Τηλ 210-5222813 - 210-5222864 info@ssem.gr Fax 2105234806

14.05.2019 Επιστολή προς Υπουργείο- τροπολογία για 13η σύνταξη-ρύθμιση για συνταξιούχους τ.ΕΤΑΤκαι ΕΤΕΑ που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ

 

Αθήνα, 13.5.2019

 

 Αρ.Πρωτ. 2730

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ   ΕΠΕΙΓΟΝ 

                            

ΠΡΟΣ :

 

- Υπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  κα Ευτυχία Αχτσιόγλου

- Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  κο  Αναστάσιο Πετρόπουλο

    ------

     

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο "Ρύθμιση Οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α΄βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις" προτείνεται η νομοθετική ρύθμιση χορήγησης 13ης σύνταξης σε μόνιμη βάση (βλ. και τίτλο προτεινόμενης ρύθμισης).

Η προτεινόμενη ρύθμιση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση και την έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης, κρίνεται απολύτως αναγκαία και κατάλληλη για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ραγδαίας μείωσης και συρρίκνωσης των εισοδημάτων των συνταξιούχων εξαιτίας της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης που εφαρμόστηκε, ιδίως κατά την περίοδο 2010-2014.

Παρά όμως τα ανωτέρω, διαπιστώσαμε ότι  αδοκήτως δεν καταλαμβάνονται από την προτεινόμενη ρύθμιση οι συνταξιούχοι προερχόμενοι από το τ. ΕΤΑΤ (ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΑΠΤΠ και ΛΑΚ) και ΕΤΕΑ που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ με τις διατάξεις του άρθρου 53  παρ.1.Η και 73Α παρ. 4 του ν.4387/2016.

Με την ως άνω προτεινόμενη ρύθμιση παραγνωρίζεται το αναμφισβήτητο γεγονός ότι το εισόδημα των ως άνω συνταξιούχων έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία συνταξιούχων, καθώς μεταξύ άλλων έχουν  υποστεί, όπως και όλοι οι συνταξιούχοι που καταλαμβάνει η ρύθμιση,  τις αλλεπάλληλες περικοπές των συντάξεών τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν.3863/2010, 3986/2011, 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 και την κατάργηση των επιδομάτων  Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, αλλά επιπλέον έχουν  υποστεί και τις μειώσεις του      ν.4387/2016 περιάγοντάς τους σε ιδιαίτερη δυσχερή οικονομική κατάσταση,  λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η ως άνω σύνταξη αποτελεί και τη μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν.

Επομένως, ο αποκλεισμός τους από την υπό ψήφιση διάταξη είναι αδικαιολόγητος και καθιστά αναγκαία την νομικοτεχνική βελτίωση -τροποποίησή της,  ώστε να μην εξαιρεθούν από την καταβολή της 13ης σύνταξης οι συνταξιούχοι του τ.ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.

Σε διαφορετική περίπτωση η ως άνω κατηγορία συνταξιούχων θα αποτελέσει την μοναδική περίπτωση συνταξιούχων που θα αποκλείονται για πρώτη φορά από θετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης,  ενώ έχουν υποστεί όλες τις περικοπές των παλαιότερων μνημονιακών νόμων αλλά και τις μειώσεις του ν. 4387/2016, προσβάλλοντας  κατάφωρα με τον τρόπο αυτό το περί δικαίου αίσθημα. Θυμίζουμε ότι τον Δεκέμβριο 2016 με το άρθρο 65 του ν.4445/2016 χορηγήθηκε εφάπαξ οικονομική ενίσχυση  στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης - και  βέβαια αυτονοήτως και  στους συνταξιούχους του  ΕΤΑΤ  και   ΕΤΕΑ,  εφόσον πληρούσαν τις προϋπόθεσες  που αυτό  όριζε.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε   όπως επανεξετάσετε την ως άνω διάταξη του νομοσχεδίου,  προκειμένου η  13η σύνταξη να καταβάλλεται  και  στους συνταξιούχους  του τ.ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.1.Η και 73Α παρ. 4 του ν.4387/2016.


Με εκτίμηση


ΓΙΑ  ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Χ. ΤΣΙΛΩΝΗΣ                                        Γ. ΔΕΔΕΣ