Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

23.10.2020 - Ενημερωτικό σημείωμα για την έκδοση Επικουρικών Συντάξεων από 1.1.2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΔΟΣΗ   ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΑΠΟ  1.1.2015

23.10.2020

Συνάδελφοι, 

            Σχετικά με το  φλέγον θέμα του  ορθού  υπολογισμού  των  επικουρικών μας  συντάξεων, για όσους  θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό   δικαίωμα στον κύριο φορέα από  1.1.2015  και   εξής για προσυνταξιούχους  ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ, και από 1.1.2017 για  προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ/ΤΕΑΠΕΤΕ  σας παραθέτουμε συνοπτικά, προς ενημέρωσή σας,  τις  ενέργειες στις  οποίες   έχει προβεί ο  Σύλλογος αντιδρώντας έγκαιρα και αποτελεσματικά  σε  μη  νόμιμες αποφάσεις αρμοδίων  υπαλλήλων αλλά  και της διοίκησης του ΕΤΕΑΕΠ,  προκειμένου  να  υπολογίζονται  ορθά  οι επικουρικές μας συντάξεις, σύμφωνα με  τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ και τις αναμφισβήτητα υψηλές  εισφορές  που   έχουμε   διαχρονικά αποδώσει υπέρ  επικουρικής ασφάλισης.

        Όπως γνωρίζετε μετά την ισχύ του  Ν. 4387/2016 και  του νέου   τρόπου  υπολογισμού  των  επικουρικών συντάξεων που αυτός εισήγαγε, για όσους  θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό   δικαίωμα στον κύριο φορέα από  1.1.2015  και   εξής,  πάγιο αίτημά  μας αποτελεί η  εφαρμογή του  άρθρου 30  του  ως άνω νόμου  και  η  χορήγηση  της  σχετικής προσαύξησης (επασφάλιστρο)  στις  επικουρικές μας  συντάξεις  λόγω των  αυξημένων  εισφορών  που  έχουμε καταβάλει καθόλο  τον  ασφαλιστικό μας   βίο,  έναντι του 6%  που  προβλεπόταν  για το ΕΤΕΑΜ.

             Μετά από   τρία και πλέον  έτη αφότου   ίσχυσε ο  ως άνω νόμος,  και παρά τις   δεσμεύσεις  των αρμοδίων  υπηρεσιακών παραγόντων  ότι θα  σεβαστούν – ως  οφείλουν - το  καταστατικό του  ΤΕΑΠΕΤΕ και την υπ’ αριθμ.  72/2006  εγκύκλιο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ  (που αποτυπώνει  τα ποσοστά εισφορών  που αποδίδαμε και  τις αποδοχές  επί των οποίων τις αποδίδαμε) - και  ότι θα  μας  υπολογίσουν  την  προσαύξηση του  άρθρου 30 του ως  άνω νόμου  στις  επικουρικές μας συντάξεις,  με  το από 30.10.2019 έγγραφό  της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής ασφάλισης  και εφάπαξ παροχών  του e-ΕΦΚΑ   αφενός δόθηκαν  λανθασμένες  οδηγίες για τον υπολογισμό   των  συνταξίμων  αποδοχών, ορίζοντας ότι θα λαμβάνονται  υπόψη  οι ασφαλιστέες αποδοχές  του  κύριου  φορέα  και  αφετέρου  τέθηκε εν αμφιβόλω  το θέμα της προσαύξησης  στην  επικουρική σύνταξη  των  προερχομένων   από το τ. ΤΕΑΠΕΤΕ,  οδηγώντας  με τον  τρόπο  αυτό σε   πλήρη  σύγχυση  τους αρμοδίους  υπαλλήλους του  ΕΦΚΑ,  και κατ’ επέκταση σε  μη ορθή   εφαρμογή  της κείμενης νομοθεσίας κατά την  απονομή των επικουρικών μας  συντάξεων καθώς και σε μακρά καθυστέρηση  ως προς την απονομή  τους  ή  σε  απονομή   επικουρικών   συντάξεων  με  νομικά ελαττώματα.

  

 Πιο   συγκεκριμένα  οι  ενέργειες του  Συλλόγου έχουν  ως εξής :

 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΤΗΣ ΑΠΟ 16.6.2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ   ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ  ΤΟΥ  e- ΕΦΚΑ.

 

         Σε συνέχεια  του ανωτέρου εγγράφου  αποστείλαμε την από  16.6.2020 επιστολή προς την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ, αιτούμενοι την ανάκληση  του ως άνω  εγγράφου   και  την  εφαρμογή  του  άρθρου 96 του  Ν. 4387/2016 -σε συνδυασμό  με Ν. 4488/2017- όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 44 του Ν.4670/2020 και σύμφωνα με το έγγραφο  Φ80020/10553/Δ16.οικ.265/15.4.2020 του Υπουργού Εργασίας (στο οποίο ορίζεται ρητώς ότι  για την επικουρική σύνταξη ΕΤΕΑΕΠ ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την υπ’ αριθμ.Φ80020/οικ.48618/Δ15.831/20.11.2017 εγκύκλιο του  Υπουργείου) σε όλους  τους ασφαλισμένους του τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, που  αιτούνται επικουρικής σύνταξης από το  ΕΤΕΑΕΠ –ήτοι τόσο στους  δικαιούχους  σύνταξης   από το ΕΤΑΤ  όσο και από το  ΕΤΕΑΜ, οι οποίοι  θεμελιώνουν  δικαίωμα κύριας  και επικουρικής σύνταξης- προκειμένου να  λαμβάνονται υπόψη ως συντάξιμες αποδοχές,  οι αποδοχές που υπεβλήθησαν σε  εισφορές επικουρικής ασφάλισης καθώς και  να υπολογίζεται στην  επικουρική σύνταξη, η προσαύξηση του   άρθρου 30  του Ν. 4387/2016 -που εφαρμόζεται  αναλογικά  στο ΕΤΕΑΕΠ-  λόγω  των   αυξημένων   εισφορών που  διαχρονικά έχουμε  αποδώσει σύμφωνα  με την εγκύκλιο ΙΚΑ με Αρ. 72 /29.12.2006 (Αριθμ. Πρωτ.: Τ01/672/8, της Δ/νσης Ασφάλισης και Εσόδων/Τμήμα Επικουρικής Ασφάλισης).

 

2.  ΕΠΙΔΟΣΗ   ΤΗΣ 30.6.2020  ΕΞΩΔΙΚΗΣ   ΔΗΛΩΣΗΣ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  ΜΑΣ ΣΤΗΝ  ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

         Περαιτέρω, με την από 30.6.2020 Εξώδικη Δήλωση-Διαμαρτυρία μας απευθυνόμενη στην ως άνω Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ, ο  Σύλλογος  επαναφέροντας το αίτημά του  για  ανάκληση του από 30.10.2019 εγγράφου της, διαμαρτυρήθηκε έντονα  για  την  μη εφαρμογή της κειμένης  νομοθεσίας  στους προερχομένους από το  τ. ΤΕΑΠΕΤΕ – μέλη μας, που αιτούνται επικουρικής σύνταξης από 1.1.2015 και εξής, δηλώνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση μη τήρησης  των ως άνω νόμων  κατά την απονομή των  επικουρικών  συντάξεων  των συνάδελφων μελών  μας και  περαιτέρω καθυστέρησης  υπολογισμού και  καταβολής  της  προσαύξησης λόγω των υπέρτερων εισφορών επικουρικής σύνταξης που έχουν αποδώσει διαχρονικά στο ΤΕΑΠΕΤΕ,  επιφυλασσόμαστε για την  άσκηση παντός νόμιμου μέσου για την προάσπιση όλων των  ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών   δικαιωμάτων των μελών μας.

         Ειδικότερα με την εξώδικη  αυτή  επιστολή για  μια ακόμα  φορά  τονίστηκε ότι η απονομή των  επικουρικών  συντάξεων  των ασφαλισμένων  προερχομένων από το  ΤΕΑΠΕΤΕ μελών μας  γίνεται βάσει  των  νομοθετικών   διατάξεων  που   διέπουν το  ΕΤΕΑΕΠ (βλ. αρ. 96 του Ν. 4387/2016  σε συνδυασμό με  το αρ. 30  του  ίδιου νόμου  αλλά  και τον   ν.4488/2017   και   4445/2016  καθώς και  τον  πρόσφατο   ασφαλιστικό νόμο 4670/2020 αρ. 44), δηλαδή  η απονομή απορρέει ευθέως από  σαφείς νομοθετικές  διατάξεις. Κατά συνέπεια και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα των ως άνω  διαδοχικών νομοθετικών διατάξεων προκύπτει ότι ο υπολογισμός επικουρικών συντάξεων των προερχόμενων από το ΤΕΑΠΕΤΕ πρέπει να γίνει με βάση τις αυξημένες εισφορές που καταβάλλουν και όχι να εξομοιωθούν με συνταξιούχους  του  κοινού καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ για τους οποίους είχαν καταβληθεί εισφορές 6%.

       Επίσης  αναδείξαμε ότι  ο μη υπολογισμός της προσαύξησης  στις  επικουρικές  συντάξεις είναι παράνομος,  καθώς έρχεται  σε αντίθεση με το  αρ. 16 του  4488/2017   και του  αρ. 44 του 4670/2020,  και αδικαιολόγητος,  παραβιάζει δε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, ενώ  τονίσαμε ότι  η παράνομη και αδικαιολόγητη  απόφαση του  Ταμείου έχει  περιαγάγει  σε  ιδιαίτερα  δυσχερή οικονομική κατάσταση τους συναδέλφους μέλη μας δεδομένου  και του βιοποριστικού χαρακτήρα   των εν λόγω συντάξεων.

 

       Μετά την  κατά  τα ανωτέρω  ουσιαστική  παρέμβαση του Συλλόγου  αλλά και τις  κατιδίαν συναντήσεις με  αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, η ως άνω  προϊσταμένη  του  e-ΕΦΚΑ  , επανήλθε με  νέο   με αριθμ. πρωτ. 102951/30.6.2020 έγγραφο,  στο οποίο αναγνωρίζοντας  το λάθος  της στο από   30.10.2019  έγγραφό της, διευκρινίζει πλέον ότι –όπως προέβλεπαν και οι προϊσχύσαντες νόμοι (βλ.  αρ. 16 του Ν. 4488/2017) αλλά προβλέπει και ο ισχύον νόμος αρ. 44 του Ν. 4670/2020- για  τον υπολογισμό της  επικουρικής σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές κάθε ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, υποδεικνύοντας τα ανωτέρω να  εφαρμοστούν   τόσο κατά  την έκδοση  των  εκκρεμών επικουρικών   συντάξεων   στους ασφαλισμένους   προερχόμενους από το  τ. ΤΕΑΠΕΤΕ   όσο και   κατά   την διόρθωση  των ήδη   εκδοθέντων επικουρικών  συντάξεων για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων.

         Ωστόσο  όλως  εσφαλμένως  με το  ίδιο  ως άνω με αριθμ. πρωτ. 102951/30.6.2020 έγγραφό της, η  προϊσταμένη  του e - ΕΦΚΑ επιχειρεί  να ερμηνεύσει τον Ν.4387/2016 σχετικά με το πεδίο  εφαρμογής  του άρθρου 30 αυτού,  περιορίζοντάς το, μόνον,  στους  ασφαλισμένους προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ που απώλεσαν το δικαίωμα λήψης σύνταξης προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος  λόγω μη  θεμελίωσης   σχετικού  δικαιώματος  την  12.5.2016 -ημερ.  δημοσίευσης του Ν. 4387/2016- (αρ.  53 του Ν.  4387/2016 ), και όχι  ως όφειλε,  σε  όλους  τους παλαιούς ασφαλισμένους  του  ΤΕΑΕΠΕΤΕ,  που   διαχρονικά κατέβαλαν αυξημένες εισφορές  επικουρικής ασφάλισης,  επικαλούμενη προς υποστήριξη των θέσεών της, τα με αριθμ.πρωτ. Φ80020/οικ.22103/Δ15.404/7.9.2016, Φ20021/50997/Δ161242/30.7.2019  και Φ 20021/28703/Δ16443/23.9.2019 έγγραφα του   Υπουργείου  Εργασίας  και Κοινωνικών   Υποθέσεων.

 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟ  8.7.2020 ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΤΟΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΗ  e- ΕΦΚΑ, ΣΤΟΝ  ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ, ΣΤΗΝ  ΓΕΝΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  e- ΕΦΚΑ.

         Άμεσα, ο Σύλλογος, αντέδρασε στους   ερμηνευτικούς ακροβατισμούς που επιχείρησε η ως άνω  προϊσταμένη με το έγγραφό της αυτό,  και  προέβη  στην   κατάθεση   της  από   8.7.2020 Επιστολής  του  προς   τον Διοικητή και Υποδιοικητή   του e- ΕΦΚΑ. κοινοποιώντας την  τόσο στην Γενική Γραμματέα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων του  Υπουργείου  Εργασίας και    Κοινωνικών  Υποθέσεων, όσο και στην   Προϊσταμένη   της  Γενικής   Διεύθυνσης   Συντάξεων  e-  ΕΦΚΑ, στην οποία  αιτιολογημένα αναφέραμε ότι η   ως  άνω ερμηνευτική προσέγγιση, δεν εδράζεται στον νόμο, αφού με το αρ.56 του Ν.  4445/2016  ρητά  προβλέφθηκε ότι   το   άρθρο  30  του ως άνω  νόμου θα εφαρμόζεται αναλογικά και στο  ΕΤΕΑΕΠ για όλους  τους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει υπέρτερες  εισφορές  επικουρικής  ασφάλισης, όπως  ακριβώς  συμβαίνει και  στην περίπτωση των   ασφαλισμένων   προερχομένων  από το   ΤΕΑΠΕΤΕ και μελών μας .

      Περαιτέρω  επισημάναμε ότι  η επίκληση των εγγράφων με αριθμ. πρωτ.  Φ80020/οικ.22103/Δ15.404/7.9.2016, Φ20021/50997/Δ161242/30.7.2019 και Φ 20021/28703/Δ16443/23.9.2019,    στο από  30.6.2020 έγγραφό της ως άνω  Προισταμένης, ως  «σχετικών»  με την εφαρμογή  της προσαύξησης   του αρ. 30 και  με το σε  ποιους  ασφαλισμένους   προερχόμενους από  το  ΤΕΑΠΕΤΕ  αφορά,   λαμβάνει  χώρα  όλως παρελκυστικά και  παραπλανητικά.

 

           Πιο συγκεκριμένα σημειώσαμε ότι η με αριθμ.πρωτ.  Φ80020/οικ.22103/Δ15.404/7.9.2016 εγκύκλιος  του Υπουργείου αφορά αποκλειστικά στον επανυπολογισμό με το άρθρο 73Α του Ν.4387/12.5.2016 των ήδη καταβαλλόμενων παροχών ΕΤΑΤ και όσων καταβληθούν μετά την 12.5.2016 και επιπλέον διευκρινίζει ότι οι  μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι του ΕΤΑΤ που δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το ΕΤΑΤ μέχρι 12.5.2016, εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 61 περίπτωση β’ του ν. 3371/2005 και δεν θα λάβουν σύνταξη ΕΤΑΤ αλλά όμως θα  λάβουν κανονικά την επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑ, η οποία θα προσαυξηθεί σύμφωνα με το άρθρο 30.  Ωστόσο  από το παραπάνω έγγραφο  σε καμία  περίπτωση  δεν θα μπορούσε  να  συναχθεί  ότι από την προσαύξηση του αρ.30, αποκλείονται όσοι  ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΕΤΕ ελάμβαναν ή μέχρι 12.5.2016 είχαν θεμελιώσει δικαίωμα   σύνταξης ΕΤΑΤ κατά το άρθρο 61 περίπτωση β’ του ν. 3371/2005, ή ότι  προσδιορίζεται    με σαφήνεια σε ποιους ασφαλισμένους  θα  έχει  εφαρμογή  το άρθρο  30  του  Ν. 4387/2016 σχετικά με την προσαύξηση της  επικουρικής σύνταξης,

         Επίσης διευκρινίσαμε ότι το με αριθμ. πρωτ. Φ20021/50997/Δ161242/30.7.2019  έγγραφο  του  ως άνω Υπουργείου αποτελεί απάντηση στον Συνήγορο  του Πολίτη  σε συνέχεια αναφοράς ασφαλισμένου  και  αφορά στην αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων κατά την 31.12.2014 επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ των ήδη συνταξιούχων προερχομένων από το  ΤΕΑΠΕΤΕ  και καθόλου  δεν πραγματεύεται  τον τρόπο  υπολογισμού  των νέων επικουρικών  συντάξεων των  προερχομένων από το  ΤΕΑΠΕΤΕ  που υποβάλλουν  αίτηση  επικουρικής  σύνταξης από 1.1.2015 και  εφεξής, και ούτε βέβαια  διατυπώνει  κρίση για την  εφαρμογή του αρ. 30 στην παραπάνω κατηγορία ασφαλισμένων.  Επισημαίνουμε   δε  ότι  η   ίδια η  υπογράφουσα, το ως άνω έγγραφο, Παρασκευή Τσάμη με  έτερο   έγγραφό της  απαντά στον Σύλλογο  διευκρινίζοντας ότι η απαντητική της  επιστολή  προς τον Συνήγορο του  Πολίτη  αφορά την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων ΕΤΕΑ της 31.12.2014.

           Τέλος σημειώσαμε  ότι το με αριθμ. πρωτ.  Φ 20021/28703/Δ16443/23.9.2019   έγγραφο του τότε Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων αποτελεί   απαντητική επιστολή προς  την  ALPHA  BANK και  την  Τράπεζα Πειραιώς  ότι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες από τους νόμους εισφορές επικουρικής ασφάλισης για τους μέχρι  31.12.1992  ασφαλισμένους ΤΕΑΠΕΤΕ.

        Από  όλα  τα ανωτέρω συνάγεται ότι  οι  ασφαλισμένοι  του  ΕΤΕΑΕΠ     προερχόμενοι από το ΤΕΑΠΕΤΕ με την αυξημένη εισφορά  ασφαλισμένου-  εργοδότη  (βλ.  72/2006  εγκύκλιο  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) έχουν  αποδώσει  αδιαμφισβήτητα  υπέρτερες κατά  πολύ ασφαλιστικές εισφορές  έναντι  του   6% και  για το λόγο  αυτό  θα πρέπει  να   υπολογιστεί  προσαύξηση  σε εφαρμογή του  αρ. 30 του Ν. 4387/2016 κατά  τον    υπολογισμό   των επικουρικών μας   συντάξεων.

 

          Αποτέλεσμα  όλων των ανωτέρω  ενεργειών του Συλλόγου και της  πίεσης που ασκήσαμε με  κάθε   δυνατό τρόπο   προς τους αρμόδιους  φορείς για το   θέμα   του  ορθού   υπολογισμού των νέων επικουρικών μας συντάξεων από 1.1.2015 και εξής, ήταν  η έκδοση  του με  αριθμ. πρωτ.  108469/14.7.2020  εγγράφου της  Προϊσταμένης   της  Γενικής  Διεύθυνσης   Επικουρικής ασφάλισης  και  Εφάπαξ παροχών  του e-ΕΦΚΑ, με το   οποίο  -αναιρώντας  στην  ουσία όσα μέχρι εκείνη την  στιγμή  είχε   υποδείξει  για τον υπολογισμό  των  επικουρικών μας  συντάξεων και την εφαρμογή  του αρ. 30  του  Ν. 4387/2016  κατά τον  υπολογισμό τους-  ζήτησε    από το Υπουργείο  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γενική   Γραμματέα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων να  τοποθετηθεί επί του  θέματος   μεταθέτοντας  πλέον την   τελική   σχετική  απόφαση στο  Υπουργείο

 

4.  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ   ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ   ΤΗΝ  ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

          Κατόπιν  του ως άνω   εγγράφου, οι εκπρόσωποι του  Συλλόγου, με την   νομική σύμβουλό του κ. Σοφία Καπατσώρη, χωρίς  χρονοτριβή  πραγματοποίησαν,  στις  23 Ιουλίου  2020,   συνάντηση με  την Γενική   Γραμματέα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων κα Καρασιώτου  Παυλίνα,  στην  οποία  εξέθεσαν αναλυτικά  τις θέσεις και τα   επιχειρήματά  τους,  που συνηγορούν στο δίκαιο του αιτήματός  μας για τον υπολογισμό  της   προσαύξησης  (και   δη με τον  ορθό τρόπο )  στις   επικουρικές μας συντάξεις   από  1.1.2015 και   εξής,  κατ’ εφαρμογή  του αρ. 30 του  Ν.4387/2016.

        Μετά   δε και την ως άνω  συνάντηση  αναμένουμε την  τελική  κρίση    του   Υπουργείου   επί του  θέματος, ενώ  ήδη  από τις 23.9.2020 σας γνωρίζουμε ότι  έχουμε ζητήσει  νέα συνάντηση με την Γενική  Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  κα Καρασιώτου, προκειμένου να   ενημερωθούμε   για   τις  εξελίξεις επί του θέματος   αλλά και να συμβάλλουμε  στην όσο το   δυνατόν πιο  άμεση  άλλα  πιο  δίκαιη  λύση  του  θέματος    του  υπολογισμού των επικουρικών μας  συντάξεων.

 

 5. ΣΥΝΔΡΟΜΗ  ΣΥΛΛ0ΓΟΥ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ   ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

        Τέλος,  όπως σας ενημερώσαμε και με την ανακοίνωσή μας, της 21/10/2020, παράλληλα με όλα τα ανωτέρω   ο  Σύλλογος,   θέλοντας   να  συνδράμει   τους  συνταξιούχους–μέλη  του, που αιτήθηκαν  επικουρική σύνταξη μετά την 1.1.2015   και   εξής -για προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ, και από 1.1.2017 -για  προσυνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑ, και τους απονεμήθηκε   αισθητά  μειωμένη  λόγω  του  εσφαλμένου  υπολογισμού της και  ως  προς το  μέρος του   υπολογισμού   του συντάξιμου μισθού  αλλά και  ως προς το μέρος  του μη   υπολογισμού   της προσαύξησης  του αρ. 30  ή του λανθασμένου   υπολογισμού    της   προσαύξησης αυτής,  σε συνεργασία με την νομική  του  σύμβουλο έχει   δρομολογήσει  την  υποβολή  ενστάσεων για  κάθε ένα    ενδιαφερόμενο  συνταξιούχο  μέλος του,   ξεχωριστά,  στο  αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που έκαστος  ανήκει,  προκειμένου ουδείς  συνάδελφος να μην απωλέσει   τα συνταξιοδοτικά  του   δικαιώματα έως  ότου  λυθεί  οριστικά και    συνολικά  το θέμα του  υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων  για τους  προερχόμενους από  το  τ. ΤΕΑΠΕΤΕ. 

         Ωστόσο μέχρι   την  οριστική  και συνολική   δίκαιη  διευθέτηση   του  θέματος   δεν  εφησυχάζουμε   αλλά  συνεχίζουμε  αγωνιστικά προς  πλήρη   διασφάλιση των   ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών   δικαιωμάτων των μελών μας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στην αρχική ιστοσελίδα του Συλλόγου στην επιλογή «Νομοθεσία» - Βασικές εγκύκλιοι που μας αφορούν όλους , μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν τις επικουρικές συντάξεις από 1.1.2015.