Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

04.10.2007 - Εφαρμογή των νόμων 3371/05 και 3455/06

ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΟΥΛΗΣ
Ν.Δ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ

ΘΕΜΑ.: Εφαρμογή των νόμων 3371/05 και 3455/06  στους ασφαλισμένους  εν ενεργεία και συνταξιούχους του Ταμείου Επικ. Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ).

Προκειμένου ως πολιτικός φορέας να έχετε σαφή και πλήρη εικόνα του τρόπου εφαρμογής των παραπάνω νόμων, θεωρήσαμε σκόπιμο να θέσουμε υπ’ όψη σας τα ακόλουθα:
1.    Με τις εγκυκλίους Νο Φ20203/12708/593/17.7.06 του Υπουργείου Απασχόλησης και Νο53/1.9.06 του ΙΚΑ , ορίστηκε  ότι στο ΕΤΕΑΜ υπάγονται και οι διανύοντες το στάδιο προσυνταξιοδότησης  δηλ. όσοι συνταξιοδοτήθηκαν  με τις διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ χωρίς ακόμα, να έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης από το ΙΚΑ  ή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Αλλά κατά τη ρητή διάταξη του άρθρ.61 στοιχ.β΄ ν.3371/05  οι συνταξιούχοι αυτοί υπάγονται στο ΕΤΑΤ  το οποίο καταβάλλει ολόκληρο το ποσό της σύνταξης μέχρις ότου  συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από κύριο φορέα, οπότε το καταβαλλόμενο ποσό από το ΕΤΑΤ μειώνεται κατά το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στο κύριο φορέα και στο ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους. Άλλωστε το ΕΤΕΑΜ  ως φορέας, αμιγώς, επικουρικής ασφάλισης δεν έχει αρμοδιότητα να καταβάλλει ποσά προσυνταξιοδότησης   δηλ. ποσά που χορηγούνται σε υποκατάσταση κύριας σύνταξης. Τούτο αποσαφηνίζεται και στην εισηγητική έκθεση του      ν. 3371/05 όπου στις σελ. 4 και 5 αναφέρεται ότι το ΕΤΕΑΜ καταβάλλει μόνο την Επικουρική σύνταξη στους ήδη συνταξιούχους των Επικουρικών Ταμείων.
Στο σημείο αυτό σας διευκρινίζουμε ότι το σύστημα προσυνταξιοδότησης, που αναγνωρίζεται από τη κειμένη  νομοθεσία (άρθρα 52 – 54 ν.2084/92) ισχύει και εφαρμόζεται στο ΤΕΑΠΕΤΕ  και στο Επικ. Ταμείο της ALPHA BANK.
2.    Επίσης, πρόβλημα υπάρχει με την έκταση εφαρμογής  της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ μετά την ένταξη σ’ αυτό όλων εκείνων που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από κύριο φορέα – απαράβατος όρος για την χορήγηση σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ (αρθρ.29 παρ.2 ν.1759/88).
Σύμφωνα με τις οδηγίες των παραπάνω εγκυκλίων όλοι οι εντασσόμενοι στο ΕΤΕΑΜ διέπονται από την νομοθεσία του βάσει των παρ. 1 και 4 του άρθρ 58 ν.3371/05. Αλλά η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 61 στοιχ.β΄ στο δεύτερο εδάφιό της σαφώς ορίζει ότι οι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, από τα οικεία ταμεία δεν θίγονται, για τους ασφαλισθέντες μέχρι 31/12/92.  Η διάταξη αυτή υπερισχύει των αντιστοίχων των παρ. 1 και 4 του ως άνω άρθρου 58 ως ειδικότερη  και ως θεσπίζουσα εξαίρεση για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισθέντων  στην οποία σημειωτέον, ανήκει το σύνολο των μέχρι σήμερα συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ,  δεδομένου ότι ασφαλίστηκαν, το πρώτον,  σε κύριο φορέα  πριν από την 1/1/93 (πρόκειται για την γνωστή διάκριση του νόμου 2084/92 σε παλαιούς ασφαλισμένους , οι μέχρι 31/12/92 και σε νέους, οι από την 1/1/93 και μετά ασφαλισθέντες).
Η εξαίρεση αυτή έχει την έννοια ότι σε κάθε περίπτωση καταβάλλονται οι παροχές που προβλέπονται από το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ και όταν ακόμα έχει θεμελιωθεί δικαίωμα σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ, αφού στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 61 στοιχ. α΄ του ν. 3371/05, την προκύπτουσα  διαφορά  μεταξύ της σύνταξης βάσει των διατάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ και της αντίστοιχης βάσει των διατάξεων του ΕΤΕΑΜ την καταβάλλει το ΕΤΑΤ (με συνυπολογισμό, βεβαίως,  και της σύνταξης του ΙΚΑ).
3.    Οι οδηγίες των εγκυκλίων όχι μόνο δεν συμπορεύονται με τις ως άνω διατάξεις του ν. 3371/05 αλλά είναι  και εκ διαμέτρου αντίθετες, καθιστώντας ανίσχυρες εκείνες, ακριβώς, τις διατάξεις του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ που άφησε άθικτες ο παραπάνω νόμος. Εδώ παρατηρείται     το απαράδεκτο φαινόμενο, που δεν έχει  προηγούμενο να υπερισχύουν έναντι του νόμου οι εγκύκλιοι, αφού αυτές εφαρμόζονται στη πράξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες . Οι ερμηνείες σκοπιμότητας αντικατέστησαν την νομιμότητα με αποτέλεσμα οι παροχές προς τους διανύοντες το στάδιο προσυνταξιοδότησης,  (2.500 τον αριθμό) να υπόκεινται στους περιορισμούς  της νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ καίτοι οι συνταξιούχοι αυτοί διέπονται από τις διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ, όπως ορίζει ο νόμος.
Περαιτέρω συνέπεια της ως άνω ερμηνευτικής μεθόδευσης είναι το σύστημα προσυνταξιοδότησης  να ισχύει μόνον για τους ασφαλισθέντες μέχρι 31/12/92 που κατέστησαν  ή θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την 18/4/06 ημερομηνία εφαρμογής  του νόμου 3455/06. Μόνο αυτοί υπάγονται στο ΕΤΑΤ ενώ οι συνταξιοδοτηθέντες πριν την 18/4/06, όπως ήδη τονίστηκε υπάγονται στο ΕΤΕΑΜ κατά παράβαση του νόμου.
4.     Η καταστρατήγηση των διατάξεων του ν.3371/05 έχει δημιουργήσει στα μέλη μας σοβαρά προβλήματα που κατά κύριο λόγο αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις:
α). Συντάξεις χηρών και αγάμων θυγατέρων. Οι σχετικές αιτήσεις εκκρεμούν από τις 18/4/06. Μέχρι σήμερα δεν έχει απονεμηθεί καμία σύνταξη.
β). Το εφ’ άπαξ βοήθημα (€300) λόγω θανάτου, οι προκαταβολές συντάξεων, τα έντοκα δάνεια προς τα μέλη του ΤΕΑΠΕΤΕ, έπαψαν να χορηγούνται..
γ). Η επανάκριση    του δικαιώματος   χορήγησης αναπηρικής σύνταξης γίνεται με τις διατάξεις του ΕΤΕΑΜ κατά παράβαση του προαναφερθέντος άρθρου 61 στοιχ.β΄ ν. 3371/05  που διατήρησε σε ισχύ τους όρους και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τα οικεία ταμεία, ασχέτως αν πρόκειται για σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου (η διάταξη δεν κάνει διάκριση). Έτσι στερούνται  τη σύνταξή τους όσοι    έχουν μεν τις προϋποθέσεις του ΤΕΑΠΕΤΕ (ποσοστά αναπηρίας, χρόνος ασφάλισης) όχι   όμως και τις παρανόμους  αξιούμενες προϋποθέσεις του ΕΤΕΑΜ .
δ). Τέλος, σχετικά με τις αυξήσεις των συντάξεων του ΕΤΑΤ και του ΕΤΕΑΜ, επισημαίνεται ότι  ενώ πέρσι ίσχυσαν τα ποσοστά της διετούς διάρκειας, κλαδικής συλλογικής σύμβασης, όπως προβλέπει το Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ, φέτος,   όλως αυθαιρέτως    ορίστηκε να ισχύσουν τα ποσοστά αυξήσεων  της εισοδηματικής πολιτικής, αλλά ούτε και αυτά  καταβλήθησαν μέχρι σήμερα.   Προφανώς αναμένεται ……… η έλευση του νέου χρόνου για την καταβολή τους.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι επέρχεται μείωση των ασφαλιστικών παροχών  σ’αυτές  τις κατηγορίες δικαιούχων, κατά παράβαση  βασικής αρχής του Δικαίου που  με ιδιαίτερη έμφαση διατυπώνεται στην εισηγητική έκθεση του ν.3371/05 ότι δεν προσβάλλονται κεκτημένα  κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα .  Επίσης παραβιάζονται και οι λοιπές συναφείς διαβεβαιώσεις που  αναφέρονται στη σελ. 3 της  έκθεσης  αυτής και στα πρακτικά της Βουλής κατά τη συζήτηση  ψήφισης του νόμου.
5.    Με υπόμνημά μας πλήρως τεκμηριωμένο θέσαμε υπόψη του Υπουργού Απασχόλησης  το θέμα  των εγκυκλίων και των επιπτώσεων  της εφαρμογής τους στα  μέλη μας.     Η απάντηση που πήραμε από τα διοικητικά  όργανα που εκπροσωπούν  τον Υπουργό ήταν ότι εμμένουν στις θέσεις που διατυπώνονται στις εγκυκλίους   και   δεν τίθεται θέμα    ανάκλησής τους χωρίς να  αρθρώνουν ούτε ένα επιχείρημα – αν βέβαια είχαν  -    προς αντίκρουση    των ισχυρισμών μας και στήριξη των θέσεών τους, στις οποίες εμμένουν μεν,  δίχως όμως  να παραθέτουν μια υποτυπώδη, έστω, αιτιολογία..
Σχετικώς απευθυνθήκαμε και στο Υπουργείο Οικονομικών επειδή η οικονομική μελέτη που προβλέπει ο νόμος 3371/05 καταρτίστηκε με τις οδηγίες του και τις παραδοχές που αυτό όρισε σύμφωνα με τις οποίες στο ΕΤΕΑΜ εντάσσονται και οι προσυνταξιοδοτηθέντες μέχρι 18/4/06 ενώ οι μετά την ημερομηνία αυτή εντάσσονται στο ΕΤΑΤ, κατά παράβαση όπως ήδη αναφέρθηκε, του άρθρου 61 στοιχ.β΄ του ως άνω νόμου. Το Υπουργείο απάντησε σε άλλο ερώτημά μας, ενώ τήρησε «αιδήμονα σιωπή» για τις επισημάνσεις μας ως προς το μη σύννομο τρόπο ένταξης των μελών μας στους παραπάνω ασφαλιστικούς φορείς.  Τα συναρμόδια Υπουργεία ευθυγραμμίστηκαν όχι μόνο στην καταστρατήγηση του δικού τους νόμου, αλλά και στην τακτική των υπεκφυγών.
6.    Οι  επισημάνσεις  του  παρόντος υπομνήματος  έχουν ένα    ειδικότερο βάρος :
Το ΤΕΑΠΕΤΕ  αποτελεί τον  «πιλότο» εφαρμογής των κατ’ ευφημισμό μεταρρυθμίσεων που,  ουσιαστικά,  στοχεύουν στην   ενίσχυση των υπερκερδών των Τραπεζών με την απαλλαγή   τους,   από συμβατικές υποχρεώσεις τους προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους.
Ό,τι,  τελικά,  θα  επιβληθεί στο Ταμείο αυτό έστω και   με παράνομες μεθοδεύσεις θα αποτελέσει  πρόκριμα  και για τα  λοιπά ταμεία  του κλάδου. Τούτο  καταφάνηκε από τα παρόμοια προβλήματα  που δημιούργησαν οι αυθαίρετες ερμηνείες, στους  συνταξιούχους της Αγροτικής  Τράπεζας που εντάχθηκαν από 1/1/07 στο ΙΚΑ και στο ΕΤΑΤ.
Απευθυνόμενοι στον πολιτικό φορέα σας ζητούμε να στηρίξετε την προσπάθειά μας αποκατάστασης της νομιμότητας, σ’ ότι αφορά την εφαρμογή του καταστατικού  του ΤΕΑΠΕΤΕ και τα απορρέοντα απ’ αυτό δικαιώματα των 6.000 μελών μας και των οικογένειών τους.
Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων
Εμπορικής Τράπεζας
Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας
Εμμ. Βογιατζάκης                                            Γ. Καραμέτος