Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr - 3ης Σεπτεμβρίου 8 /104 31 Αθήνα - 7ος όροφος

10.03.2017 Πλαίσιο Προτάσεων της Ομάδας Έργου για τα Δάνεια των Μελών του ΣΣΕΜ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επισυνάπτουμε το Πλαίσιο Προτάσεων της Ομάδας Έργου για τα Δάνεια των Μελών του ΣΣΕΜ.

Για την οργάνωση των διαδικασιών διεκδίκησης των θεμάτων που αναφέρονται προχωρούμε σε συγκέντρωση των συναδέλφων από το Λεκανοπέδιο Αττικής στα γραφεία του Συλλόγου (3ης Σεπτεμβρίου 8, 7ος όροφος) την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00' π.μ.

 Πλαίσιο Προτάσεων Ομάδας Έργου για τα Δάνεια των Μελών του ΣΣΕΜ          9/3/2017

Η Ομάδα Έργου για τα δάνεια των μελών του ΣΣΕΜ διαπίστωσε δύο βασικά προβλήματα:

α) την αδυναμία επιβίωσης ενός μεγάλου αριθμού συναδέλφων σαν αποτέλεσμα της νέας μείωσης των συντάξεων (Ν.4387/2016),των αναδρομικών κρατήσεων επ' αυτών και της άμεσης παρακράτησης των δόσεων των δανείων από την Alpha Bank. Τα ποσά που μένουν στους λογαριασμούς πολλών από εμάς, μετά την παρακράτηση των δόσεων των δανείων, δεν επαρκούν για την επιβίωσή μας σύμφωνα με τις ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο.

β) την συνεχή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας, οι οποίοι έχουμε υποστεί αποκλειστικά και μόνον εμείς μειώσεις πολύ μεγαλύτερες συγκριτικά με άλλες κατηγορίες εργαζόμενων και συνταξιούχων τόσο γενικά αλλά και ειδικά σε σχέση με συνταξιούχους άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, με αποτέλεσμα την αδυναμία ανταπόκρισης στις δανειακές μας υποχρεώσεις. Η εξώθηση σε αποχώρηση από την τράπεζα και οι συνεχείς μειώσεις των συντάξεων διαμορφώνουν μια ασφυκτική οικονομική κατάσταση. Δανεισμός που δημιουργήθηκε με τελείως διαφορετικές οικονομικές συνθήκες σήμερα δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετηθεί. Ακόμα και αυτοί που σήμερα "αντέχουν" να εξυπηρετούν τον δανεισμό δεν θα μπορούν να συνεχίσουν όταν θα βρεθούν στο νέο επίπεδο αυξημένης δόσης. Δάνεια που είχαν σχεδιαστεί να εξυπηρετούνται με κλιμακούμενες αυξήσεις σαν αποτέλεσμα της προβλεπόμενης παράλληλης αύξησης των εισοδημάτων σήμερα αποτελούν βρόγχο για όλους μας καθώς η πορεία των εισοδημάτων - συντάξεων είναι συνεχώς μειούμενη ενώ πολλοί από εμάς "υποχρεωθήκαμε" να αποχωρήσουμε από την τράπεζα νωρίτερα από ότι θα γινόταν υπό φυσιολογικές συνθήκες. Συνεπώς βρισκόμαστε σε αδυναμία εξυπηρέτησης του συνόλου των δανειακών μας υποχρεώσεων όχι με δική μας υπαιτιότητα.

Παράλληλα με τα παραπάνω προβλήματα που έχουν "καθολική" ισχύ καθώς αφορούν χιλιάδες συναδέλφους υπάρχουν και άλλα επιμέρους προβλήματα που συνδέονται με τα δάνεια και είναι ιδιαίτερα σημαντικά για κάποιες ομάδες συναδέλφων.

Η Ομάδα Έργου αφού εξέτασε τα προβλήματα διαμόρφωσε το ακόλουθο πλαίσιο διεκδικήσεων το οποίο έχει εγκριθεί και και από το ΔΣ.

Α. Τερματισμός της άμεσης παρακράτησης των δόσεων δανείων

1. Σαν Σύλλογος με εξώδικο προς τον ΕΦΚΑ απαιτήσαμε την κατάθεση ολόκληρου του ποσού της δικαιούμενης σύνταξης στο λογαριασμό μας. Αυτό μεν πραγματοποιήθηκε όμως η Alpha Bank προχώρησε την επόμενη στιγμή στην είσπραξη των δόσεων των πάσης φύσεων δανείων ακόμα και ανεξάρτητα από την ημερομηνία της συμβατικά προβλεπόμενη λήξεως της δόσης.

2. Ζητάμε:α) να σταματήσει η άμεση αυτόματη παρακράτηση των δόσεων δανείων. Τα χρήματα πρέπει να μένουν στο λογαριασμό μας για μία ημέρα προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε το ποσό που είναι απαραίτητο για τη διαβίωσή μας (τη δική μας και της οικογένειάς μας). β) η χρέωση των δόσεων των πάσης φύσεως δανείων να γίνεται στην προβλεπόμενη από τη σύμβαση ημερομηνία και όχι να συνδέεται κατά παρέκκλιση με την ημερομηνία πίστωσης της σύνταξης, γ) να ισχύσουν οι διατάξεις της νομοθεσίας περί ακατάσχετου λογαριασμού για όσους συναδέλφους υποβάλλουν σχετικό αίτημα. 

3. Για όσο διάστημα ισχύουν οι αναδρομικές κρατήσεις λόγω μείωσης των συντάξεων να εφαρμοστεί από την Τράπεζα η πρακτική που ακολουθήθηκε στο παρελθόν, το 2012, όταν και πάλι έγιναν σημαντικές μειώσεις συντάξεων. Ειδικότερα ζητάμε να γίνει αναστολή της παρακράτησης των δόσεων δανείων, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση για του δανειοδοτημένους συναδέλφους, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι να εξομαλυνθεί η καταβολή της συντάξεως σε κανονικά επίπεδα και να σταματήσουν τις κρατήσεις αναδρομικών. Οι δόσεις αυτές να μεταφερθούν αυτόματα μετά την προβλεπόμενη από τη σύμβαση ημερομηνία εξόφληση του δανείου.

Β. Διαχωρισμός δανειακών υποχρεώσεων σε εξυπηρετούμενες και μη

4. Οι πάσης φύσεως δανειακές υποχρεώσεις να διαχωριστούν σε εξυπηρετούμενες και μη, σε δυναμική βάση, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από κριτήρια.

5. Το τμήμα των εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων θα προκύπτει από την αξιολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων: α) το σύνολο του διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήματος, β) τις αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης της οικογένειας με βάση τα σχετικά προβλεπόμενα από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, γ) την ενδεχόμενη ειδική κατάσταση (οικογενειακή κατάσταση, προβλήματα υγείας κ.λ.π.) συναδέλφων για τους οποίους ενδεικτικά θα εξετάζονται επιπλέον η ποσοστιαία ή ποσοτική μεταβολή, του εισοδήματος, της εμπορικής αξίας του ακινήτου που εχει δανειοδοτηθεί, της αποπληρωμής του δανείου δ) το συνολικό ποσό της δαπάνης για τοκοχρεωλύσια των εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων δεν μπορεί να ξεπερνά το 30% του οικογενειακού εισοδήματος, και ε) το ποσοστό εξυπηρέτησης το σύνολο των λοιπών πάσης φύσεως δανείων σε άλλες τράπεζες. Το ποσό που θα αποτελεί το τμήμα αυτό θα είναι τοκοφόρο και θα εξυπηρετείται από τα εισοδήματα του δανειολήπτη.

6. Το τμήμα των μη εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων παραμένει ανενεργό, χωρίς εκτοκισμό, και επ' αυτού η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να εγγράψει προβλέψεις. Στο βαθμό που ο δανειολήπτης ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, όσον αφορά το εξυπηρετούμενο τμήμα, η Τράπεζα θα προχωρά σε σταδιακή διαγραφή του μη εξυπηρετούμενου δανείου.

7. Η σχέση εξυπηρετούμενου και μη εξυπηρετούμενου δανεισμού να είναι δυναμική. Τα ποσά δηλαδή να μεταβάλλονται, αρνητικά ή θετικά, διαχρονικά ανάλογα με τη μεταβολή των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 και με βάση συγκεκριμένους δείκτες .

Γ. Λοιπά επιμέρους αιτήματα συνδεόμενα με τα δάνεια

8. Κατάργηση των εξόδων ρύθμισης - επαναρρύθμισης των πάσης φύσεως δανείων συναδέλφων συνταξιούχων.

9. Να μπει τέλος στη συμμετοχή των παιδιών ως εγγυητών για τους γονείς τους σε ρυθμίσεις - επαναρρυθμίσεις πάσης φύσεως δανείων.

10. Να γίνει αναπροσαρμογή επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς, για τις περιπτώσεις που προέρχονται από δάνεια της δεκαετίας 1990 και έχουν υψηλό επιτόκιο.

11. Για τους συναδέλφους που λαμβάνουν αυτή την περίοδο ή έλαβαν πρόσφατα το εφάπαξ εάν επιθυμούν να διαθέσουν ένα μέρος από αυτό για την αποπληρωμή (μερική ή ολική) του δανείου τους να παρέχεται ένα κίνητρο έκπτωσης της οφειλής το οποίο θα βαίνει αυξανόμενο (κλιμακωτό) ανάλογα με το ποσοστό εξόφλησης του τελικού υπολοίπου.

12. Για τους συναδέλφους σε αναστολή λήψης σύνταξης, που δεν έχουν επί του παρόντος εισόδημα: α) να σταματήσουν την καταβολή των δόσεων μέχρι την ημερομηνία λήψης της σύνταξης, β) για όλη την περίοδο αναστολής μέχρι τη λήψη της σύνταξης δεν θα λογίζονται τόκοι, γ) το δάνειο, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση θα επιμηκυνθεί για την περίοδο της αναστολής της σύνταξης, δ) τα παραπάνω θα ισχύσουν παράλληλα με οποιαδήποτε άλλα μέτρα που θα ληφθούν για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων.

13. Δεν θα γίνεται επανακαταλογισμός τόκων στις περιπτώσεις ρύθμισης - επαναρρύθμισης δανείων.

14. Για τους συναδέλφους σε μετάπτωση από το ΕΤΑΤ/ΕΦΚΑ στο ΙΚΑ, που δεν λαμβάνουν σύνταξη για ένα διάστημα που διαρκεί περίπου μέχρι τα 2 χρόνια ζητάμε: α) να σταματήσουν την καταβολή τμήματος των δόσεων μέχρι την ημερομηνία λήψης της σύνταξης, β) για όλη την περίοδο αναστολής μέχρι τη λήψη της σύνταξης δεν θα λογίζονται τόκοι, γ) το δάνειο, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση θα επιμηκυνθεί για την περίοδο μέχρι την έκδοση της απόφασης του ΙΚΑ, δ) τα παραπάνω θα ισχύσουν παράλληλα με οποιαδήποτε άλλα μέτρα που θα ληφθούν για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το πλαίσιο του διαλόγου διαμορφώθηκε όπως αναλυτικά αναπτύχθηκε παραπάνω.
Ο στόχος από δω και πέρα είναι να επιβάλουμε στην Τράπεζα να καθίσει στο τραπέζι για να συζητήσει μαζί μας όλε τις πτυχές του προβλήματος των δανειακών υποχρεώσεων των υπερχρεωμένων πλέον νοικοκυριών των συναδέλφων μας.
Ο Σύλλογος εδώ και ενάμιση μήνα έχει ζητήσει με επιστολή συνάντηση με την Διοίκηση της ALPHA καθώς και με τον υφυπουργό κοινωνικής ασφάλισης κ. Α. Πετρόπουλο. Ανταπόκριση στο αίτημα του Συλλόγου δεν έχουμε μέχρι στιγμής από κανένα από τους δύο.
Ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι να οργανώσουμε την προσπάθεια μας με προτάσεις πλέον δυναμικής συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης.
Πιο συγκεκριμένα προχωράμε σε μια καταρχήν συγκέντρωση στα γραφεία του Συλλόγου για ενημέρωση και λήψη απόφασης για τον τρόπο που θα αναγκάσουμε την Τράπεζα και το Υπουργείο να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.
Για τούτο μέλη της ομάδας των δανείων έχουν ξεκινήσει καλώντας τηλεφωνικά τους συναδέλφους μας που έχουν δάνεια σε συγκέντρωση στα γραφεία του Συλλόγου την ερχόμενη Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.
Στην πρώτη μας συγκέντρωση θα συν-αποφασίσουμε το επόμενο βήμα αγωνιστικής δράσης.
Σας καλούμε να συμμετέχετε μαζικά στην 1η συγκέντρωσή μας στα γραφεία του Συλλόγου (3ης Σεπτεμβρίου 8, 7ος όροφος) την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:00' π.μ.

Η Ομάδα Έργου Δανείων των Μελών του ΣΣΕΜ