελών Συλλόγου

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

 

11.11.2019 Απολογισμός Δράσης Ομάδας Δανείων ΣΣΕΜ Γενική Συνέλευση της 11 Νοεμβρίου 2019

Αγαπητές Συναδέλφισσες και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρουσιάζουμε τον απολογισμό δράσης της Ομάδας Δανείων του Συλλόγου για την περίοδο Ιανουάριος 2017 – Νοέμβριος 2019.

Η Ομάδα Δανείων του Συλλόγου, που δημιουργήθηκε και λειτουργεί από τους πρώτους μήνες του 2017, επεξεργάστηκε πρόταση για την πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος εξυπηρέτησης των δανειακών μας υποχρεώσεων με βάση τα τρέχοντα οικονομικά, περιουσιακά και προσωπικά δεδομένα των συναδέλφων. Το μοντέλο μάλιστα προτάθηκε να είχε δυναμικό χαρακτήρα, δηλαδή η διαμόρφωση του διαχρονικά να αλλάζει (αυξάνεται ή μειώνεται) ανάλογα με την εξέλιξη του οικογενειακού εισοδήματος.

Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε στην Alpha τον Απρίλιο 2017 και μέσα από ένα δύσκολο διάλογο καταλήξαμε το Δεκέμβρη 2017 στα παρακάτω:

Δυνατότητα εξέτασης από πλευράς της Alpha Bank ρυθμίσεων με το διαχωρισμό του δανείου, ανάλογα με τα εισοδήματα, σε εξυπηρετούμενο τμήμα και μη («Ιρλανδικό Μοντέλο»), για συνεργάσιμους δανειολήπτες που πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Δυνατότητα εξέτασης της ρύθμισης δανειακών υποχρεώσεων συναδέλφων οι οποίοι :

α)    Βρίσκονται με «αναστολή σύνταξης» μέχρι να φθάσουν το 55ο έτος,

β)    Μεταφέρονται από το προσυνταξιοδοτικό σύστημα ( ΕΤΑΤ – ΕΦΚΑ) στο Ι.Κ.Α.

Η κατ’ αρχάς θετική ανταπόκριση της Alpha Bank, στις προτάσεις της Ομάδας Δανείων, σύμφωνα με τα παραπάνω λέγαμε τότε «μένει να επιβεβαιωθεί και στην πράξη».

Η επιβεβαίωση ήταν μερική και για σύντομο χρονικό διάστημα. Αναφέρουμε το μερική καθώς ενώ υποβλήθηκαν μέχρι τον Ιούνιο 2018 πολλά αιτήματα ελάχιστα εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν υπό το πρίσμα αυτού του πλαισίου.

Από τις 2/7/2018, μετά την αλλαγή στο επίπεδο του Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή για τις καθυστερήσεις ιδιωτών, υπήρξε αλλαγή της εφαρμοζόμενης πολιτικής εκ μέρους της Τράπεζας με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι εγκρίσεις στο πλαίσιο που είχαμε συμφωνήσει και να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση των θεμάτων. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης προχωρήσαμε σε νέο κύκλο επαφών που ολοκληρώθηκε στο τέλος Οκτώβρη 2018.

Από αυτή την επικοινωνία μας προέκυψε το παρακάτω γενικό πλαίσιο εντός του οποίου η Τράπεζα πραγματοποιεί την αξιολόγηση αιτημάτων ρύθμισης δανειακών οφειλών:

Για τα δάνεια με βάση την ΣΣΕ’84, τα οποία διέπονται από το καθεστώς της ΣΣΕ και δεν θεωρούνται πελατείας. Στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι σε σχετικό ερώτημα που υποβάλαμε στον συνήγορο του καταναλωτή λάβαμε την απάντηση ότι είναι εκτός της δικής του αρμοδιότητας διότι διέπονται από το καθεστώς της ΣΣΕ και όχι από το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τους καταναλωτές. Για τα δάνεια της ΣΣΡ’84 η Τράπεζα, εφαρμόζοντας το διαμορφωμένο με βάση την τελευταία Συλλογική Σύμβαση ΟΤΟΕ-Τραπεζών θεσμικό πλαίσιο, δεν εντάσσει τα δάνεια της κατηγορίας αυτής στα «προϊόντα» ρυθμίσεων που έχει δημιουργήσει για τον εν γένει δανεισμό Ιδιωτών, αλλά παρέχει μόνον την δυνατότητα επιμήκυνσης των δανείων ή εναλλακτικά την εφαρμογή μειωμένης δόσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με επιβάρυνση στην συνέχεια του υπολειπομένου δανεισμού. Τα δάνεια ΣΣΕ’84, επιμηκύνονται συνδυαστικά μέχρι 40 χρόνια από την ημερομηνία λήψης του δανείου και εφ’ όσον ο συνάδελφος δεν υπερβαίνει το 80ο έτος ηλικίας του. Ανώτατο όριο όποιο από τα δύο κριτήρια εκπληρώνεται πρώτο. Με βάση την επιμήκυνση των δανείων ΣΣΕ’84 ορίζονται οι δόσεις ανάλογα με την περίοδο στην οποία βρίσκεται ο δανειολήπτης (1η χαμηλή δόση, 2η ολόκληρη δόση, 3η αυξημένη δόση). Αν οι δόσεις δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον δανειολήπτη έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει το δάνειο από ΣΣΕ’84 σε δάνειο από τα ίδια διαθέσιμα της Alpha (πελατειακό) και να αξιοποιήσει τα προϊόντα ρύθμισης Ιδιωτών που εφαρμόζει η Τράπεζα για τα δάνεια πελατείας. Για τα πάσης φύσεως δάνεια από τα ίδια διαθέσιμα της Τράπεζας, γενικός κανόνας είναι η επιμήκυνση δανεισμού έως το 80ο έτος της ηλικίας του δανειολήπτη και προσαρμογή μέσω διαλόγου της δόσης και του τρόπου εξόφλησης, σύμφωνα με τα οικονομικά του στοιχεία Για ρύθμιση μετά το 80ό έτος ηλικίας απαιτείται από την Τράπεζα και εγγυητής. Τα προϊόντα ρύθμισης για τα δάνεια από ίδια διαθέσιμα Ιδιωτών περιλαμβάνουν ενέργειες μονομερείς ή συνδυαστικές, κλιμακούμενες από, προσωρινές διευκολύνσεις δόσεων και χρόνου, επιμήκυνση διάρκειας δανείων, μείωση επιτοκίου, ενοποιήσεις και διαχωρισμό δανεισμού σε εξυπηρετούμενο και άτοκο μη εξυπηρετούμενο για σημαντικό διάστημα κ.α. Δεν είναι στην πολιτική της Alpha οι μαζικές διαγραφές. Οι διαγραφές γίνονται κατ΄ εξαίρεση και υπό προϋποθέσεις. Βασικό κριτήριο, όχι όμως μοναδικό, προκειμένου να εξετάσει η τράπεζα τη δυνατότητα διαγραφής είναι το σύνολο της οφειλής να είναι σημαντικά υψηλότερο (πάνω από 120%) της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του οφειλέτη με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία. Στις περιπτώσεις των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων υπάρχει ευελιξία για την μείωση των επιτοκίων.

Τα παραπάνω συνοψίζουν το νέο γενικό πλαίσιο πολιτικής της Alpha και δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με σκοπό ενδεχόμενες βελτιώσεις. Στο προαναφερόμενο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών που έχει ορίσει η Τράπεζα, έχουμε εκφράσει τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις μας με επιχειρήματα, όσον αφορά την βιωσιμότητα των αρχικά προτεινόμενων λύσεων εκ μέρους της Τράπεζας με τη μορφή ειδικών προϊόντων, όσο ευέλικτα και αν είναι αυτά. Ο προβληματισμός μας στηρίζεται σε δύο βασικά γεγονότα:

Α)    Των μνημονιακών δεσμεύσεων που συνεχίζουν να ισχύουν και δημιουργούν αστάθεια /τάσεις μείωσης στη μελλοντική διαμόρφωση του εισοδήματός μας (μείωση αφορολόγητου, προσωπική διαφορά, τυχόν εφαρμογή δημοσιονομικού κόφτη)

Β)    Την τυχόν αδυναμία στο μέλλον να ανταποκριθούν στις δανειακές μας υποχρεώσεις τα παιδιά μας ως κληρονόμοι με τις υφιστάμενες νεοφιλελεύθερες συνθήκες στην αγορά εργασίας (χαμηλοί μισθοί, μερική απασχόληση, υψηλή ανεργία, μεγάλη αβεβαιότητα, εργασιακές συνθήκες «γαλέρας» κλπ).

Επιπλέον και πέραν των προαναφερομένων ενεργειών ως Σύλλογος προκειμένου να διευρυνθούν τα εργαλεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας για τα στεγαστικά της ΣΣΕ’84 προχωρήσαμε σε επεξεργασία και υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης στη τελευταίο συνέδριο της ΟΤΟΕ για τις ρυθμίσεις των δανείων της ΣΣΕ’84. Δομικό στοιχείο της πρότασής μας είναι η αξιοποίηση του συνόλου των πολιτικών ρύθμισης (προϊόντα) που εφαρμόζει κάθε επιμέρους τράπεζα για τα στεγαστικά από ίδια διαθέσιμα να αξιοποιούνται με την ίδια ακριβώς διαδικασία και για τα στεγαστικά της ΣΣΕ’84.

Σημειώνουμε ότι η ΟΤΟΕ προχώρησε σε νέα ΣΣΕ για την περίοδο 2019-2020. Η πρότασή μας αν και υποβλήθηκε στο Συνέδριο της ΟΤΟΕ, με το «επιχείρημα» ότι το θέμα που θίγουμε αφορά συνταξιούχους και μάλιστα μιας μόνο τράπεζας απορρίφτηκε από την αρχή και δεν τέθηκε ούτε σε συζήτηση. Υπεύθυνοι γι΄ αυτή την αρνητική εξέλιξη είναι κατ΄ αρχήν «συνάδελφοι» από τον πρώην Σύλλογο Εργαζόμενων στην Εμπορική Τράπεζα, σήμερα ΕΝΑΣ στην Alpha Bank. Ως Σύλλογος και ως Ομάδα συνεχίζουμε να προσπαθούμε ώστε να πείσουμε να συμπεριληφθεί η πρότασή μας στο διάλογο με τις τράπεζες. Δυστυχώς τα προβλήματα στο ΛΕΠΕΤΕ δεν μας επέτρεψαν, στην ίδια περίοδο, παρά τις προσπάθειες που κάναμε να συντονιστούμε για το θέμα με το Σύλλογο Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας.

Με το νέο πλαίσιο που εφαρμόζει η Τράπεζα από 2/7/2018 και τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ομάδας Δανείων στην Alpha Bank, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των συναδέλφων, η κατάσταση από πλευράς αντιμετώπισης Alpha Bank βαίνει, με αργά βήματα, βελτιούμενη τόσο από πλευράς χρόνου επεξεργασίας και έγκρισης όσο και στην ουσία της εγκριτικής απόφασης. Έτσι, μέσα από ένα γόνιμο διάλογο προσπαθούμε να βρίσκουμε από κοινού λύσεις που εξυπηρετούν τους συναδέλφους.

Το θέμα του χρόνου ανταπόκρισης μάλιστα είναι ένα επίσης πολύ κρίσιμο θέμα επειδή τώρα τελειώνουν οι ρυθμίσεις με τις μειωμένες δόσεις έως και 70%. Συνεπώς πολλοί συνάδελφοι πιέζονται για άμεση λύση καθώς οι νέες δόσεις στις οποίες είχαν συμφωνήσει με τις «ρυθμίσεις» που τους υπέδειξε η Alpha είναι πολύ μεγαλύτερες από τη δόση που πλήρωναν αρχικά, για την οποία ζήτησαν ρύθμιση!

Σημειώνουμε ότι μέχρι στιγμής η Ομάδα Δανείων έχει ανταποκριθεί σε περισσότερα από 350 αιτήματα συναδέλφων και σε μερικές δεκάδες αιτημάτων από «τρίτους». Οι περιπτώσεις αυτές προέκυψαν μέσω των συναδέλφων και κρίναμε σκόπιμο να ανταποκριθούμε σε αυτές για ανθρωπιστικούς λόγους στη λογική της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Από πλευράς Ομάδας για να επιτευχθεί αυτή η θετική προσέγγιση – διαδικασία έχουμε καταναλώσει πάρα πολλές ώρες όχι μόνο σε συνεννοήσεις με τους συναδέλφους και επεξεργασίες των λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς κάθε ένας αποτελεί μια ειδική περίπτωση, αλλά και σε σχέση με την Alpha Bank.

Διερευνήσαμε όλη την εσωτερική διαδικασία της Alpha σε σχέση με τις ρυθμίσεις και το κανονιστικό πλαίσιο που έχει θέσει (εγκύκλιοι), ήρθαμε σε επαφή με τις εμπλεκόμενες μονάδες της Τράπεζας και διατηρούμε μια σταθερή γόνιμη επαφή με όλους προκειμένου να «ξεμπλοκάρονται» όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα καθυστερήσεις και προβλήματα. Αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων είναι και η επέκταση από τα 3 στα 7 χρόνια της επέκτασης των δανείων ΣΣΕ’84 χωρίς πρόσθετα δικαστικά έξοδα (επισημείωση στο ακίνητο). Ως Ομάδα παρεμβαίνουμε μέχρι να ολοκληρωθεί αισίως η διαδικασία και να υπογράψει ο συνάδελφος μια ικανοποιητική για τις δυνατότητές του βιώσιμη λύση.

Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του νέου πλαισίου της Alpha επισημαίνουμε ότι η Ομάδα Δανείων του Συλλόγου είναι στη διάθεση όσων συναδέλφων το επιθυμούν για να τους παράσχει την αναγκαία τεχνική βοήθεια με σκοπό την αντιμετώπιση των δανειακών τους υποχρεώσεων (επικοινωνία τηλεφωνικά στον σύλλογο ή με e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak7e1b3d9ebfd1c299e8f01317d229974a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7e1b3d9ebfd1c299e8f01317d229974a = 'ssem.omadadaneion' + '@'; addy7e1b3d9ebfd1c299e8f01317d229974a = addy7e1b3d9ebfd1c299e8f01317d229974a + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text7e1b3d9ebfd1c299e8f01317d229974a = 'ssem.omadadaneion' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak7e1b3d9ebfd1c299e8f01317d229974a').innerHTML += ''+addy_text7e1b3d9ebfd1c299e8f01317d229974a+''; ). Από την εμπειρία μας σημειώνουμε ότι η απ’ ευθείας διαπραγμάτευση των συναδέλφων με την Alpha (και τις άλλες τράπεζες όταν υπάρχουν και εκεί δάνεια) δεν οδηγεί στα καλύτερα, για τον συνάδελφο, αποτελέσματα. Η Τράπεζα φροντίζει με την κατάλληλη αξιοποίηση των προϊόντων της να κατοχυρώσει τη θέση της, γεγονός το οποίο ενέχει κινδύνους για το συνάδελφο. Η υπογραφή του νέου πλαισίου ρύθμισης και η αδυναμία ανταπόκρισης στη συνέχεια ενέχει μεγάλο κίνδυνο για το μέλλον των περιουσιακών στοιχείων των συναδέλφων καθώς δεν μπορεί να γίνει νέα ρύθμιση αν δεν έχει μειωθεί το οικογενειακό εισόδημα 30% τουλάστον. Η Ομάδα Δανείων έχοντας αντιμετωπίσει εκατοντάδες περιπτώσεις έχει την τεχνογνωσία να μπορεί να «προβλέψει» προβλήματα σε ρυθμίσεις και να προτείνει καταλληλότερες λύσεις από τις άμεσα προφανείς κατά την Τράπεζα. Η εμπειρία μας αυτή έχει γίνει πράξη υπέρ των συναδέλφων σε αρκετές περιπτώσεις.

Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η Τεχνική Ομάδα που επεξεργάζεται τις προτάσεις και έχει τις επαφές με την Τράπεζα είναι ολιγομελής και ήδη έχει ξεπεράσει τα όρια της όσον αφορά τις δυνατότητες να εξυπηρετήσει νέα αιτήματα συναδέλφων.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να πλαισιώσετε την Ομάδα και να βοηθήσετε καθώς εκτιμούμε ότι τα αιτήματα θα πολλαπλασιαστούν  αφού πλέον λήγουν οι ρυθμίσεις με τις μειωμένες δόσεις και οι συνάδελφοι είναι αδύνατον να ανταποκριθούν στις αυξημένες δόσεις που έχουν συμφωνήσει. Αναζητούνται κυρίως συνάδελφοι με εμπειρία στις χορηγήσεις αλλά και καθένας που έχει όρεξη να μάθει «τεχνικά» πως λειτουργούμε και να βοηθήσει.

Τέλος σημειώνουμε ότι η Ομάδα Δανείων παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θεσμικό επίπεδο (νομοθεσία προστασίας Α’ κατοικίας, κανόνες ΕΚΤ για αντιμετώπιση κόκκινων δανείων, εθνικές ρυθμίσεις για μείωση κόκκινων δανείων κλπ) και τις εξελίξεις στην αγορά προκειμένου να αξιοποιούνται στο μέτρο του δυνατού για την επίτευξη ευνοϊκότερων λύσεων για τους συναδέλφους.

Με το δεδομένο ότι από 25/5/2018 εφαρμόζεται το νέο θεσμικό πλαίσιο (Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τα προσωπικά δεδομένα προχωρήσαμε σε συνεργασία με το ΔΣ του Συλλόγου στη δημιουργία προστατευμένης πλήρως, ασφαλούς πλατφόρμας στο internet στην οποία θα γίνονται οι επεξεργασίες και θα φυλάσσονται τα δεδομένα των υποθέσεων που διαχειριζόμαστε. Με αυτή τη διαδικασία, που θα τεθεί σε εφαρμογή προσεχώς, ικανοποιούμε τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα προσωπικά δεδομένα και διασφαλίζονται τόσο οι συνάδελφοι όσο και ο Σύλλογος.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

Η Ομάδα Δανείων των Μελών του ΣΣΕΜ

20.03.2019 Απολογισμός δράσης Ομάδας Δανείων στη Γενική Συνέλευση 15/3/2019

Απολογισμός Δράσης Ομάδας Δανείων ΣΣΕΜ

Γενική Συνέλευση της 15/3/2019

Αγαπητές Συναδέλφισσες και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ομάδα Δανείων του Συλλόγου, που δημιουργήθηκε και λειτουργεί από τους πρώτους μήνες του 2017, όπως σας ενημερώσαμε και στην προηγουμένη Γενική Συνέλευση επεξεργάστηκε πρόταση για την πραγματική αντιμετώπιση του προβλήματος εξυπηρέτησης των δανειακών μας υποχρεώσεων με βάση τα τρέχοντα οικονομικά, περιουσιακά και προσωπικά δεδομένα των συναδέλφων. Το μοντέλο μάλιστα προτάθηκε να είχε δυναμικό χαρακτήρα, δηλαδή η διαμόρφωση του διαχρονικά να αλλάζει (αυξάνεται ή μειώνεται) ανάλογα με την εξέλιξη του οικογενειακού εισοδήματος.

Η πρόταση αυτή παρουσιάστηκε στην Alpha τον Απρίλιο 2017 και μέσα

20.03.2018 Απολογισμός Δράσης Ομάδας Δανείων στη Γενική Συνέλευση 15.03.2018

Απολογισμός Δράσης Ομάδας Δανείων ΣΣΕΜ

Γενική Συνέλευση ΣΣΕΜ 15/3/2018

 

Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας αξιολογώντας την σημαντικότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι, με την εξυπηρέτηση των δανειακών μας υποχρεώσεων αποφάσισε την δημιουργία της Ομάδας Δανείων.

26.02.2018 Κώδικας δεοντολογίας διαχείρισης δανείων σε καθυστέρηση

Ενημερωτικό Σημέιωμα

Κώδικας Δεοντολογίας Τράπεζας της Ελλάδος

για τη Διαχείριση Δανείων σε Καθυστέρηση

2018.02.26

Συνοπτικά

Με καθυστέρηση δόσης 60 ημερών το Πιστωτικό Ίδρυμα (ΠΙ) στέλνει γραπτή ειδοποίηση με την οποία σε εντάσσει στον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας (ΚΔΤ), στη λεγόμενη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) . Εντός 15 εργάσιμων ημερών πρέπει να συμπληρώσεις τα οικονομικά και περιουσιακά σου στοιχεία στο έντυπο Τυποποιημένης Οικονομικής Κατάστασης (ΤΟΚ) που σου έχει σταλεί με την προηγούμενη επιστολή. Η τράπεζα σου δίνει αποδεικτικό παραλαβής το οποίο πρέπει να κρατήσεις για να μην κινδυνεύσεις να χαρακτηριστείς μη συνεργάσιμος. Εντός 4ων μηνών και εφόσον η Τράπεζα εκτιμήσει από τη μία την ικανότητα αποπληρωμής σου και την αξία των περιουσιακών σου στοιχείων και από την άλλη το ελάχιστο επίπεδο εύλογων δαπανών διαβίωσης σου, σου στέλνει μία ή περισσότερες προτάσεις ρύθμισης του δανείου σου ή προτάσεις κατάλληλης λύσης.

20.02.2018 Ενημέρωση για τα ενδεχόμενα προβλήματα που δημιουργούνται από την καταβολή της δόσης των στεγαστικών δανείων της ΣΣΕ '84 σε καθορισμένη ημερομηνία.

2018.02.17

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στα ενημερωτικά σημειώματα που έστειλε πρόσφατα η Alpha για τα στεγαστικά της ΣΣΕ '84 αναφέρεται ότι η καταβολή της επόμενης δόσης ορίζεται για τις 26.02.2018. Με βάση αυτή την αναφορά προκύπτουν ερωτηματικά κατά πόσον θα λογίζονται χρεωστικοί τόκοι υπερημερίας στο βαθμό που η σύνταξή μας καταβάλλεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία και δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό μας την 26.02.2018.

Για το θέμα αυτό έχει ενημερωθεί η Ομάδα Δανείων και θα το διερευνήσει τις επόμενες μέρες με σκοπό την αντιμετώπισή του. Για την εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε μέσω του site και της σελίδας F/B του Συλλόγου.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους να ενημερώνουν άμεσα την Ομάδα Δανείων, μέσω e-mail ή και τηλεφωνικά για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα διαπιστώνουν που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση ή για το οποίο χρειάζονται βοήθεια από πλευράς του Συλλόγου.

Η Ομάδα Δανείων του Συλλόγου

 

08.01.2018 Ενημέρωση για Λοιπές Προσφορές Ασφάλισης Κατοικίας

 

08.01.2018

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε προηγούμενη ανακοίνωση της Ομάδας Δανείων (12.11.2017) σχετικά με την υποχρέωσή μας, στα ενυπόθηκα στεγαστικά να υπάρχει συμβόλαιο ασφάλισης, είχαμε αναφέρει ότι "μετά τη διερεύνηση της αγοράς και την αναζήτηση καλύτερων οικονομικά αλλά και τεχνικά λύσεων, θα σας ενημερώσουμε για δυνατότητες σύναψης συμβολαίων ασφάλισης κατοικίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο."

Σε συνέχεια της από 19.11.2017 ανακοίνωσής μας με την οποία σας παρουσιάσαμε την πρώτη σχετική πρόταση, με την παρούσα σας παρουσιάζουμε τρεις επιπλέον προτάσεις που κάθε μία προτείνει περισσότερες από μία προσφορές.

Αφού μελετήσετε όλες τις προτάσεις μπορείτε να επιλέξετε από αυτές ή και από άλλες που ενδεχόμενα έχετε υπόψη σας όποια θεωρείτε ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας, όπως εσείς τις αξιολογείτε.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται είτε τώρα είτε αργότερα, όταν θα πλησιάζουν προς τη λήξη τους τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαια, μπορούν να επικοινωνούν απ΄ ευθείας με τους αρμοδίους που αναφέρονται σε κάθε πρόταση για τα περεταίρω.

Διευκρινίζονται ότι:

α) Η Ομάδα Δανείων για την διευκόλυνσή όλων μας και για την επίτευξη κάποιων βελτιωμένων τιμών προχώρησε σε αυτές τις ενέργειες αναζήτησης και δημοσιοποίησης των προτάσεων.

β) Για την όλη διαδικασία δεν υπάρχει καμία συναλλαγή, οικονομική ή άλλη, εκ μέρους του Συλλόγου ή της Ομάδας Δανείων με τους προσφέροντες.

γ) Οι συνάδελφοι δεν έχουν καμία υποχρέωση να αποδεχθούν κάποια από τις παραπάνω προτάσεις. Ενημερώνονται για το περιεχόμενό τους και αποφασίζουν οι ίδιοι κατά πόσον επιθυμούν να αξιοποιήσουν κάποια από αυτές ή όχι.

Η Ομάδα Δανείων Μελών του ΣΣΕΜ

 Για τις προτάσεις της MEGA Broker πατήστε ΕΔΩ

 Για τις προτάσεις της Ζάβρα Γεωργίας (συναδέλφου) πατήστε ΕΔΩ

 Για τις προτάσεις της Victory Promise πατήστε ΕΔΩ