Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806

29.10.2020 - Επιστολή προς ΕΤΕΑΕΠ για καταβολή των αναδρομικών ποσών σε όλους τους δικαιούχους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΕΑΜ του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Αρ. Πρωτ. :2832

Αθήνα,  27.10.2020

ΠΡΟΣ

e-ΕΦΚΑ

 

Την Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών e-ΕΦΚΑ  κα Ζαχαράκη Ελευθερία

Φιλελλήνων 13 – 15, Αθήνα

 

Α΄Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης

Γ΄ Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης & Συντάξεων

Γεν. Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών

Υπόψη  προϊσταμένου  κο Αθανασίου Αθανάσιου

Πειραιώς 9-11, Αθήνα

 

Τμήμα  Εκκαθάρισης και Πληρωμής Επικουρικών  Συντάξεων & Παροχών Εφάπαξ

της  Διεύθυνσης  Εκκαθάρισης και Πληρωμής Επικουρικών Συντάξεων της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  και  Πληρωμών  (του  τ. ΕΤΕΑΕΠ)

Φιλελλήνων  13- 15,  Αθήνα


Κοινοποίηση :

Στην  Γενική Γραμματέα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων του  Υπουργείου  Εργασίας και   Κοινωνικών  Υποθέσεων 

Δρ Παυλίνα Καρασιώτου

Σταδίου  29, Αθήνα

 

Στον   Υποδιοικητή  του   e – ΕΦΚΑ

κο Παγώνη  Νικόλαο

Ακαδημίας 58,  Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή των  αναδρομικών  ποσών  των μειώσεων των Ν. 4051/2012 και Ν.4093/2012 για  το   διάστημα από  11/6/2015 έως και 12/5/2016 σε  όλους τους δικαιούχους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑΕΠ προερχόμενους από  το ΤΕΑΠΕΤΕ.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Κύριοι,

Όπως γνωρίζετε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΚΥΑ Φ.11321/35005/1528 των συναρμοδίων Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών,(ΦΕΚ 4536/Β΄/14.10.2020) που  εκδόθηκε  κατ΄ εφαρμογή  του άρθρου  114 του  Ν. 4714/2020, όπως  τροποποιήθηκε  με το άρθρο 34  του Ν.4734/2020, προβλέφθηκε ότι  δικαιούχοι των  αναδρομικών  ποσών  των μειώσεων των Ν. 4051/2012 και Ν.4093/2012 για  το διάστημα από 11/6/2015 έως και 12/5/2016 είναι και οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού   καθεστώτος  του ΕΤΕΑΜ  -και του ΕΤΑΤ. Τα αναδρομικά ποσά που  επιστρέφονται στους άνω συνταξιούχους  αντιστοιχούν στις μειώσεις που εφαρμοστήκαν στο 50% του συνολικού ποσού της σύνταξης τους  -το  οποίο αντιστοιχεί σε  κύρια  σύνταξη-   κατ΄ εφαρμογή  των παραπάνω  νόμων  και για το  ως άνω  χρονικό  διάστημα.

Παρά  όμως την  ανωτέρω θετική ρύθμιση  της πολιτείας, η οποία –όπως αναφέραμε- συμπεριέλαβε στους δικαιούχους επιστροφών των μειώσεων 11μήνου και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΕΑΜ/ΤΕΑΠΕΤΕ, με ευθύνη των  υπηρεσιών σας, ήτοι της Διεύθυνσης Επικουρικής ασφάλισης  και  Συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, ένας  μεγάλος  αριθμός συναδέλφων συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑΕΠ, δικαιούχων των παραπάνω αναδρομικών -τριπλάσιος των  συναδέλφων  που πιστώθηκαν  με αναδρομικά ποσά- ουδέν ποσό  έλαβαν,  παρά το  γεγονός ότι υπέστησαν αναμφισβήτητα  τις μνημονιακές περικοπές στις συντάξεις τους κατά το κρίσιμο  χρονικό διάστημα  6/2015  -  5/2016.

     Σύμφωνα δε με στοιχεία του δελτίου τύπου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, προβήκατε στην  επιστροφή  των   ως άνω αναδρομικών ποσών συντάξεων  μόνον σε 296 συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑΕΠ προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ.

Πιο συγκεκριμένα:

        1) Oι υπηρεσίες σας εντελώς αδικαιολόγητα δεν μερίμνησαν ώστε να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους επιστροφών,   και  οι  συνταξιούχοι εκείνοι   προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ/ΕΤΕΑΕΠ προερχόμενοι από το ΤΕΑΠΕΤΕ του τ. ΕΤΕΑ –οι οποίοι έχουν υποστεί τις κριθείσες ως αντισυνταγματικές κρατήσεις των προαναφερθέντων νόμων  για    τα  έτη  2015 – 2016, όντας  κατά  το   διάστημα αυτό προσυνταξιούχοι, και μετέπειτα και  σε κάθε περίπτωση κατά τον Οκτώβριο 2020  έχουν καταστεί συνταξιούχοι κύριας σύνταξης ΙΚΑ/ΕΦΚΑ.

     Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ με πολύ μεγαλύτερο αριθμό συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας,  σε σύντομο χρόνο μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ, την 14/10/2020, απολύτως έγκαιρα υλοποίησαν τις ρυθμίσεις της ΚΥΑ και μάλιστα στην  ημερομηνία που ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, πιστώνοντας κατά την 29.10.2020 τα αναλογούντα ποσά και προχωρούν στην ενημέρωση των δικαιούχων με την ανάρτηση των Ενημερωτικών Σημειωμάτων στην ηλεκτρονική εφαρμογή  e-ΕΦΚΑ.

        2) Με την ως άνω ΚΥΑ προβλέφθηκε επίσης  ρητά  ότι τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ανεκχώρητα  και ακατάσχετα,  εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τους δήμους τις περιφέρειες  ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης κατά την καταβολή των ποσών, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου αλλά ούτε και παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, παρά  μόνον κράτηση  ασθενείας.

 Σε συνέχεια των ανωτέρω,  η παρακράτηση από τις υπηρεσίες σας των αναδρομικών ποσών του 11μηνου προς συμψηφισμό με «αχρεώστητα» καταβληθέντα ποσά συντάξεων είναι εντελώς  παράνομη και αυθαίρετη, πολλώ δε μάλλον όταν  σκοπός  της καταβολής των ως άνω αναδρομικών, όπως απορρέει και από τις αιτιολογικές εκθέσεις  των σχετικών νόμων (Ν.4714/2020 και Ν.4734/2020) αλλά και την σχετική ΚΥΑ που εκδόθηκε σε  συνέχεια αυτών,  είναι –πέραν της αυτονόητης  υποχρέωσης  σεβασμού προς τις δικαστικές αποφάσεις των ανωτάτων   δικαστηρίων της χώρας- η ενίσχυση της ευάλωτης κατηγορίας των συνταξιούχων.

 Ειδικότερα σημειώνουμε ότι προκειμένου  να προστατευθεί και να ενισχυθεί  περαιτέρω το  εισόδημα  των  συνταξιούχων,  συμβάλλοντας  στην διασφάλιση του  βιοτικού  επιπέδου  των ιδίων και των οικογενειών τους, για τον λόγο αυτό   ρητά προβλέφθηκε πως τα  καταβαλλόμενα ποσά  είναι, όπως αναφέραμε και ανωτέρω,  ανεκχώρητα, ακατάσχετα στα  χέρια του Δημοσίου και  των τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε  γενικής  ή  ειδικής  διάταξης  αλλά και δεν  δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το  δημόσιο εν γένει, τους δήμους τις περιφέρειες , τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.  

 

Επειδή  σε κάθε περίπτωση  η μη  καταβολή  του εντείνει την   δυσχερή   οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι συνάδελφοι συνταξιούχοι λόγω και της οικονομικής και αλλά και της υγειονομικής κρίσης που  διέρχεται η  χώρα   ειδικά και μετά  την πανδημία του  κορωνοϊού.

 Κατόπιν των ανωτέρω  με  την  παρούσα μας

 

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως  καταβάλετε άμεσα  τα  αναδρομικά ποσά συντάξεων που αντιστοιχούν στις μειώσεις   των Ν. 4051/2012 και  Ν. 4093/2012  για   το κρίσιμο  11μηνο,  στο  σύνολο των συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑΕΠ προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ,  προβαίνοντας  σε κάθε νόμιμη ενέργεια προς τούτο,  αίροντας  ταυτόχρονα  τα  όποια  διαδικαστικά  προβλήματα πιθανόν ανακύπτουν,  και  κυρίως χωρίς να  θέτετε πρόσθετους  όρους και  προϋποθέσεις για την   εν   λόγω  καταβολή  που  δεν εδράζονται στο  νόμο.  

Με την βεβαιότητα ότι θα τηρήσετε τον νόμο  - ως οφείλετε -  και  ότι  θα ενεργήσετε όλα τα νόμιμα προς  όφελος των συνταξιούχων - ασφαλισμένων του  Ταμείου, αναμένουμε άμεσα τις  ενέργειές σας,   ώστε σε σύντομο  χρονικό  διάστημα  να  επιστραφούν  τα εν λόγω αναδρομικά σε όλους τους δικαιούχους συνταξιούχους  προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑΕΠ προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ.

 

ΓΙΑ  ΤΟΝ   ΣΥΛΛΟΓΟ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο   ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΩΝΗΣ                   ΠΑΥΛΟΣ ΔΕΡΜΕΝΑΚΗΣ