Τηλ 210-5222864 - 210-5222813  e-mail : info@ssem.gr Fax 2105234806 - 3ης Σεπτεμβρίου 8 - 7ος όροφος

Kαταστατικό

Ευρετήριο Άρθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Σωματείο με την επωνυμία ‘’Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος’’, με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συλλόγου είναι:
1. Η διαφύλαξη, προστασία και προαγωγή των συνταξιοδοτικών και λοιπών ασφαλιστικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών του, η ενίσχυση και ανύψωση του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού και του γενικού βιοτικού επιπέδου των μελών, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τους, καθώς και η ανάπτυξη του πνεύματος ενότητας, αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και των συνταξιούχων από άλλους κλάδους εργαζομένων.
2. Η διασφάλιση και η προστασία με κάθε μέσον της αδιατάρακτης αυτόνομης και αυτοδιοίκητης λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης του Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΤΕΑΠΕΤΕ) και της πιστής εφαρμογής των όρων του καταστατικού του , όπως αυτοί καθορίζονται από τις σχετικές συμβάσεις μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και του Συλλόγου των Εργαζομένων σ΄αυτή και σε κάθε περίπτωση η υπεράσπιση και διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών και των προς αυτά παροχών, που προβλέπονται από το καταστατικό του εν λόγω Ταμείου και από άλλες πρόσθετες ευνοϊκές ρυθμίσεις καθώς και η βελτίωση των όρων αυτών προς όφελος των μελών.
3. Η προστασία και βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης των μελών και κάθε άλλης σχετικής, προληπτικής και υποστηρικτικής παροχής προς αυτά από το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΤΑΠΕΤΕ) και τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Τα μέσα με τα οποία ο Σύλλογος επιδιώκει την εκπλήρωση του σκοπού του είναι τα ακόλουθα:
1. Η οργάνωση και καθοδήγηση των αγώνων των μελών του για την προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων τους για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των μελών σε συνεργασία με την ΟΣΤΟΕ.
2. Η δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη δεσμών ενότητας, αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του, ανάμεσα στο Σύλλογο και το Σύλλογο των Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα, την ΟΣΤΟΕ, και τις Οργανώσεις Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΟΚΑ καθώς και ανάμεσα στις εν λόγω οργανώσεις και στα μέλη τους αφενός και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στα μέλη τους των αντίστοιχων κλάδων των εργαζομένων αφετέρου.
3. Η φροντίδα για τη δημιουργία εντευκτηρίων, βιβλιοθηκών, πολιτιστικών και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων και εορτών.
4. Η φροντίδα και παρακολούθηση την πιστής εφαρμογής των Καταστατικών των Ασφαλιστικών Ταμείων της Τράπεζας (ΤΑΠΕΤΕ – ΤΕΑΠΕΤΕ) με κάθε νόμιμο μέσο καθώς και με την έγερση, αν χρειασθεί, αγωγών μηνύσεων κλπ. απ’ ευθείας από το Σύλλογο και για λογαριασμό των μελών του.
5. Η ενημέρωση των μελών του και γενικά των συνταξιούχων καθώς και της κοινής γνώμης και των υπερκείμενων συνδικαλιστικών φορέων με κάθε πρόσφορο μέσο.
6. Η στενή συνεργασία του Συλλόγου μας με το Σύλλογο των Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας.
7. Η ανύψωση και ενίσχυση του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου καθώς και της κοινωνικής και ηθικής συνείδησης των μελών του με την οργάνωση και οικονομική ενίσχυση κάθε είδους προοδευτικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων και εορτών.
8. Η συμβολή του στην διαμόρφωση της εργατικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας για κατοχύρωση και προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των μελών του.
9. Η έκδοση ανακοινώσεων, εντύπων, ή οργάνου τύπου, οι ομιλίες, συνεντεύξεις, συγκεντρώσεις κ.λ.π. Για την εκπλήρωση και την εν γένει εξυπηρέτηση του σκοπού και των επιδιώξεων του Συλλόγου διατίθενται και χρησιμοποιούνται όλα τα οικονομικά του στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 4

Ο Σύλλογος συμμετέχει, στην Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΣΤΟΕ), στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ – ΟΚΑ καθώς και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) και στη ΓΣΕΕ, με εκπροσώπους εκλεγομένους σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, τα καταστατικά των οργανώσεων αυτών και το Νόμο.
Επίσης ο Σύλλογος, με εκπροσώπους τους εκλεγόμενους σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος, συμμετέχει στη διοίκηση του ΤΕΑΠΕΤΕ ή του διαδόχου αυτού φορέα καθώς και των λοιπών ασφαλιστικών φορέων όπου είναι ασφαλισμένα τα μέλη του.


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΛΗ

1. Μέλη του Συλλόγου γίνονται όλοι οι λαμβάνοντες σύνταξη από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ).
2. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αμέσως και αυτοδικαίως με τη συνταξιοδότηση του συνταξιούχου, εκτός εάν δηλώσουν το αντίθετο εγγράφως προς το Δ.Σ. του Συλλόγου και του ΤΕΑΠΕΤΕ μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης σύνταξής τους από το ΤΕΑΠΕΤΕ.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα:
α. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν σ’ αυτές ελεύθερα τις απόψεις τους, να υποβάλλουν διά του Προέδρου τις προτάσεις και να αποφασίζουν με την ψήφο τους πάνω σε κάθε πρόταση.
β. Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, να συμβάλλουν σ’αυτή, να ελέγχουν τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και να διατυπώνουν σ΄ αυτό προτάσεις, παρατηρήσεις κ.λ.π.
γ. Να εκλέγουν τα Συλλογικά Όργανα και να εκλέγοντα σ αυτά.
δ. Να αποχωρούν του Συλλόγου με έγγραφη δήλωσή τους προς το Δ.Σ., αφού εξοφλήσουν τις τυχόν καθυστερημένες συνδρομές τους καθώς και τις συνδρομές ολοκλήρου του ημερολογιακού έτους, μέσα στο οποίο αποχωρούν.

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται:
α. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο και τις ανώτερες συνδικαλιστικές Οργανώσεις.
β. Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού και να πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Συμβουλίου του Συλλόγου.
γ. Να συμμετέχουν σ όλες τις Συλλογικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
δ. Να προσφέρουν κάθε δυνατή γνώση και δραστηριότητα σε βοήθεια έργου του Δ.Σ. και να αναλαμβάνουν κάθε συλλογικό αντιπροσωπευτικό καθήκον που τους αναθέτει το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Διαγράφεται από μέλος με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που κοινοποιείται σ αυτόν:
α. Όποιος καθυστερεί με δική του ευθύνη τις συνδρομές του παραπάνω από 6 μήνες και δεν τις τακτοποιήσει μέσα σε 15 μέρες από την πρόσκληση του από το Δ.Σ.
β. Όποιος παραβιάζει το Καταστατικό, απειθαρχεί στις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και με τις συγκεκριμένες πράξεις και δράσεις του ζημιώνει τα συμφέροντα του Συλλόγου του και της τάξης του.
γ. Όποιος για νόμιμο λόγο παύει να λαμβάνει σύνταξη από το ΤΕΑΠΕΤΕ.

Το Δ.Σ. πριν πάρει απόφαση διαγραφής καλεί εγγράφως το μέλος να απολογηθεί μέσα σε 10 μέρες.
Όλες οι αποφάσεις για διαγραφή μελών πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη, μετά την διαγραφή, Γενική Συνέλευση στην οποία καλούνται εγγράφως όλοι οι διαγραφέντες. Αν η Γενική Συνέλευση δεν λάβει γνώση ή δεν εγκρίνει την διαγραφή μέλους, η διαγραφή θεωρείται άκυρη.
Επίσης διαγράφεται αυτοδικαίως το μέλος που αποδεδειγμένα απεβίωσε.


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόροι του Συλλόγου είναι:
1. Η μηνιαία συνδρομή των μελών, το ύψος της οποίας ορίζεται, α)σε δύο (2) Ευρώ για τα μέλη που η μηνιαία σύνταξή τους δεν υπερβαίνει τα 600 Ευρώ και β) σε τρία (3) Ευρώ για τα μέλη που η μηνιαία σύνταξή τους υπερβαίνει τα 600 Ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί με απόφασή του, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, να μεταβάλλει το ποσό της συνδρομής καθώς και να ορίζει έκτακτη εισφορά. Σε επείγουσες περιπτώσεις οι αποφάσεις αυτές μπορεί να αρχίσουν να εφαρμόζονται και πριν την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση. Η συνδρομή εισπράττεται από το ΤΕΑΠΕΤΕ, προς το οποίο παρέχεται με το παρόν η εντολή και εξουσιοδότηση όπως παρακρατεί το ποσό αυτής από τη σύνταξη κάθε συνταξιούχου του κατά την ημέρα της καταβολής της.
2. Κάθε ποσό που προέρχεται από προσόδους της περιουσίας του Συλλόγου ή από γιορταστικές και εκπολιτιστικές εκδηλώσεις αυτού.
3. Οι δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονομιές, σύμφωνα με το Νόμο, καθώς και η χρηματοδότηση από τον ΟΔΕΠΕΣ, ή άλλους παρεμφερείς οργανισμούς.
4. Κάθε άλλο έσοδο περιερχόμενο στο Ταμείο του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για ημερολογιακό έτος και υποβάλλονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο για έγκριση. Διαχειριστικός απολογισμός συντάσσεται και σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα αρχαιρεσίες ή λογοδοσίας.


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 11
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου του. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα θέματα εκείνα που, κατά το παρόν Καταστατικό ή τον Νόμο, ρητά υπάγονται στη δική της εξουσία και ιδίως για την εκλογή των μελών των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων και εκπροσώπων του στα όργανα των φορέων του άρθρου 4, την τροποποίηση του καταστατικού, την έγκριση του Ισολογισμού, του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού του Δ.Σ., τη μεταβολή του σκοπού του, τη διάλυσή του κ.λ.π. Έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει για τις λοιπές υποθέσεις του Συλλόγου πλην εκείνων που ρητά με το Καταστατικό υπάγονται στην εξουσία του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου του Συλλόγου.
Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και καθορίζει γενικά την πορεία των αγώνων του Σωματείου για τα συμφέροντα των μελών του.
Δικαίωμα ψήφου και συμμετοχή στις Γεν. Συνελεύσεις έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη.
Η Γεν. Συνέλευση γίνεται τακτικά μια φορά το χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίοδο του Α’ τριμήνου κάθε χρόνο. Έκτακτα συγκαλείται η Συνέλευση με απόφαση του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση του 1/20 των ταμειακώς εντάξει μελών, στην οποία αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα της ημερησίας διάταξης που προτείνουν για συζήτηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε 15 μέρες από την μέρα της υποβολής της αίτησης να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση με θέματα ημερησίας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην κατατεθείσα αίτηση, αλλιώς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου.
Στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις το Σώμα καλείται να αποφασίσει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στην οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνονται:
α. Η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.
β. Ο απολογισμός και ισολογισμός του περασμένου χρόνου καθώς και ο προϋπολογισμός του επομένου.
γ. Η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ. Κάθε άλλο θέμα συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του Καταστατικού ή της έγκρισης κανονισμών που υποβάλλει το Δ.Σ. ή το 1/20 των μελών τα οποία πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εγγράφως, τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την ημερομηνία της Γεν. Συνέλευσης.
Τις τακτικές και έκτακτες Γεν. Συνελεύσεις συγκαλεί το Δ.Σ. ύστερα από ανακοίνωση-πρόσκληση στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, διανέμεται στα μέλη και τοιχοκολλάται στα γραφεία του Συλλόγου 8 ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης.
Οι Γεν. Συνελεύσεις έχουν απαρτία όταν βρίσκεται σ΄ αυτές το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του.
Αν στην πρώτη αυτή Γεν. Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, γίνεται νέα, μέσα σε 8 ημέρες το πολύ, στην οποία υπάρχει απαρτία αν παρευρίσκονται τουλάχιστον 100 μέλη.
Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική για τα θέματα που ρητά ορίζει το καταστατικό ή ο νόμος. Για τα λοιπά θέματα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών ή με έγερση ή με ονομαστική κλήση ή με μυστική ψηφοφορία, την επιλογή δε ενός από τους τρόπους αυτούς την αποφασίζει με ανάταση των χεριών η Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης μελών ή εισήγησης του Δ. Συμβουλίου του Συλλόγου.
Επί ειδικών θεμάτων και ιδίως όπου ο Νόμος ή το Καταστατικό απαιτεί αυξημένη απαρτία ή πλειοψηφία, δύναται η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. να αποφασίζει τη διεξαγωγή καθολικής ψηφοφορίας των μελών του Συλλόγου εντός των επομένων 30 ημερών, εφαρμοζομένης κατ’ αναλογία της περί αρχαιρεσιών προβλεπόμενης διαδικασίας.
Η Διοίκηση του Συλλόγου ελέγχει βάσει του Μητρώου μελών και της διαπίστωσης της ταυτότητάς τους την εγκυρότητα της συμμετοχής και της ψήφου των μελών καθώς και την απαρτία της Συνέλευσης, υποχρεούμενη στην τελευταία αυτή περίπτωση να ανακοινώσει στα παρόντα μέλη τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη ή έλλειψη απαρτίας.
Η Διοίκηση του Συλλόγου έχει το δικαίωμα να προσκαλεί στις Συνελεύσεις των μελών αντιπροσώπους των Διοικήσεων των ανωτέρων συνδικαλιστικών ενώσεων ή των Συλλόγων καθώς και οιονδήποτε τρίτο εφ’ όσον κρίνει σκόπιμο και ωφέλιμο για τα συμφέροντα των μελών. Δεν επιτρέπεται όμως η παρουσία στη Γ. Συνέλευση μη μελών κατά τη διάρκεια ψηφοφοριών για τη λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης ή διαδικαστικό. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η παρουσία δικηγόρου με πρόσκληση της Διοίκησης του Συλλόγου ή συνδικαλιστικής παράταξης και μόνο για την προς αυτές παροχή νομικής συνδρομής καθώς και όταν τούτο αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής πρότασης μελών ή του Δ. Συμβουλίου.
H Γεν. Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο που είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για τη σύμφωνη με το καταστατικό και το νόμο διεξαγωγή των εργασιών της καθώς και δύο (2) γραμματείς.
Οι εργασίες των Γεν. Συνελεύσεων μαγνητοφωνούνται και καταχωρούνται από τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. στο οικείο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της Γεν. Συνέλευσης.
Στην πρόσκληση ορίζονται η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα έναρξης της Γεν. Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σαν εκλογικό σύστημα βάσει του οποίου εκλέγονται τα μέλη όλων των Συλλογικών Οργάνων, αντιπρόσωποι στα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα καθώς και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου στους ασφαλιστικούς οργανισμούς:
Ορίζεται η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ (αμιγής) όπως αναλύεται πιο κάτω.
Ο αριθμός των εδρών συλλογικού οργάνου και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε ο καθένας.

Α’ Κατανομή
Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες και αριθμό αντιπροσώπων όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του.
Το εκλογικό μέτρο ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων εξαιρουμένων των λευκών, δια του αριθμού των εκλεγόμενων για κάθε είδος αξιώματος (Δ.Σ., κ.λ.π.), παραλειπόμενου του κλάσματος.


Β’ Κατανομή
Εάν μετά την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου (Α’ κατανομή) παρέμειναν αδιάθετες έδρες οργάνου του Συλλόγου ή αριθμός αντιπροσώπων για τα λοιπά εκτός του Συλλόγου όργανα, αυτά κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που πήραν το λιγότερο μία έδρα ή ανάδειξαν ένα τουλάχιστον αντιπρόσωπο και έχουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων το λιγότερο ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αντίστοιχου εκλογικού μέτρου.

Γ’ Κατανομή
Εάν και μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου (Β’ κατανομή) παραμένουν αδιάθετες έδρες ή αριθμός αντιπροσώπων, αυτά κατανέμονται μεταξύ όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων που πήραν μέρος στην ψηφοφορία και κατά σειρά μεγέθους υπολοίπου ψηφοδελτίων ή αριθμού ψήφων.
Οι σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις για την Α’ και Β’ κατανομή κατανεμόμενες έδρες ή αντιπρόσωποι καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους του αυτού συνδυασμού, που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης.
Σε περίπτωση ισοψηφίας που προκύπτει από την εφαρμογή όλων των παραπάνω παραγράφων, γίνεται κλήρωση από την Κ.Ε.Ε.. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης είναι το πολύ ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε συλλογικού οργάνου ή με τον αριθμό των υπό εκλογή αντιπροσώπων αντίστοιχα. Όταν ο αριθμός των σταυρών είναι μεγαλύτερος του επιτρεπομένου ή όταν δεν δόθηκε κανένας σταυρός προτίμησης, τότε λογίζεται ότι όλοι οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου πήραν σταυρό προτίμησης μεταξύ δε ισοψηφούντων διενεργείται κλήρωση από την Κ.Ε.Ε. Σε περίπτωση που ένα ψηφοδέλτιο δεν φέρει σταυρούς προτίμησης στους υποψηφίους προσμετράται μόνο στην παράταξη.
Οι αρχαιρεσίες και εκλογές θεωρούνται έγκυρες όταν ο αριθμός αυτών που ψήφισαν είναι το λιγότερο ίσος μ΄ αυτών που απαιτείται για την απαρτία που προβλέπεται για την αντίστοιχη Συνέλευση.


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου και η εκλογή των αντιπροσώπων για τα συνέδρια και τις διοικήσεις, αντίστοιχα, των εργατικών και συνταξιουχικών οργανώσεων αφενός και των ασφαλιστικών ταμείων αφετέρου, που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος γίνονται κάθε τρία χρόνια με μυστική διά ψηφοδελτίου ψηφοφορία ενώπιον της Κ.Ε.Ε. και των Τ.Ε.Ε..
Η Γ.Σ. περί αρχαιρεσιών του Συλλόγου εκλέγει με μυστική ψηφοφορία ή με ανάταση των χεριών την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)
Η ψηφοφορία διεξάγεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την εκλογή της Κ.Ε.Ε. και σε ημερομηνία που ορίζει η Γ.Σ.
Δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις από το Καταστατικό οικονομικές υποχρεώσεις τους.
Τον έλεγχο για το δικαίωμα ψήφου ενεργεί το Δ.Σ. του Συλλόγου βάσει του μητρώου των μελών καθώς και οι Ε.Ε. βάσει των βεβαιουμένων από το Δ.Σ. του Συλλόγου αποσπασμάτων του μητρώου των μελών του.
Δικαίωμα να εκλέγονται για το Δ.Σ., την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.Ε.Ε.) έχουν τα μέλη με δικαίωμα ψήφου.
Η Κ.Ε.Ε. αποτελείται από 5 τακτικά μέλη με 4 αναπληρωματικούς και εδρεύει στα γραφεία του Συλλόγου.
Οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές (Τ.Ε.Ε.) αποτελούνται από 3 μέλη τακτικά και 2 αναπληρωματικά και εκλέγονται από τα μέλη που κατοικούν στην πόλη της έδρας κάθε Τ.Ε.Ε. με επιμέλεια της Κ.Ε.Ε. και τη βοήθεια των τοπικών παραρτημάτων του Συλλόγου.
Σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο δεν εκλεγεί από τα εκεί μέλη μια εφορευτική επιτροπή, τότε αυτή διορίζεται με απόφαση της Κ.Ε.Ε.
Τα μέλη της Κ.Ε.Ε. ή της Τ.Ε.Ε. καθώς και οι αναπληρωτές τους δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι σε κανένα όργανο του Συλλόγου ή των λοιπών φορέων του άρθρου 4.
Την επόμενη μέρα μετά την εκλογή της η Κ.Ε.Ε. συνεδριάζει και εκδίδει ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του Συλλόγου, στην οποία δίνει οδηγίες για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και την υποβολή των υποψηφιοτήτων.
Η προθεσμία για την υποβολή προς την Κ.Ε.Ε. των υποψηφιοτήτων για τα προς εκλογή αξιώματα αρχίζει την επομένη μέρα της ημερομηνίας εκδόσεως της παραπάνω ανακοίνωσής της και τελειώνει σε 7 μέρες.
Σαν χρόνος υποβολής των υποψηφιοτήτων μέσω Ταχυδρομείου λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η συστημένη επιστολή πάνω στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.
Μέσα σε 5 μέρες από την εκπνοή της παραπάνω επταήμερης προθεσμίας η Κ.Ε.Ε. γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της προς όλα τα μέλη του Συλλόγου τον πίνακα όλων των ανακηρυχθέντων συνδυασμών και αναγραφομένων υποψηφίων και αποστέλλει τα αναγκαία ψηφοδέλτια στις Τ.Ε.Ε.
Σε περίπτωση υποψηφιότητας, που δεν εμφανίζει τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό προϋποθέσεις, πρέπει να ειδοποιείται ο υποψήφιος και ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου έγκαιρα από την Κ.Ε.Ε., ώστε να υπάρχει η δυνατότητα θεραπείας του κωλύματος ή η αντικατάστασή του με άλλον υποψήφιο.
Ο αριθμός των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού και για κάθε αξίωμα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος του διπλασίου από τον αριθμό των μελών που προβλέπει το Καταστατικό του Συλλόγου ή των άλλων Οργανώσεων.

Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται οι υποψήφιοι στις παρακάτω ιδιαίτερες στήλες:

1. Υποψήφιος για το Δ.Σ. του Συλλόγου
2. Υποψήφιος για την Εξελεγκτική Επιτροπή
3. ‘’ για την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
4. ‘’ για το ΕΚΑ
5. ‘’ για το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.
6. ‘’ για το Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε.

Ο αριθμός των εκλεγόμενων είναι:

1. Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 9 τακτικοί
2. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 3 τακτικοί

Ο αριθμός των εκλεγομένων για την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. και το Ε.Κ.Α. καθώς και για τα συλλογικά όργανα άλλων νομικών προσώπων (συνδικ. οργανώσεις, ασφαλ. φορείς κ.λ.π) στα οποία μετέχει ο Σύλλογος, καθορίζεται από τα αντίστοιχα καταστατικά αυτών ή από το νόμο.
Στην περίπτωση που κάποιος συνδυασμός δεν έχει επαρκή αριθμό υποψηφίων για την κάλυψη των εδρών που του αναλογούν, οι απομένουσες έδρες κατανέμονται όλες μεταξύ των λοιπών συνδυασμών ανάλογα με την μεταξύ τους εκλογική δύναμη.
Όλοι οι επιλαχόντες κάθε συνδυασμού είναι αναπληρωματικοί των εκλεγμένων (τακτικών) της ίδιας κατηγορίας (στήλη).
Τα ονόματα των υποψηφίων για όλες τις περιπτώσεις γράφονται στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, παρέχεται όμως η δυνατότητα στον συνδυασμό να προτάξει τον επικεφαλή του.
Οι υποψήφιοι μετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησής τους και σαν μεμονωμένοι με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ο καθένας.
Σαν συνδυασμοί θεωρούνται και γίνονται δεκτοί από την Κ.Ε.Ε. μόνον εκείνοι που καταρτίζουν χωριστό ψηφοδέλτιο και οι υποψήφιοι τους είναι περισσότεροι από το μισό του όλου αριθμού των εκλεγομένων στο Δ.Σ.
Η Κ.Ε.Ε. φροντίζει υπεύθυνα για την έγκαιρη αποστολή του απαραίτητου υλικού των αρχαιρεσιών και σχετικών οδηγιών σε όλες τις Τ.Ε.Ε. και σε συνεργασία με αυτές, ενημερώνει με πληρότητα και έγκαιρα όλα τα μέλη του Συλλόγου για κάθε τι που πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με τις αρχαιρεσίες και γενικά εποπτεύει για την αδιάβλητη και νόμιμη διεξαγωγή τους.
Το Δ.Σ. υποχρεούται να δώσει στη Κ.Ε.Ε. και στις Τ.Ε.Ε. κάθε υλική ή άλλη βοήθεια καθώς και τη χρήση του μηχανισμού του και των γραφείων του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άψογη και αδιάβλητη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
Όλες οι δαπάνες για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και εκλογών, στις οποίες υποβάλλονται η Κ.Ε.Ε. και οι Τ.Ε.Ε. βαρύνουν το Σύλλογο και εξοφλούνται βάσει σχετικών αποδείξεων.

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Όλες οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη μελών των οργάνων του Συλλόγου και άλλων φορέων γίνονται ενώπιον των εφορευτικών επιτροπών ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα κατά την ημερομηνία που όρισε η Γεν. Συνέλευση, είναι μυστικές και γίνονται με ψηφοδέλτια και φακέλους που παραχωρεί υποχρεωτικά στους ψηφοφόρους η αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή.
2. Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητος ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, βάσει αποσπασμάτων του μητρώου μελών του Συλλόγου, οι οποίες υπογραφόμενες από το Δ.Σ. στέλνονται έγκαιρα στην Εφορευτική Επιτροπή.
3. Οι ψηφοφόροι εκφράζουν την προτίμηση τους σημειώνοντας ένα σταυρό δίπλα από το όνομα του υποψηφίου που προτιμούν, μπορούν δε να σημειώσουν το πολύ τόσους σταυρούς όσοι είναι ο αριθμός των εκλεγομένων προσώπων για κάθε κατηγορία αξιωμάτων, όπως αυτός προκύπτει από το παρόν Καταστατικό ή από σχετική ανακοίνωση της Κ.Ε.Ε.
4. Ο ψηφοφόρος αποσύρεται σε ιδιαίτερο κατάλληλα διασκευασμένο χώρο, όπου αθέατος από τρίτους κλείνει το ψηφοδέλτιο στο φάκελο που φέρει την υπογραφή του Προέδρου της Ε.Ε. και παρουσία της τον τοποθετεί μέσα σε ψηφοδόχο ελεγμένη και σφραγισμένη πρό της ψηφοφορίας. Το όνομα κάθε μέλους που ψήφισε διαγράφεται χωρίς να σβήνεται, στο σχετικό απόσπασμα του Μητρώου.
5. Κατά την ψηφοφορία δικαιούται να παρευρίσκονται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή ανεξάρτητοι υποψήφιοι, κατά δε την διαλογή των ψηφοδελτίων μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό.
6. Η ψηφοφορία αρχίζει με την ανατολή και τελειώνει με τη δύση του ηλίου και γίνεται σε κατάλληλο τόπο, που ορίζουν οι Ε.Ε. σε συνεννόηση με το Δ.Σ. του Συλλόγου, εφ’ όσον δεν έχει αποφασίσει σχετικά η Γεν. Συνέλευση. Η ψηφοφορία δύναται να παραταθεί και μετά την δύση του ηλίου με απόφαση της Κ.Ε.Ε. εφ’ όσον υπάρχει εύλογος αριθμός ψηφοφόρων, που δεν έχει ως τότε ψηφίσει, πλην όμως αυτή η παράταση δεν επιτρέπεται να υπερβεί τη μία ώρα εκτός αν υπάρχουν παρόντες ψηφοφόροι που αναμένουν να ψηφίσουν.
7. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας οι Εφορευτικές Επιτροπές ελέγχουν το απαραβίαστο της ψηφοδόχου, την ανοίγουν και ελέγχουν την υπογραφή του Προέδρου της Ε.Ε. στους φακέλους, τους καταμετρούν, τους μονογράφουν, διαπιστώνουν ότι ο αριθμός τους συμφωνεί με τον αριθμό όσων εψήφισαν και συντάσσουν πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρονται:
α) Ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας
β) Τα ονόματα των μελών της Ε.Ε.
γ) Ο αριθμός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως προκύπτει από το μητρώο
δ) Ο αριθμός των μελών που ψήφισαν
ε) Ο αριθμός των φακέλων ψηφοφορίας
στ) Οι τυχόν ενστάσεις και η απόφαση της Ε.Ε. επάνω σ΄ αυτές. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ε.Ε.
8. Οι Τ.Ε.Ε. κλείνουν το πρωτόκολλο, τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια και τα αποσπάσματα του μητρώου μέσα σε ειδικό φάκελο, τον σφραγίζουν και αυθημερόν ο Πρόεδρος της Τ.Ε.Ε. τον ταχυδρομεί συστημένο στο όνομα του Προέδρου της Κ.Ε.Ε. σε ειδική τραπεζική ή ταχυδρομική θυρίδα επιλεγόμενη με ομόφωνη απόφαση της Κ.Ε.Ε., σε περίπτωση δε αδυναμίας της Κ.Ε.Ε. να αποφασίσει, η επιλογή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου. Η παραλαβή των φακέλων από τη θυρίδα γίνεται παρουσία όλων των μελών της Κ.Ε.Ε., σε περίπτωση δε αδυναμίας παρουσίας μέλους της, τούτο μπορεί να αντιπροσωπεύεται σ΄ αυτήν από άλλο μέλος του Συλλόγου κατόπιν εξουσιοδότησης του απουσιάζοντος μέλους της Κ.Ε.Ε.
9. Η Κ.Ε.Ε. τοποθετεί το πρωτόκολλο μέσα στην ψηφοδόχο, την οποία κλείνει και σφραγίζει με ισπανικό κερί και στη συνέχεια την τοποθετεί σε τραπεζική θυρίδα. Τα κλειδιά της ψηφοδόχου κατανέμονται μεταξύ του Προέδρου και μελών της Κ.Ε.Ε. που εξελέγησαν με πρόταση διαφορετικών συνδικαλιστικών παρατάξεων ενώ τα κλειδιά της Τραπεζικής θυρίδας του Συλλόγου κρατούνται από το Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.
10. Την ογδόη μέρα από την διενέργεια της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. συνοδευόμενος από τα μέλη της Κ.Ε.Ε. παραλαμβάνει από το ταχυδρομείο τους POST-RESTANT επ’ ονόματι του αποσταλλέντες φακέλους ψηφοφορίας από τους Προέδρους των Τ.Ε.Ε. και μεταφέρει τούτους στη θυρίδα, όπου φυλάσσονται έγκλειστες και οι ψηφοδόχοι ψηφοφορίας της Κ.Ε.Ε.
11. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λείπουν τα ως άνω αποστελλόμενα εκλογικά έγγραφα ορισμένων Τ.Ε.Ε. τότε αποφασίζει αναβολή της παραλαβής των φακέλων το πολύ μέχρι πέντε εργάσιμες μέρες.
12. Μετά η Κ.Ε.Ε. προβαίνει στον έλεγχο και την καταμέτρηση των παραληφθέντων φακέλων. Στη συνέχεια ανοίγει τους ειδικούς φακέλους των Τ.Ε.Ε., ελέγχει τον αριθμό των εσώκλειστων φακέλων ψηφοφορίας , έπειτα αποσφραγίζεται και η ψηφοδόχος της Κ.Ε.Ε., όπου γίνεται παρόμοιος έλεγχος και μετά γίνεται η ανάμιξη των φακέλων. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των καταμετρηθέντων φακέλων υπερβαίνει τον αριθμό των διαγραμμένων στο μητρώο μελών της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ισάριθμοι φάκελοι ψηφοφορίας, λαμβανόμενοι τυχαίως καταστρέφονται.
13. Κατόπιν τούτου αποσφραγίζονται οι φάκελοι ψηφοφορίας, υπογράφονται και αριθμούνται τα ψηφοδέλτια από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., σε συνέχεια εξάγονται τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος, συντάσσεται το οικείο πρακτικό διαλογής των ψήφων και ανακήρυξης των επιτυχόντων, το οποίο υπογραφόμενο από τα μέλη της Κ.Ε.Ε. παραδίδονται στην διοίκηση του Συλλόγου και επακολουθεί η αναγγελία των αποτελεσμάτων με ανακοίνωση της Κ.Ε.Ε. σε όλα τα μέλη.
14. Εάν ο φάκελος ψηφοφορίας περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια ή ονόματα μή ανακηρυχθέντων υποψηφίων ή εάν στο φάκελο ή στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν αναγραφές , διαγραφές, ή σημειώσεις που προδίδουν τον ψηφοφόρο ή χαρακτηρίζουν το ψηφοδέλτιο, τα ψηφοδέλτια αυτά θεωρούνται άκυρα. Επίσης άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια που έχουν αισθητά διαφορετικό χρώμα και διαστάσεις από εκείνα που παρέχει η Κ.Ε.Ε.
15. Η Κ.Ε.Ε. υποχρεούται να παραχωρεί στους συνδυασμούς ύστερα από αίτησή τους, ψηφοδέλτια μέχρι του διπλάσιου του αριθμού των μελών και στους μεμονωμένους υποψηφίους μέχρι του αριθμού των μελών με δαπάνες του Συλλόγου εφ’ όσον τους ζητηθούν εγκαίρως. Επίσης υποχρεούται να εφοδιάζει κάθε Ε.Ε. με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και ανεξαρτήτων υποψηφίων, δηλαδή τόσων που να υπερκαλύπτουν κατά 50% τον αριθμό των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατοικούν στο νομό ή την περιοχή που καλύπτει κάθε Ε.Ε.
16. Τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται μέχρι της εκπνοής της από το Νόμο τασσόμενης προθεσμίας για τυχόν υποβολή ενστάσεων και σε περίπτωση τέτοιας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης επ’ αυτής αποφάσεως των αρμοδίων δικαστηρίων.
17. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα ανεξαιρέτως τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου και μπορούν να ψηφίζουν σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας ( Αθήνα – Επαρχία) όπου υπάρχουν Ε.Ε. με άμεση και ταυτόχρονη συνεννόηση με την Κ.Ε.Ε. και αφού καταχωρηθεί το όνομα του ψηφίσαντος στο μητρώο μελών.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Για την υλοποίηση της αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου το Δ.Σ. υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου να παρέχει ισότιμα σε όλες τις συνδικαλιστικές παρατάξεις, που μετέχουν στις αρχαιρεσίες με χωριστά ψηφοδέλτια, τα απολύτως αναγκαία υλικά μέσα που διαθέτει ώστε να εξασφαλίζονται η ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία των αρχαιρεσιών.
2. Σαν υλικά μέσα νοούνται ο τυχόν διατιθέμενος από το Σύλλογο χώρος για την οργάνωση συγκεντρώσεων και τα μηχανήματα του Συλλόγου για την εκτύπωση ανακοινώσεων.
3. Η παροχή των παραπάνω μέσων, ανήκει αδιαίρετα σε όλους τους υποψηφίους κάθε συνδυασμού, οι οποίοι είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι για κάθε σχετική ζημιά που τυχόν θα προκαλέσουν στο Σύλλογο. Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού μπορούν για το σκοπό αυτό να ορίσουν κοινό εκπρόσωπο και πληρεξούσιό τους με έγγραφη δήλωση τους , που την καταθέτουν στο Σύλλογο, ή είναι δυνατόν να χορηγείται εφ΄άπαξ ποσό για την αντιμετώπιση όλων των προεκλογικών δαπανών μιας παρατάξεως, εφ’ όσον τα μέσα του Συλλόγου δεν επαρκούν για την έγκαιρη και επαρκή εξυπηρέτηση όλων των παρατάξεων.
4. Κάθε συνδυασμός μπορεί να κάνει χρήση του προαναφερόμενου χώρου συγκεντρώσεων μέχρι 2 φορές και του φωτοτυπικού του Συλλόγου για την εκτύπωση μέχρι 3 ανακοινώσεων.
5. Η χρήση του παραπάνω χώρου συγκεντρώσεων και του φωτοτυπικού του Συλλόγου παραχωρείται με επιμέλεια του Δ.Σ. ύστερα από σχετική δήλωση του επικεφαλής κάθε συνδυασμού σ’ αυτό, η δε προτεραιότητα σε περίπτωση αίτησης για ταυτόχρονη χρήση κανονίζεται κατά τρόπο, ώστε να προηγείται ο συνδυασμός που έχει τους περισσότερους υποψηφίους, σε περίπτωση δε ίσου αριθμού υποψηφίων, η προτεραιότητα κανονίζεται με κλήρο με επιμέλεια του Δ.Σ. και των ενδιαφερομένων συνδυασμών.
6. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, δικαιούνται να κάνουν χρήση του παραπάνω χώρου συγκεντρώσεων μια φορά και του φωτοτυπικού για την έκδοση μέχρι 2 ανακοινώσεων.
7. Τα παραπάνω δικαιώματα των υποψηφίων (συνδυασμών κ.λ.π.) γεννώνται αμέσως μετά τη νόμιμη υποβολή δηλώσεως υποψηφιότητάς τους, του γεγονότος τούτου βεβαιούμενου με έγγραφη βεβαίωση της Κ.Ε.Ε.
8. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων δεν πρέπει να παρεμποδίζει την άσκηση των συνδικαλιστικών – διοικητικών καθηκόντων του Δ.Σ.


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Ο Σύλλογος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενου με καθολική μυστική ψηφοφορία των μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα, που κατά το Καταστατικό ή τον Νόμο δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. ή άλλου οργάνου.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την ημέρα της εκλογής του (υπογραφή πρακτικού εκλογών της εφορευτικής επιτροπής) και διαρκεί 3 (τρία) χρόνια.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από 9 (εννέα) συμβούλους.
4. Μέσα σε 10 μέρες το αργότερο από την ημέρα της εκλογής των μελών του Δ.Σ., ο σύμβουλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης (και ανήκει στο συνδυασμό – ψηφοδέλτιο- ο οποίος αναδείχτηκε πρώτος σε ψήφους), προσκαλεί έγκαιρα εγγράφως όλους τους εκλεγμένους συμβούλους σε συνεδρίαση στην οποία ο ίδιος εκτελεί χρέη προεδρεύοντα, για τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα και την κατανομή των αξιωμάτων.
Σε περίπτωση αδράνειας για οιονδήποτε λόγο του πλειοψηφίσαντος συμβούλου να συγκαλέσει τη συνεδρίαση αυτή, τούτο έχει δικαίωμα να κάνει ο δεύτερος πλειοψηφήσας σύμβουλος του συνδυασμού που αναδείχτηκε πρώτος σε ψήφους.
5. Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Λέσχης καθώς και εκείνους που κατά την κρίση του χρειάζονται για ειδικές αρμοδιότητες.
6. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντες το λιγότερο 5 (πέντε) σύμβουλοι και οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται φανερή ψηφοφορία.
7. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν έγκαιρης πρόσκλησης του Προέδρου τακτικά το λιγότερο 1 (μία) φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ύστερα από έγγραφη αίτηση 3 (τριών) τουλάχιστον συμβούλων απευθυνόμενη στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Στην πρόσκληση και στην αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να γράφονται συνοπτικά τα θέματα για τα οποία ζητείται να συγκληθεί το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τούτο μέσα σε 6 ημέρες από την κατάθεση σ΄ αυτόν της αίτησης, αλλιώς τα μέλη του Δ.Σ. που την υπογράφουν, την κοινοποιούν σ΄ όλους τους Συμβούλους του Δ.Σ. ορίζοντας την ημέρα και ώρα σύγκλησης του Δ.Σ. οπότε και συνεδριάζουν νόμιμα εφ’ όσον βέβαια ο αριθμός των παρόντων μελών είναι ο απαιτούμενος για την απαρτία του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, του αναπληρωτού Προέδρου, και του Αντιπροέδρου στη συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ένας από τους παρόντες Συμβούλους με απόφασή τους.
8. Ειδικά για την περίπτωση που το Δ.Σ. συγκαλείται με θέμα την ανασύνθεση ή ανακατανομή των αξιωμάτων, το θέμα αυτό πρέπει απαραίτητα να γράφεται στην πρόσκληση, η σχετική δε απόφαση παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, εκλέγεται στο αξίωμα ο υποψήφιος που ανήκει στον συνδυασμό (ψηφοδέλτιο), από τον οποίο εξελέγησαν και στον οποίο εξακολουθούν να ανήκουν οι σχετικά περισσότεροι σύμβουλοι.
9. Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή έκπτωσης μέλους του Δ.Σ. τούτο αντικαθίσταται από τον κατά σειρά επιλαχόντα του ίδιου συνδυασμού στον οποίο άνηκε το μέλος αυτό, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας του εν λόγω συνδυασμού να καλύψει το κενό, αντικαθίσταται με τον κατά σειρά επιλαχόντα του επόμενου κατά σειρά επιτυχίας συνδυασμού πρώτα και μεμονωμένα ανεξάρτητο υποψήφιο ύστερα.
10. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιονδήποτε λόγο επιλαχόντων συμβούλων προς συμπλήρωση ή αναπλήρωση ελλειπόντων μελών του Δ.Σ. τότε αν τα παραμένοντα μέλη αρκούν για την ύπαρξη απαρτίας και το Διοικητικό Συμβούλιο διανύει τον τελευταίο χρόνο της θητείας του, νόμιμα συνέρχεται τούτο και διοικεί τον Σύλλογο με τα απομένοντα μέλη, ενώ σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας ή όταν το Δ.Σ. διανύει το πρώτο χρόνο της θητείας του, συγκαλείται Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, προς διεξαγωγή μερικών αρχαιρεσιών για συμπλήρωση των κενών θέσεων τακτικών μελών. Η θητεία των με τον τρόπο αυτό εκλεγομένων μελών του Δ.Σ. λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας των λοιπών.
11. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίζουν την ημέρα και ώρα συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Η επίδοση των προσκλήσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σε 24 ώρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο για επείγοντα θέματα την ίδια μέρα, οπότε ειδοποιούνται το ταχύτερο δυνατό με τον προσφορότερο τρόπο.
12. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παρόντες Συμβούλους. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η μαγνητοφώνηση των πρακτικών , που υπογράφονται μετά την ορθή απομαγνητοφώνησή τους και την καταχώρησή τους στο βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου.
13. Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. οι συνεδριάσεις του μπορεί να γίνονται δημόσια καθώς και να δημοσιεύονται τα πρακτικά τους.
14. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να παύει ή ανακαλεί οποιοδήποτε Συλλογικό Όργανο ή ορισμένα μέλη αυτών , για οποιαδήποτε αιτία.
Έκφραση ή απόφαση μομφής κατά Συλλογικού Οργάνου δεν συνεπάγεται και παύση του, αν δεν αναφέρεται τούτο ρητά στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, εφ’ όσον προκύπτει ανάγκη νέων αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αναθέσει την διεξαγωγή τους στην υπάρχουσα Διοίκηση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την τακτική και καθορίζει τους στόχους και τα μέσα, για την επιτυχία και εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και ενεργεί πάνω σε όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στο Σύλλογο, εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού, προσλαμβάνει, απολύει το προσωπικό, καθορίζει τις αποδοχές του, εκτελεί τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των μελών, συγκαλεί με απόφαση του τη Γ.Σ. και καταρτίζει την ημερησία διάταξη των εργασιών της, υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, συντάσσει την Διοικητική λογοδοσία διά του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα καθώς και τη Διαχειριστική λογοδοσία διά του Προέδρου και του Ταμία και γενικά προβαίνει σ΄ όλες τις ενέργειες και πράξεις διοίκησης και διαχείρισης των εν γένει συμφερόντων του Συλλόγου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που προβλέπει το Καταστατικό εκτός από εκείνα για τα οποία απαιτείται απόφαση της Συνελεύσεως των μελών σύμφωνα με ειδικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή του Νόμου.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πήρε σε συνεδριάσεις στις οποίες δεν παρέστησαν ή παριστάμενοι διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιούται από τα πρακτικά του Δ.Σ.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να παρίστανται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας μέλους του επί 3 (τρεις) τουλάχιστον συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του, που αναγράφεται στα πρακτικά, να το αντικαταστήσει με ένα από τα εκλεγμένα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας και από το συνδυασμό που προέρχεται ο αντικατασταθείς.
4. Το Δ.Σ. λογοδοτεί στις Συνελεύσεις των μελών.
5. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να παρίστανται στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο οι εκπρόσωποι των αδελφών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή των οικείων ενώσεων , των συνεταιριστικών κ.λ.π. συναφών οργανώσεων ή να συνεδριάζει από κοινού με αυτά για κοινού ενδιαφέροντος θέματα προς μελέτη και ανταλλαγή απόψεων.
6. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του και για υποβοήθηση στο έργο του, να καλεί όπως παρίστανται στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο μέλη του Συλλόγου και να συγκροτεί επιτροπές από εξειδικευμένα μέλη του Συλλόγου, τις οποίες θέτει υπό τις οδηγίες του ή των επιφορτισμένων προς τούτο με ειδικά καθήκοντα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Επίσης μπορεί να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. με πρόσκλησή του, οι Νομικοί, οι Οικονομικοί κ.λ.π. Σύμβουλοι του Συλλόγου, για την πρόσκληση των οποίων ή για την ανάθεση σε αυτούς συγκεκριμένης εργασίας, μελέτης ή υπόθεσης αποφασίζει τούτο.
8. Το Δ.Σ. του Συλλόγου δικαιούται να ανακαλεί από τα αξιώματά τους όλα τα μέλη του, να προβαίνει στην ανακατανομή αξιωμάτων και να γνωστοποιεί στα μέλη του Συλλόγου με ανακοίνωση την όποια μεταβολή της σύνθεσης του Δ.Σ. λόγω παραιτήσεως, αποχωρήσεως, εκπτώσεως κ.λ.π. μέλους του Δ.Σ.
9. Το Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις του ελέγχει την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεών του, από τα εκτελεστικά όργανά του, εγκρίνει ή μή τις ενέργειές τους, προγραμματίζει και αποφασίζει για τις παραπέρα ενέργειες και κατευθύνσεις.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογο σ΄ όλες του τις σχέσεις με τρίτους και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, ή άλλης αρχής. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου. Γενικά κάθε έγγραφο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωματικούς αυτών όταν κωλύονται αυτοί.
Υπογράφει με τον Ταμία όλα τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών και τις
σχετικές αποδείξεις και έγγραφα.
Συγκαλεί το Δ.Σ. στις Τακτικές και Έκτακτες συνεδριάσεις του, προεδρεύει σ΄αυτές
και καταρτίζει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα την ημερησία διάταξη.
2. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα Πρόεδρο σε όλα εν γένει τα καθήκοντα και δικαιώματα αυτού.
3. Απόντων συγχρόνως του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος, σε περίπτωση δε απουσίας και τούτου, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ένα από τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Δ.Σ. οριζόμενο από αυτά.
4. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο των μελών. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων , εισηγούμενος σ΄ αυτόν τα σχετικά θέματα. Φροντίζει για τη σύνταξη των ανακοινώσεων και την διεξαγωγή της αλληλογραφίας και για τη σύνταξη και φύλαξη των Πρακτικών όλων των συνεδριάσεων.
5. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας απόντος του Γενικού Γραμματέα, διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο των μελών απόντος δε και τούτου ο οριζόμενος από το Δ.Σ. σύμβουλος.
6. Ο Ταμίας ή νόμιμος αναπληρωτής τούτου τηρεί τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης, φροντίζει και είναι υπεύθυνος για τις εν γένει εισπράξεις και πληρωμές, προσυπογράφων τα αντίστοιχα παραστατικά και πληρώνει μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι υπεύθυνος για την διαχείρισή του και την εντός των ορίων του προϋπολογισμού ενέργεια δαπανών, ευθυνόμενος για κάθε υπέρβαση αυτού. Αυτής της ειδικής ευθύνης απαλλάσσεται εφ’ όσον η υπέρβαση δικαιολογείται από τα πράγματα ή από επείγουσες έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες και θεωρείται αναγκαία και η όποια υπέρβαση εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, διατυπουμένη στα πρακτικά της συνεδριάσεως αυτής. Την ευθύνη της υπέρβασης έχει στην περίπτωση αυτή ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τέτοια υπέρβαση τίθεται οπωσδήποτε υπό την έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Όσες δαπάνες ενεργούνται στα πλαίσια του προϋπολογισμού, λόγω εκτάκτων επειγουσών ή απρόβλεπτων αναγκών, αλλά χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., πρέπει οπωσδήποτε να φέρονται από τον Ταμία προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση για έγκριση προς απαλλαγή από την σχετική ευθύνη. Κρατά τακτικά τα κατά Νόμο βιβλία διαχείρισης της περιουσίας του Συλλόγου και δίνει λόγο στο Δ.Σ. Συντάσσει με τον Πρόεδρο τους Ισολογισμούς και Προϋπολογισμούς τους οποίους μετά την σύγκληση του Δ.Σ. υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών για έγκριση και απαλλαγή μαζί με την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.
Ο Ταμίας τηρεί με ευθύνη του το αρχείο των αποδείξεων, ισολογισμών, προϋπολογισμών κ.λ.π. σχετικών με την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου βιβλίων, πρακτικών και εγγράφων.
Σε περίπτωση απουσίας του Ταμία αναπληρώνει αυτόν ο οριζόμενος με απόφαση του Δ.Σ. σύμβουλος.
7. Ο Έφορος έχει εν γένει τη φροντίδα της λέσχης και κύρια των εντευκτηρίων, της βιβλιοθήκης κ.λ.π. σχετικών χώρων και επίπλων. Εισηγείται και προγραμματίζει με απόφαση του Δ.Σ. διάφορες εκπολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις μέσα στα πλαίσια των σκοπών και των επιδιώξεων του Συλλόγου. Αναπληρωτής του εφόρου ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού εκλεγμένοι ελεγκτές προσκαλούμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά το καταρτισμό του Απολογισμού και Ισολογισμού για τη χρήση που πέρασε, ελέγχουν την εν γένει διαχείριση κατ’ αυτήν. Στην διάθεσή τους παραχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Συνελεύσεων, τα βιβλία διαχείρισης και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει την έκθεσή της που υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και διαβάζεται στην Γενική Συνέλευση.
Η θητεία των μελών της αρχίζει και τελειώνει μαζί με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη.

ΑΡΘΡΟ 20
ΤΗΡΗΤΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. Στο Σύλλογο τηρούνται υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία:
α. Μητρώο των μελών με αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, έτος γεννήσεως, ιθαγένεια και ημερομηνία εγγραφής ή διαγραφής κάθε μέλους.
β. Πρακτικό συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων Διοικήσεως και των Γενικών Συνελεύσεων.
γ. Εισπράξεων και πληρωμών στο οποίο καταχωρούνται τακτικά όλες ανεξαίρετα οι εισπράξεις και πληρωμές
δ. Περιουσίας, στο οποίο περιγράφεται με λεπτομέρειες όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου
2. Εκτός των ανωτέρω, ο Σύλλογος δύναται να τηρεί επιπλέον τα κατά την κρίση του Δ.Σ. απαιτούμενα για την καλή λειτουργία και τις ανάγκες του βιβλία και αρχεία.

ΑΡΘΡΟ 21
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Την τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, η οποία είναι σε απαρτία εφ’ όσον παρευρίσκονται το λιγότερο το ½ του όλου αριθμού των μελών του και η περί εγκρίσεως της τροποποίησης απόφασή της λαμβάνεται εφ’ όσον ψηφίσουν αυτήν τουλάχιστον τα ¾ των παρευρισκομένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 22
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν ή δεν υπάγεται στο Δ.Σ., αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με πρόταση του Δ.Σ. ή και όπως ο Νόμος ορίζει.
2. O Σύλλογος μπορεί να προσχωρήσει σε ένωση με άλλο Σωματείο καθώς και σε ενώσεις Σωματείων με πρόταση του Δ.Σ. και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Ο Σύλλογος ανήκει στην Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.) και στο Ε.Κ.Α. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ή με απόφαση της Γ.Σ. ο Σύλλογος μπορεί να μετέχει στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ-ΟΚΑ, στη ΓΣΕΕ ή και σε άλλους συναφείς συνδικαλιστικούς ή ασφαλιστικούς φορείς κ.λ.π. με εκπροσώπους του, εκλεγόμενους σύμφωνα με τα άρθρα 12-14 του παρόντος, λαμβανομένων υπόψη και των ορισμών που προβλέπονται από τα καταστατικά ή άλλες ρυθμίσεις που αφορούν τους παραπάνω φορείς κ.λ.π.
4. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα φέρουσα κύκλο με τις λέξεις ‘’ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ’’ κάτω δε τις λέξεις ‘’ΑΘΗΝΑ 1953’’ και στη μέση την κεφαλή του Ερμή.
5. Ο Σύλλογος εορτάζει την Πρωτομαγιά σαν παγκόσμια ημέρα ταξικών αγώνων των εργαζομένων και προβάλει τα αιτήματα τους.
6. Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ειδικά προς τούτο συγκαλουμένης. Η απόφαση περί διαλύσεως λαμβάνεται εφ’ όσον παρευρίσκονται το ½ τουλάχιστον του αριθμού των μελών και υπέρ αυτής ψηφίσουν τα 4/5 τουλάχιστον των παρόντων μελών.
7. Σε περίπτωση διαλύσεως καθ’ οιονδήποτε τρόπο του Συλλόγου η περιουσία του εκχωρείται στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως του Προσωπικού της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος τα δε αρχεία τούτου κατατίθενται στην Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Κατεβάστε το καταστατικό σε pdf εδώ