Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

home image

18-3-2010 - ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ , ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

Του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 , ΑΘΗΝΑ - 10432

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  (ΕΤΕΑΜ)
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 8,  και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.    ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟ, οδός Σταδίου 29, Αθήνα 
2.    ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ, οδός  Σταδίου 29, Αθήνα
3.    Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Δ/νση Παροχών, Τμήμα συγχ/μένων φορέων και Επικ. Ασφάλισης, οδός        Αγ. Κων/νου 8 Αθήνα
.

Σας απευθύνουμε την παρούσα, ενιστάμενοι για την εκ μέρους σας, κατ’ εξακολούθηση,  παράλειψη νόμω οφειλομένης ενέργειας,  που αφορά  την καταβολή  ή την προσήκουσα  καταβολή των αυξήσεων επί των συντάξεων ετών 2007 έως 2009, κατά τα κατωτέρω ειδικότερον εκτιθέμενα.
Α.  ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2007
Η Δ/νση Παροχών  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπό την ιδιότυπη κηδεμονία  της οποίας τελεί ο φορέας σας, γνωστοποίησε στο ΤΕΑΠΕΤΕ με το έγγραφό της                          ΤΟΟ/ΦΓ/94/9.1.07 ότι οι μεν αυξήσεις έτους  2006 θα καταβληθούν σύμφωνα με την κλαδική Σ.Σ.Ε. όπως προβλέπει το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ, οι  δε αυξήσεις  από 1.1.07 και εφεξής θα ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων του ΕΤΕΑΜ, παραβλέποντας το γεγονός  ότι η διετούς διάρκειας  (2006-2007) Σ.Σ.Ε αποτελούσε ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο ρυθμίσεων, δεσμεύοντας το φορέα σας για τον αντίστοιχο χρόνο ισχύος της, εφόσον αναγνώρισε την υποχρέωση εφαρμογής της.
Παράλληλα,  η εν λόγω Δ/νση αξίωσε αυθαίρετα και αναιτιολόγητα ως βάση υπολογισμού των αυξήσεων να ληφθεί η  βασική σύνταξη του ΕΤΕΑΜ, κατά παράβαση των άρθρων 66 ν.2084/92 και 19 ν. 2606/98 ενσωματωθέντων  από της ισχύος των  στο καταστατικό του φορέα σας (αρθρ.7) τα οποία θεσπίζουν τη λογικώς  αυτονόητη και γενικώς παραδεκτή αρχή του υπολογισμού των αυξήσεων επί του ποσού της καταβαλλομένης σύνταξης, η οποία στη περίπτωση των συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ είναι η συνολική σύνταξη όπως αυτή αναλύεται στα μηνιαία  εκκαθαριστικά – ενημερωτικά σημειώματα  που αποστέλλει ο  φορέας σας  μέσω του  εδρεύοντος  στο ΤΕΑΠΕΤΕ κλιμακίου του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εξουσιοδοτημένου  για  την επεξεργασία των συντάξεων και την πίστωση των σχετικών ποσών στους λογ/σμούς των δικαιούχων.  Τουτ’ αυτό ορίζουν  με  πανομοιότυπη  διατύπωση  και  οι  εκάστοτε  υπουργικές  αποφάσεις   για  τη  χορήγηση των αυξήσεων,  αλλά  και  η διάταξη  της  παρ. 7 αρθρ. 58 ν. 3371/05 αναφερομένη  στις καταβαλλόμενες συντάξεις στους ενταχθέντες συνταξιούχους οι οποίες ακολουθούν τις αυξήσεις του ΕΤΕΑΜ δηλ. τις προβλεπόμενες  από την εισοδηματική πολιτική, χωρίς η διάταξη  να θίγει τη βάση υπολογισμού  των αυξήσεων, που παραμένει η καταβαλλόμενη σύνταξη.
Επίσης η Δ/νση Παροχών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της ότι η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 αρθρ. 54 ν. 2084/92 θεσπίζει ιδιαίτερη ρύθμιση για τους επικ. φορείς που χορηγούν σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας ασφάλισης, όπως το ΤΕΑΠΕΤΕ, τους οποίους εξαιρεί από τον ισχύοντα  για τους λοιπούς φορείς, περιορισμό ως προς το ύψος της επικουρικής σύνταξης που δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, το 20%  των συντάξιμων αποδοχών. Συνεπώς όταν αξιώνει για τους συνταξιούχους του ΤΕΑΠΕΤΕ τον υπολογισμό των αυξήσεων επί του μή ισχύοντος   για το φορέα αυτό, ποσού της βασικής σύνταξης του Ε.Τ.Ε.Α.Μ., παραβιάζει και την ως άνω διάταξη.
Παράλληλα η εν λόγω Δ/νση θέτει ως όρο την παράδοση από το ΤΕΑΠΕΤΕ των φακέλων και του μηχανογραφικού μητρώου των συνταξιούχων διότι, άλλως, καθίσταται αδύνατος, κατά τους ισχυρισμούς της, ο υπολογισμός και η χορήγηση αυτών των κατ’ όνομα αυξήσεων  όπως τις εννοεί και τις θέλει η αυτοανακηρυχθείσα  σε υπερνομοθέτη  Δ/νση του Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ. Πρόκειται για αξίωση που στερείται λογικής και νομικής βάσης, οι δε συναφείς ισχυρισμοί είναι ψευδείς,  προσχηματικοί και ανυπόστατοι  ενόψει του ότι οι φάκελοι και τα λοιπά στοιχεία  είναι στη διάθεση του ως άνω κλιμακίου Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.  επιφορτισμένου με την επεξεργασία  και απονομή των συντάξεων, άρα και με τον υπολογισμό των αυξήσεών τους κατόπιν βεβαίως, σχετικής εντολής, διαδικασία που εφαρμόστηκε για τις αυξήσεις έτους 2006 αλλά και κατά το έτος 2007 με παρέμβαση του Υπουργείου η οποία όμως, περιορίστηκε στην καταβολή μόνο της τιμαριθμικής αύξησης και όχι στην καταβολή και των λοιπών παροχών της Σ.Σ.Ε. που όπως προελέχθη ίσχυε και για το έτος 2007.
Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, αποτελεί πανηγυρική διάψευση   του ισχυρισμού  ότι η μή παράδοση των φακέλων συνιστά αντικειμενική και ανυπαίτια αδυναμία  υπολογισμού και καταβολής των αυξήσεων, ενόψει δε του ότι τα ποσά  αυτών δεν προέρχονται από ίδια κεφάλαιά σας, αλλά από τις ετήσιες καταβολές της εισφοράς (κόστος ένταξης) των υποχρέων Τραπεζών, η μή απόδοση  τους στους δικαιούχους  εν  όλω ή εν μέρει, στοιχειοθετεί  το αδίκημα της υπεξαίρεσης έναντι του οποίου δεν σας καλύπτει το ως άνω σαθρό επιχείρημα της Δ/νσης Παροχών, περί μη παράδοσης των φακέλων κ.λ.π.
Β. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2008  - 2009
Σχετικώς δέον να ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής:
H εφετειακή απόφαση 4007 /09 επικυρώνουσα την πρωτόδικη 118/08 έκρινε, «μετά δυνάμεως δεδικασμένου», ως αντισυνταγματική την διάταξη του άρθρου 26     ν. 3455/06 με την οποία  οι συνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ εντάχθηκαν  υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στο ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ. Εκ του λόγου τούτου αναβίωσε ο ασφαλιστικός δεσμός των συνταξιούχων με τον επικουρικό τους φορέα, ενεργοποιηθέντος   και του καταστατικού του οι διατάξεις του οποίου προβλέπουν τη χορήγηση των αυξήσεων και λοιπών παροχών βάσει των κλαδικών Σ.Σ.Ε., Διαιτητικών Αποφάσεων κ.λ.π. η δε εφαρμογή τους ανάγεται, κατ’ αναδρομή, στο χρόνο που ετέθη σε ισχύ το ακυρωθέν ως αντισυνταγματικό   άρθρο 26 ν. 3455/06, καλύπτοντας το διάστημα από 18/4/06 και μετά. Συνεπώς ο φορέας σας οφείλει να μου καταβάλει για μεν το 2007 τις  μή αποδοθείσες  λοιπές παροχές της ΣΣΕ του έτους αυτού, για δε τα άλλα δύο επόμενα έτη τις αυξήσεις  και  λοιπές παροχές  που ορίζουν οι υπ. αρ. 39/2008 και 37/2009 αντιστοίχως, αποφάσεις της Διαιτησίας του ΟΜΕΔ εκδοθείσες κατόπιν της άρνησης της Ένωσης Τραπεζών να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΣΕ.
Ως προς την υφισταμένη απαγόρευση χορήγησης αυξήσεων στις συντάξεις του έτους 2009 από τους επικουρικούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, τέως Απασχόλησης, σημειώνεται  ότι το ΤΕΑΠΕΤΕ δεν εμπίπτει στη σχετική απαγόρευση ως μή υπαγόμενο στον έλεγχο και εποπτεία του Υπουργείου,  λόγω της νομικής του  μορφής – ειδικός λογ/σμός κοινωνικής ασφάλισης συσταθείς με ΣΣΕ (ΣτΕ 2859/82). Άλλωστε τα ποσά των αυξήσεων του έτους αυτού όπως και των προηγουμένων, συμπεριληφθέντα στο κόστος ένταξης αποδόθηκαν στο φορέα σας προκειμένου  να ανταποκριθεί στην εκ του νόμου υποχρέωσή του καταβολής των  αυξήσεων αυτών στους συνταξιούχους.
Κατ’ ακολουθίαν τούτων και επειδή την ευθύνη από το νόμο για την απόδοση στους δικαιούχους του ποσού των αυξήσεων έχει η Διοίκηση του φορέα σας  και  όχι η Δ/νση παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η οποία εκ του ασφαλούς δίνει τις εκτός νομιμότητας εντολές της
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
να μας καταβάλετε χωρίς άλλη απώλεια χρόνου τα οφειλόμενα ποσά σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα και τα οποία ποσά κατακρατείτε παρά το νόμο.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδόσει την παρούσα στο «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» (ΕΤΕΑΜ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αγ. Κων/νου 8 και εκπροσωπείται κατά το νόμο, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας αυτή ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης. 
Αθήνα 18/3/2010

 

Ο Εξωδίκως Δηλών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

O Πρόεδρος                       Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Εμμ. Βογιατζάκης                                       Γ. Καραμέτος